Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1941

Brüssel, 16. detsember 2009

Konkurentsimeetmed: Euroopa Komisjon jääb rahule Microsofti võetud kohustusega lubada kasutajal valida muu veebilehitseja

Euroopa Komisjon on võtnud vastu otsuse, mis muudab õiguslikult siduvaks Microsofti võetud kohustuse toetada konkurentsi veebilehitsejate turul. Vajadus sellise kohustuse võtmise järele tekkis komisjoni kahtluse tõttu, et Microsoft rikub ELi eeskirju valitseva seisundi kuritarvitamise kohta (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 102), sest ta on sidunud oma veebilehitseja Internet Explorer Windowsi operatsioonisüsteemiga. Nüüdsest lubab Microsoft anda Windowsi kasutajatele Euroopas võimaluse valida eri veebilehitsejate vahel ning võimaldab arvutitootjatel ja -kasutajatel Internet Exploreri välja lülitada. Lisaks teatab Microsoft täna, et ta kohustub jagama ulatuslikku teavet koostalitusvõime kohta.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes ütles, et „selle otsuse tulemusena võidavad miljonid Euroopa tarbijad, kellel avaneb võimalus valida endale meelepärane veebilehitseja. Tekkiv valikuvabadus mitte ainult ei muuda Internetti kasutajasõbralikumaks, vaid ärgitab ka ettevõtjaid olema uuenduslikumad ja pakkuma tulevikus paremaid veebilehitsejaid.”

Komisjoni heakskiidu saanud kohustuste kohaselt tagab Microsoft Windowsi värskenduste kaudu Euroopa Majanduspiirkonnas viie aasta jooksul valikuekraani ( choice screen ), mis lubab Windows XP, Windows Vista ja Windows 7 kasutajatel installeerida lisaks Microsofti veebilehitsejale või selle asemel oma soovitud veebilehitseja(d).

Samuti kohustub ettevõtja andma arvutitootjatele võimaluse installeerida konkureerivaid veebilehitsejaid, muuta sellised lehitsejad peavalikuks ning lülitada Internet Explorer välja.

Tänane otsus tuleneb vastuväidetest, mis komisjon saatis Microsoftile 15. jaanuaril 2009 (vt MEMO/09/15 ). Vastuväidetes leiti, et Microsoft on komisjoni esialgse arvamuse kohaselt rikkunud EÜ asutamislepingu artiklit 82 (nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 102), sidudes Internet Exploreri Windowsiga ja kuritarvitades seeläbi oma valitsevat seisundit personaalarvuti operatsioonisüsteemide turul.

Komisjoni esialgse arvamuse põhjal moonutas ettevõtja Internet Exploreri Windowsiga sidumise teel konkurentsi, sest see andis talle üle 90% personaalarvutite puhul kunstliku eelise, mis ei tulenenud tema toote omadustest. Veebilehitseja sidumine operatsioonisüsteemiga kammitses komisjoni arvates ühtlasi uuendustegevust turul ning sundis tarkvaraarendajaid ja infosisu pakkujaid suunama oma tooted ja veebisaidid peamiselt Internet Explorerile.

Tänu heakskiidetud kohustustele on need probleemid nüüd lahendatud. Edaspidi saavad arvutikasutajad valikuekraani kaudu reaalselt ja kõrvaliste mõjutusteta valida Internet Exploreri ja sellega konkureerivate veebilehitsejate vahel. See peaks tagama toote omadustest lähtuva konkurentsi ning tooma tarbijatele tehnika arengu ja uuenduste näol kasu nii veebilehitsejate turul kui ka sellega seotud turgudel, näiteks veebipõhiste rakenduste turul.

Komisjoni otsuse aluseks on ELi konkurentsieeskirjade rakendamist käsitleva määruse nr 1/2003 artikkel 9. Seejuures on võetud arvesse 2009. aasta oktoobris algatatud turutesti tulemusi (vt MEMO/09/439 ). Kuigi nimetatud otsusega lõpetatakse komisjoni uurimine, ilma et tuvastataks rikkumist, seob see Microsofti seaduslike kohustustega. Kui ettevõtja peaks võetud kohustused täitmata jätma, on komisjonil õigus määrata talle trahv, mis moodustab kuni 10% aastasest käibest, ilma et selleks oleks vaja tõendada, et ELi konkurentsieeskirju on rikutud.

Lisaklausel võimaldab komisjonil kohustused kahe aasta möödudes läbi vaadata. Microsoft peab hakkama komisjonile kuue kuu pärast kohustuste elluviimisest korrapäraselt aru andma ja teatavatel tingimustel kohandama komisjoni nõudmisel valikuekraani.

Koostalitusvõimet käsitlev teave

Lisaks tegi Microsoft 2009. aasta juulis seoses koostalitusvõimet käsitleva teabe jagamisega ettepaneku mitme oma toote, sealhulgas Windowsi, Windows Serveri, Office'i, Exchange'i ja SharePointi koostalitusvõime parandamiseks teiste ettevõtjate toodetega (vt MEMO/09/352 ). Sellele järgnes põhjalik arutelu komisjoniga, mille tulemusena valmis parandatud versioon, mis avaldatakse täna Microsofti veebisaidil koos muude sellealaste dokumentidega (nt garantii- ja patendilitsentsi kokkulepe) kui ettevõtjapoolne kohustus. Selline algatus koostalitusvõime täiustamiseks teeb komisjonile heameelt. Kuigi nimetatud avalik kohustus ei seo Microsofti ametlikult komisjoni ees, saavad teised ettevõtjad eraviisiliselt nõuda selle täitmist. Komisjon jälgib tähelepanelikult Microsofti kohustuse mõju turule ja võtab oma järeldusi arvesse praegu seoses koostalitusvõimega pooleli olevas konkurentsialases uurimismenetluses (vt MEMO/08/19 ).

Vt ka MEMO/09/558 ja MEMO/09/559 .


Side Bar