Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1941

V Bruselu dne 16. prosince 2009

Antimonopolní opatření: Komise přijímá závazek Microsoftu dát uživatelům možnost výběru prohlížeče

Evropská komise přijala rozhodnutí, kterým se závazky společnosti Microsoft podpořit hospodářskou soutěž na trhu s internetovými prohlížeči stávají právně závaznými. Tyto závazky jsou reakcí na obavy Komise, že propojením prohlížeče Internet Explorer s Windows, operačním systémem pro osobní počítače, porušil Microsoft pravidla EU o zneužití dominantního postavení na trhu (článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie). Microsoft se zavazuje, že nabídne evropským uživatelům operačního systému Windows výběr z různých prohlížečů a že výrobcům i uživatelům počítačů umožní Internet Explorer vypnout. Microsoft dnes také zveřejňuje svůj závazek týkající se zveřejnění důležitých informací o interoperabilitě.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Díky tomuto rozhodnutí se budou miliony evropských uživatelů moci svobodně rozhodnout, jaký prohlížeč budou používat. Taková možnost volby zlepší nejen práci s internetem v současnosti, ale zároveň bude pro společnosti podnětem k inovacím a lepší nabídce prohlížečů v budoucnosti.“

Podle závazků schválených Komisí společnost Microsoft na dobu pěti let zpřístupní v Evropském hospodářském prostoru (prostřednictvím Windows Update) uživatelům Windows XP, Windows Vista a Windows 7 obrazovku s nabídkou prohlížečů, které si mohou podle své volby nainstalovat kromě prohlížeče Internet Explorer společnosti Microsoft nebo místo něj.

V závazcích je také uvedeno, že výrobci počítačů budou moci instalovat konkurenční prohlížeče, nastav it je jako implicitní a Internet Explorer vypnout.

Dnešní rozhodnutí navazuje na prohlášení o námitkách zaslanému společnosti Microsoft Komisí dne 15. ledna 2009 (viz MEMO/09/15 ). Prohlášení o námitkách obsahuje předběžné stanovisko Komise, že společnost Microsoft zřejmě porušila článek 82 Smlouvy o založení ES (nyní článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie) zneužitím dominantního postavení na trhu klientských operačních systémů pro osobní počítače tím, že propojila Internet Explorer s Windows.

Podle předběžného stanoviska Komise společnost Microsoft propojením prohlížeče Internet Explorer a Windows narušila hospodářskou soutěž. Důvodem je skutečnost, že společnost Microsoft v případě více než 90 procent osobních počítačů získala umělou distribuční výhodu nezávisle na kvalitě svého výrobku. Předběžné stanovisko Komise dále uvádí, že toto propojení bránilo inovacím na trhu a vytvořilo umělou pobídku vývojářům software a poskytovatelům obsahu, aby svoje produkty či internetové stránky navrhovali především pro Internet Explorer.

Přijaté závazky jsou reakcí na tyto obavy. Uživatelé osobních počítačů si díky obrazovce s nabídkou budou moci skutečně a objektivně vybrat mezi prohlížečem Internet Explorer a konkurenčními prohlížeči. To by mělo zajistit hospodářskou soutěž založenou na kvalitě produktu a umožnit spotřebitelům užívat výhod technického pokroku a inovací jak na trhu s internetovými prohlížeči, tak na navazujících trzích, jako jsou internetové aplikace.

Rozhodnutí Komise se zakládá na článku 9 nařízení č. 1/2003 o provádění antimonopolních pravidel EU. Rozhodnutí bere v úvahu výsledky tržního testu z října 2009 (viz MEMO/09/439 ). Toto rozhodnutí nekonstatuje, zda se jedná o protiprávní jednání, ale právně zavazuje společnost Microsoft k plnění závazků, které nabídla, a ukončuje vyšetřování vedené Komisí. Pokud by společnost Microsoft tyto závazky porušila, Komise by jí mohla udělit pokutu ve výši až 10 % celkového ročního obratu, aniž by musela dokazovat, že došlo k porušení antimonopolních pravidel EU.

Doložka uvedená v závazcích umožňuje Komisi tyto závazky v průběhu dvou let přehodnotit. Společnost Microsoft bude pravidelně, poprvé za šest měsíců, předkládat Komisi zprávy, jak závazky provádí, a za určitých podmínek na žádost Komise obrazovku s nabídkou upraví.

Informace o interoperabilitě

V červenci 2009 společnost Microsoft také učinila návrhy ohledně zveřejňování informací o interoperabilitě, které by zlepšily interoperabilitu mezi výrobky třetích stran a některými výrobky společnosti Microsoft, včetně Windows, Windows Server, Office, Exchange a SharePoint (viz MEMO/09/352 ). Po intenzivních jednáních s Komisí společnost Microsoft dnes na své internetové stránce zveřejňuje opravenou verzi závazku a související dokumenty (např. záruční smlouvu a patentovou licenci). Komise tuto iniciativu na zlepšení interoperability vítá. Přestože je veřejný závazek Microsoftu vůči Komisi neformální, poskytuje třetím stranám záruku, že se jeho plnění mohou jednotlivě domáhat. Komise bude pečlivě sledovat dopad tohoto závazku na trh a výsledky vezme v úvahu při probíhajícím šetření v oblasti hospodářské soutěže týkající se interoperability (viz MEMO/08/19 ).

Viz také MEMO/09/558 a MEMO/09/559 .


Side Bar