Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1941

Bruxelles, den 16. december 2009

Konkurrence : Kommissionen accepterer Microsofts tilsagn om at give pc-brugerne frit browservalg

Europa-Kommissionen har vedtaget en beslutning, der gør de tilsagn, Microsoft har tilbudt for at stimulere konkurrencen på webbrowsermarkedet, juridisk bindende. De afgivne tilsagn imødekommer Kommissionens betænkeligheder ved, at Microsoft ved at koble sin Internet Explorer-browser sammen med Windows-styresystemet til pc'er har handlet i strid med EU's regler om misbrug af dominerende stilling (artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Microsoft har givet tilsagn om at give europæiske Windows-brugere mulighed for at vælge mellem forskellige webbrowsere og give computerfabrikanter og brugere mulighed for at slå Internet Explorer fra. Desuden har Microsoft også i dag offentligt lovet at stille omfattende information om interoperabilitet til rådighed.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte, at "det vil gavne millioner af europæiske forbruger, som nu frit vil kunne vælge, hvilken webbrowser de vil bruge. Denne valgmulighed vil ikke alene give folk en bedre oplevelse af internettet i dag, men også tilskynde browserfirmaerne til at innovere og tilbyde folk bedre browsere i fremtiden."

Ifølge de tilsagn, Kommissionen nu har godkendt, vil Microsoft i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i fem år tilbyde brugerne af Windows XP, Windows Vista og Windows 7 et særligt vindue (via Windows Update), som giver dem mulighed for at vælge at installere en eller flere browsere i stedet for eller sammen med Microsofts Internet Explorer-browser.

Desuden vil pc-fabrikanter også få mulighed for at installere konkurrerende browsere, sætte dem som defaultbrowsere og slå Internet Explorer fra.

Kommissionens beslutning blev truffet, efter at Kommissionen den 15. januar 2009 havde fremsendt en klagepunktsmeddelelse til Microsoft (se MEMO/09/15 ). I sin klagepunktsmeddelelse gav Kommissionen udtryk for den foreløbige opfattelse, at Microsoft muligvis havde handlet i strid med EF-traktatens artikel 82 (nu artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og misbrugt sin dominerende stilling på markedet for styresystemer til pc'er ved at koble Internet Explorer sammen med Windows.

Kommissionens foreløbige holdning var, at konkurrencen blev fordrejet ved, at Microsoft koblede Internet Explorer sammen med Windows. For det gav Microsoft en kunstig fordel i distributionsleddet, som ikke beroede på produktets kvalitet, og som berørte over 90  % af alle pc'er. Kommissionen fandt desuden, at denne sammenkobling lagde hindringer i vejen for innovation på markedet og gav softwareudviklere og indholdsudbydere kunstige incitamenter til primært at udforme deres produkter eller websteder med henblik på Internet Explorer.

Disse problemer vil blive løst med de tilsagn, Microsoft nu har givet. Det nye browser valgvindue vil give pc-brugerne et reelt, frit valg mellem Internet Explorer og andre, konkurrerende webbrowsere. Det vil sikre, at der vil blive konkurreret på produktets kvalitet, og det vil give brugerne mulighed for at udnytte fordelene ved teknisk udvikling og innovation, både på markedet for webbrowsere og på dertil knyttede markeder, såsom webbaserede applikationer.

Kommissionens beslutning er truffet på grundlag af artikel 9 i forordning 1/2003 om gennemførelsen af EU's konkurrenceregler. Den er truffet under hensyntagen til resultaterne af den markedstest, der blev sat i gang i oktober 2009 (se MEMO/09/439 ). Der drages ikke nogen konklusion om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af konkurrencereglerne, men beslutningen pålægger Microsoft en juridisk forpligtelse til at opfylde de afgivne tilsagn og markerer afslutningen på denne sag. Hvis Microsoft tilsidesætter sine tilsagn, vil Kommissionen kunne pålægge en bøde på op til 10 % af Microsofts samlede omsætning uden at skulle bevise nogen overtrædelse af EU's konkurrenceregler.

Tilsagnene indeholder desuden en klausul om, at Kommissionen kan tage dem op til fornyet overvejelse om to år. Microsoft vil regelmæssigt, første gang om seks måneder, rapportere til Kommissionen om gennemførelsen af tilsagnene og eventuelt, efter anmodning fra Kommissionen, foretage tilpasninger i browservalgvinduet.

I nteroperabilitetsinformation

I juli 2009 fremlagde Microsoft desuden forslag om at stille interoperabilitetsinformation til rådighed for at forbedre mulighederne for at bruge andre producenters produkter sammen med flere Microsoft-produkter, bl.a. Windows, Windows Server, Office, Exchange, og SharePoint (se MEMO/09/352 ). Efter intensive drøftelser med Kommissionen har Microsoft i dag offentliggjort en forbedret version af tilsagnet og tilhørende dokumenter (f.eks. en garantiaftale og patentlicensaftale) på Internettet. Kommissionen glæder sig over, at Microsoft har taget dette initiativ til at forbedre interoperabiliteten. Dette offentlige tilsagn er ganske vist ikke bindende over for Kommissionen, men det giver den garanti, der ligger i, at det vil kunne håndhæves af private ved retten. Kommissionen vil holde nøje øje med, hvilke virkninger dette tilsagn får på markedet, og tage det med i betragtning i den verserende konkurrencesag angående interoperabilitet (se MEMO/08/19 ).

Se også MEMO/09/558 og MEMO/09/559 .


Side Bar