Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1941

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2009

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή δέχεται τις δεσμεύσεις της Microsoft να επιτρέψει στους χρήστες να επιλέγουν ελεύθερα τον φυλλομετρητή τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση που καθιστά νομικά υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις της Microsoft να ευνοήσει την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά των διαδικτυακών φυλλομετρητών. Οι δεσμεύσεις ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η Microsoft φέρεται να έχει συνδέσει την πώληση του φυλλομετρητή της Internet Explorer με το λειτουργικό σύστημα Windows των προσωπικών υπολογιστών (ΠΥ), κατά παράβαση των κανόνων για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ). Η Microsoft δεσμεύεται να παράσχει στους Ευρωπαίους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των διαφόρων διαδικτυακών φυλλομετρητών και να επιτρέψει στους κατασκευαστές υπολογιστών και στους χρήστες να απενεργοποιούν το Internet Explorer. Η Microsoft πρόκειται επίσης να δημοσιεύσει σήμερα δέσμευση με την οποία επιτρέπει τη δημοσιοποίηση πολυάριθμων πληροφοριών για θέματα διαλειτουργικότητας.

Η αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού Επίτροπος Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Η απόφαση αυτή θα είναι προς όφελος εκατομμυρίων Ευρωπαίων καταναλωτών, οι οποίοι θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον διαδικτυακό φυλλομετρητή τους. Η επιλογή αυτή θα επιτρέψει στους χρήστες να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους γύρω από το Διαδίκτυο, αλλά και θα λειτουργεί ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις που δημιουργούν φυλλομετρητές, ώστε να καινοτομούν και να προσφέρουν καλύτερους φυλλομετρητές στο μέλλον.»

Με βάση τις δεσμεύσεις που ενέκρινε η Επιτροπή, η Microsoft θα προσφέρει επί μία πενταετία, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (μέσω του μηχανισμού Windows Update) μια «Οθόνη Επιλογών» που θα επιτρέπει στους χρήστες των XP, Windows Vista και Windows 7 να επιλέγουν τον ή τους φυλλομετρητές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν πέραν του φυλλομετρητή της Microsoft Internet Explorer ή αντί γι’ αυτόν.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις αυτές, οι κατασκευαστές υπολογιστών θα μπορούν επίσης να εγκαθιστούν ανταγωνιστικούς διαδικτυακούς φυλλομετρητές, να τους ρυθμίζουν ως προεπιλεγμένους φυλλομετρητές και να απενεργοποιούν το Internet Explorer.

Η απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα αποτελεί συνέχεια των αιτιάσεων που κοινοποίησε η Επιτροπή στη Microsoft στις 15 Ιανουαρίου 2009 (βλ. MEMO/09/15 ). Στην κοινοποίηση αιτιάσεων περιγράφεται η προκαταρκτική γνώμη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Microsoft φέρεται ότι παρέβη το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ (σημερινό άρθρο 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καταχρώμενη τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά λειτουργικών συστημάτων ΠΥ πελάτη με την αλληλένδετη πώληση Internet Explorer και Windows.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική ανάλυση της Επιτροπής, η Microsoft έχει στρεβλώσει τον ανταγωνισμό με την αλληλένδετη πώληση του Internet Explorer και του Windows. Η αλληλένδετη αυτή πώληση παρέχει στη Microsoft ένα τεχνητό διανεμητικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν σχετίζεται με τα προτερήματα του προϊόντος της που είναι εγκατεστημένο στο 90% και πλέον των ΠΥ. Επιπλέον, στην προκαταρκτική της γνώμη, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αλληλένδετη αυτή πώληση εμποδίζει την καινοτομία στις αγορές και δημιουργεί τεχνητά κίνητρα στις εταιρείες λογισμικού και τους παρόχους περιεχομένου να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους ή τους δικτυακούς τόπους τους σε συνάρτηση κυρίως με το Internet Explorer.

Οι δεσμεύσεις που εγκρίθηκαν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες αυτές. Οι χρήστες ΠΥ, χάρη στην Οθόνη Επιλογών, θα μπορούν να επιλέγουν με αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο μεταξύ του Internet Explorer και των ανταγωνιστικών διαδικτυακών φυλλομετρητών. Η επιλογή αυτή θα εγγυάται τον αξιοκρατικό ανταγωνισμό και θα επιτρέπει στους καταναλωτές να ωφελούνται από τις τεχνικές εξελίξεις και την καινοτομία στην αγορά των διαδικτυακών φυλλομετρητών και των συναφών αγορών, καθώς και στην αγορά των διαδικτυακών εφαρμογών.

Η απόφαση της Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού 1/2003 σχετικά με την εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας της αγοράς που άρχισε τον Οκτώβριο του 2009 (βλ. MEMO/09/439 ). Η απόφαση αυτή, η οποία δεν καθορίζει αν υφίσταται παράβαση, καθιστά νομικώς υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Microsoft και περατώνει την έρευνα της Επιτροπής. Αν αθετήσει η Microsoft τις δεσμεύσεις της, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως 10% στον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών της, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αποδείξει την ύπαρξη παράβασης των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Μία ρήτρα στις δεσμεύσεις επιτρέπει στην Επιτροπή να τις επανεξετάσει έπειτα από δύο έτη. Η Microsoft θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή, αρχίζοντας εντός ενός εξαμήνου, σχετικά με την εφαρμογή των δεσμεύσεων και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα προσαρμόζει την Οθόνη Επιλογών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

Πληροφορίες για θέματα διαλειτουργικότητας

Τον Ιούλιο του 2009, η Microsoft υπέβαλε επίσης προτάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών διαλειτουργικότητας που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των προϊόντων τρίτων και ορισμένων προϊόντων της Microsoft, μεταξύ των οποίων τα συστήματα Windows, Windows Server, Office, Exchange και SharePoint (βλ. MEMO/09/352 ). Έπειτα από εντατικές συζητήσεις με την Επιτροπή, η Microsoft δημοσιεύει σήμερα βελτιωμένη έκδοση της ανάληψης υποχρέωσης και των συναφών εγγράφων (για παράδειγμα συμφωνία εγγύησης και συμφωνία εκμετάλλευσης αδειών ευρεσιτεχνίας) στον δικτυακό τόπο της. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας. Ωστόσο, παρότι η δημόσια αυτή ανάληψη υποχρέωσης της Microsoft δεν θεωρείται δεσμευτική έναντι της Επιτροπής, παρέχει την εγγύηση στους τρίτους ότι μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή σε ιδιωτική βάση. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί με προσοχή τις επιπτώσεις της εν λόγω ανάληψης υποχρέωσης στην αγορά και θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματά της στην αντιμονοπωλιακή έρευνα που εκκρεμεί όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα (βλ. MEMO/08/19 ).

Βλ. επίσης MEMO/09/ 558 και MEMO/09/ 559 .


Side Bar