Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1941

Brussel, 16 december 2009

Antitrust: Commissie aanvaardt voorstel Microsoft om gebruikers browser te laten kiezen

De Europese Commissie heeft een besluit genomen waarbij zij de verbintenis die Microsoft heeft aangeboden om de concurrentie op de browsermarkt te bevorderen, juridisch bindend heeft verklaard. Microsoft heeft het voorstel gedaan naar aanleiding van de bezorgdheid van de Commissie dat Microsoft zijn webbrowser Internet Explorer aan zijn besturingssysteem Windows heeft gekoppeld in strijd met de EU-regels over misbruik van een machtspositie op de markt (artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Microsoft belooft nu de Europese Windowsgebruikers een keuze te laten maken tussen een aantal webbrowsers. Ook maakt Microsoft het voor computerfabrikanten en gebruikers mogelijk Internet Explorer uit te schakelen. Bovendien publiceert Microsoft vandaag een verbintenis om een groot aantal gegevens bekend te maken om de interoperabiliteit van zijn besturingssysteem te verbeteren.

Commissaris voor mededinging Neelie Kroes: “Dit besluit is goed nieuws voor miljoenen Europese consumenten, die nu zelf kunnen kiezen welke webbrowser zij gebruiken. Die keuze betekent niet alleen een verbetering van de gebruikerservaring op internet, maar bevordert ook dat makers van webbrowsers kunnen innoveren en de mensen in de toekomst een betere browser kunnen bieden.”

Volgens de verbintenis die de Commissie nu heeft aanvaard, zal Microsoft gebruikers in de Europese Economische Ruimte vijf jaar lang (via Windows Update) een “keuzescherm” aanbieden. Gebruikers van Windows XP, Windows Vista en Windows 7 kunnen daarmee kiezen welke webbrowser(s) zij willen installeren naast of in plaats van Microsofts eigen browser Internet Explorer.

Volgens de verbintenis van Microsoft mogen computerfabrikanten concurrerende webbrowsers installeren en als standaardbrowser instellen, en Internet Explorer uitschakelen.

Het besluit van vandaag volgt op de mededeling van punten van bezwaar die de Commissie Microsoft op 15 januari 2009 heeft toegezonden (zie MEMO/09/15 ). In de mededeling van punten van bezwaar werd het voorlopige standpunt van de Commissie uiteengezet dat Microsoft wellicht in strijd met artikel 82 van het EG-Verdrag (nu artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) had gehandeld door misbruik te maken van zijn machtspositie op de markt voor besturingssystemen voor client-pc’s door Internet Explorer aan Windows te koppelen.

Volgens het voorlopige standpunt van de Commissie was de mededinging door die koppeling verstoord. Microsoft had daardoor namelijk een kunstmatig distributievoordeel, dat niet samenhing met de merites van zijn producten, op meer dan 90% van alle personal computers. Volgens het voorlopige standpunt belemmerde de koppeling de innovatie op de markt en werden softwareontwikkelaars en aanbieders van inhoud daardoor op kunstmatige wijze ertoe aangezet hun producten of websites primair op Internet Explorer af te stemmen.

De goedgekeurde verbintenissen zijn een reactie op deze klacht. Pc-gebruikers kunnen door middel van het keuzescherm een daadwerkelijke, onbevooroordeelde keuze maken tussen Internet Explorer en concurrerende webbrowsers. Hierdoor ontstaat concurrentie op grond van verdienste en kunnen consumenten profiteren van technische ontwikkelingen en innovatie op de markt voor webbrowsers en aanverwante markten, zoals webapplicaties.

Het besluit van de Commissie is gebaseerd op artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de EU. Het houdt rekening met de resultaten van de in oktober 2009 uitgevoerde markttoets (zie MEMO/09/439 ). Het besluit, dat geen conclusies trekt over de vraag of er van een inbreuk sprake is, verklaart de door Microsoft aangeboden verbintenissen juridisch bindend en beëindigt het onderzoek van de Commissie. Mocht Microsoft zijn verbintenissen schenden, dan kan de Commissie een boete opleggen van ten hoogste 10% van de jaaromzet van Microsoft, zonder dat zij hoeft aan te tonen dat de mededingingsregels van de EU zijn geschonden.

Volgens een clausule in de verbintenissen kan de Commissie de verbintenissen over twee jaar evalueren. Te beginnen over zes maanden, moet Microsoft regelmatig verslag uitbrengen aan de Commissie over de uitvoering van de verbintenissen, en zo nodig op verzoek van de Commissie het keuzescherm aanpassen.

Interoperabiliteitsgegevens

In juli 2009 heeft Microsoft tevens voorstellen gedaan om gegevens openbaar te maken die de interoperabiliteit van producten van derden met een aantal producten van Microsoft (waaronder Windows, Windows Server, Office, Exchange en SharePoint) moeten verbeteren (zie MEMO/09/352 ). Na uitgebreide besprekingen met de Commissie publiceert Microsoft vandaag op zijn website een verbeterde versie van deze verbintenis en een aantal daarmee samenhangende documenten (o.a. een garantieovereenkomst en een octrooilicentieovereenkomst). De Commissie juicht dit initiatief ter verbetering van de interoperabiliteit toe. Hoewel de verbintenis jegens de Commissie van informele aard is, biedt de openbare verbintenis van Microsoft aan derden een vorm van zekerheid die particulier kan worden afgedwongen. De Commissie houdt de impact van deze verbintenis op de markt nauwlettend in het oog en houdt met haar bevindingen rekening bij het lopende antitrustonderzoek over interoperabiliteit (zie MEMO/08/19 ).

Zie ook MEMO/09/ 558 en MEMO/09/559.

Jonathan Todd (+32-2) 299 41 07

Linda Cain (+32-2) 299 90 19

Maria Javorova (+32-2) 299 89 03


Side Bar