Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1941

Briuselis, 2009 m. gruodžio 16 d.

Antimonopolinė politika. Komisija pritaria „Microsoft“ įsipareigojimui suteikti naudotojams galimybę rinktis naršyklę

Europos Komisija priėmė sprendimą, kuriuo „Microsoft“ pasiūlytas įsipareigojimas skatinti konkurenciją žiniatinklio naršyklių rinkoje pripažįstamas kaip teisiškai privalomas. Šis įsipareigojimas – tai atsakymas į Komisijos išreikštą susirūpinimą, kad „Microsoft“ savo žiniatinklio naršyklę „Internet Explorer“ gali būti susiejusi su asmeninių kompiuterių operacine sistema „Windows“ nesilaikydama piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje ES taisyklių (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnis). „Microsoft“ įsipareigoja Europos „Windows“ naudotojams suteikti galimybę rinktis įvairias žiniatinklio naršykles, o kompiuterių gamintojams ir naudotojams – galimybę išjungti „Internet Explorer“. Be to, „Microsoft“ šiandien skelbia įsipareigojanti atskleisti svarbios informacijos apie produktų sąveiką.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes teigė: „Šis sprendimas bus naudingas milijonams Europos vartotojų, nes jie galės laisvai rinktis, kurią žiniatinklio naršyklę naudoti. Tokia galimybė rinktis ne tik padės pagerinti žmonių interneto naudojimo patirtį, bet ir paskatins žiniatinklio naršykles kuriančias bendroves diegti naujoves ir ateityje pasiūlyti geresnių naršyklių.“

Pagal Komisijos patvirtintą įsipareigojimą „Microsoft“ sudarys sąlygas (naudojant operacinės sistemos „Windows“ atnaujinimo mechanizmą) penkerius metus Europos ekonominėje erdvėje naudotis pasirenkamuoju ekranu, kuriame „Windows XP“, „Windows Vista“ ir „Windows 7“ naudotojai galės pasirinkti, kurią (-ias) kitą (-as) žiniatinklio naršyklę (-es), be „Microsoft“ naršyklės „Internet Explorer“, arba vietoj jos jie pageidauja įsidiegti.

Be to, įsipareigota suteikti kompiuterių gamintojams galimybę diegti ir konkuruojančių bendrovių žiniatinklio naršykles, nustatyti jas kaip numatytąsias ir išjungti „Internet Explorer“.

Šiandienos sprendimas priimtas po prieštaravimo pareiškimo, kurį 2009 m. sausio 15 d. Komisija išsiuntė bendrovei „Microsoft“ (žr. MEMO/09/15 ). Prieštaravimo pareiškime Komisija pateikė pirminę nuomonę, kad „Microsoft“ galėjo pažeisti EB sutarties 82 straipsnį (dabartinį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį), nes piktnaudžiaudama dominuojančia padėtimi klientų asmeninių kompiuterių operacinių sistemų rinkoje susiejo žiniatinklio naršyklę „Internet Explorer“ su operacine sistema „Windows“.

Komisijos pirmine nuomone, susiejusi „Internet Explorer“ su „Windows“ bendrovė „Microsoft“ iškreipė konkurenciją. Dėl to bendrovė „Microsoft“ įgijo su programos privalumais nesusijusį dirbtinį pranašumą, nes programa galėjo būti įdiegta į daugiau kaip 90 proc. asmeninių kompiuterių. Be to, Komisijos pirmine nuomone, dėl tokio susiejimo atsirado kliūčių rinkoje diegti naujoves, o programinės įrangos ir turinio kūrėjai dirbtinai skatinti kurti produktus ar interneto svetaines, kurie pirmiausia būtų pritaikyti „Internet Explorer“.

Patvirtintas įsipareigojimas – tai atsakymas į šiuos susirūpinimą keliančius klausimus. Naudodamiesi pasirenkamuoju ekranu asmeninių kompiuterių naudotojai galės veiksmingai ir objektyviai pasirinkti „Internet Explorer“ ar konkuruojančių bendrovių žiniatinklio naršykles. Tai turėtų užtikrinti nuopelnais grindžiamą konkurenciją ir sudaryti vartotojams sąlygas naudotis tiek žiniatinklio naršyklių rinkos, tiek susijusių rinkų, tokių kaip žiniatinklio programų rinka, technikos pažangos ir naujovių teikiamomis galimybėmis.

Komisijos sprendimas grindžiamas Reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl ES antimonopolinių taisyklių įgyvendinimo 9 straipsniu. Priimant sprendimą atsižvelgta į 2009 m. spalio mėn. pradėto rinkos tyrimo rezultatus (žr. MEMO/09/439 ). Šiame sprendime nepateikta išvadų, ar pažeidimas padarytas, tačiau juo bendrovė „Microsoft“ teisiškai įpareigojama vykdyti savo pasiūlytą įsipareigojimą, o Komisijos tyrimas užbaigiamas. Jei „Microsoft“ savo įsipareigojimo nevykdytų, Komisija, neprivalėdama įrodyti, kad ES antimonopolinės taisyklės pažeistos, galėtų skirti baudą, kurios suma sudarytų iki 10 % bendros „Microsoft“ metinės apyvartos.

Į įsipareigojimą įtraukta nuostata, kuria vadovaudamasi Komisija po dvejų metų gali peržiūrėti įsipareigojimą. „Microsoft“ nuolat informuos Komisiją apie įsipareigojimo vykdymą (pirmoji ataskaita turi būti pateikta po šešių mėnesių) ir, laikydamasi tam tikrų sąlygų, Komisijos prašymu padarys pasirenkamojo ekrano pakeitimų.

Informacija apie produktų sąveiką

2009 m. liepos mėn. „Microsoft“ pateikė kitų pasiūlymų, susijusių su informacijos apie sąveiką paskelbimu, kurie padės pagerinti trečiosios šalies produktų ir kai kurių „Microsoft“ produktų, tarp jų „Windows“, „Windows Server“, „Office“, „Exchange“ ir „SharePoint“, sąveiką (žr. MEMO/09/352 ). Po intensyvių diskusijų su Komisija „Microsoft“ savo interneto svetainėje šiandien skelbia patobulintą įsipareigojimo ir susijusių dokumentų (pvz., garantinio aptarnavimo ir patentų licencijavimo susitarimų) versiją. Komisija pritaria šiai iniciatyvai, kuria siekiama gerinti produktų sąveiką. Nors šia iniciatyva „Microsoft“ oficialiai neįsipareigoja Komisijai, viešai paskelbtas įsipareigojimas suteikia trečiosioms šalims garantijų, kurių jos galės pareikalauti asmeniškai. Komisija atidžiai stebės šio įsipareigojimo įgyvendinimo poveikį rinkai ir savo išvadomis vadovausis atlikdama antimonopolinį produktų sąveikos tyrimą (žr. MEMO/08/19 ).

Taip pat žiūrėkite MEMO/09/558 ir MEMO/09/559 .


Side Bar