Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Brusel 29. januára 2009

Spotrebitelia: EÚ zakáže dimetyl-fumarát (DMF) v spotrebiteľských výrobkoch ako pohovky a obuv

Všetko nasvedčuje tomu, že v EÚ bude zakázané používanie biocídneho dimetyl-fumarátu (DMF), ktorý u stoviek spotrebiteľov spôsobil vážne alergické reakcie vyvolané každodenným používaním spotrebiteľských výrobkov s obsahom dimetyl-fumarátu, akými sú pohovky a obuv. Členské štáty dnes hlasovali za prijatie návrhu rozhodnutia Európskej komisie, ktorým sa má zabezpečiť, aby spotrebiteľské výrobky, ako napríklad nábytok alebo obuv z kože s obsahom dimetyl-fumarátu veľmi zvyšujúceho citlivosť organizmu, neboli umiestnené na trh v EÚ. Ak sa tieto výrobky už na trhu nachádzajú, budú sa musieť z obehu bezodkladne stiahnuť. V krajinách ako Francúzsko, Fínsko, Poľsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo vznikli u spotrebiteľov, ktorí boli vystavení výrobkom s obsahom dimetyl-fumarátu, vážne zdravotné problémy vrátanie svrbenia, podráždenia, sčervenenia a popálenín kože a v niektorých prípadoch i akútnych ťažkostí s dýchaním. Návrh rozhodnutia Komisie je núdzovým opatrením s pôsobnosťou v celej EÚ, kým sa neprijme trvalejšie regulačné riešenie. Po dnešnom hlasovaní bude návrh rozhodnutia Komisie predložený Európskemu parlamentu na konzultáciu, po ktorej bude postúpený členom Komisie na konečné schválenie.

Komisárka EÚ pre spotrebiteľské záležitosti Meglena Kuneva uviedla: „Keď ide o bezpečnosť, nemôžeme pristúpiť na kompromis. S potešením konštatujem, že systém RAPEX dobre funguje a zaisťuje sa ním, aby bol nebezpečný tovar s obsahom dimetyl-fumarátu rýchlo odstránený z trhu. Potrebujeme však ísť hlbšie a neodkladne konať, aby sme problém vyriešili pri jeho zdroji. Cieľom zákazu používania dimetyl-fumarátu vo všetkom spotrebiteľskom tovare platiaceho v celej EÚ je predísť závažným zdravotným rizikám a najmä vážnym alergickým reakciám, ktorými trpia niektorí spotrebitelia iba preto, že sú každodenným používaním koženého tovaru vystavení tejto chemickej látke.“

Riziko vyplývajúce z dimetyl-fumarátu

Dimetyl-fumarát používajú výrobcovia ako biocíd na zničenie plesní, ktoré môžu spôsobiť poškodenie kože na nábytku alebo obuvi počas skladovania a prepravy vo vlhkej klíme. Dimetyl-fumarát, ktorý sa dáva do vrecúšok upevnených vnútri nábytku alebo vložených do škatúľ na obuv, sa vyparuje a impregnuje kožu, čím ju chráni pred plesňami. Zistilo sa však, že má veľmi nepriaznivé účinky na spotrebiteľov, ktorí s uvedenými výrobkami prišli do styku. Dimetyl-fumarát preniká cez odev do kože mnohých spotrebiteľov[1], kde spôsobuje bolestivú dermatitídu. Skutočnosť, že vo vážnych prípadoch je tento stav mimoriadne ťažké liečiť, situáciu ešte zhoršuje. Prítomnosť dimetyl-fumarátu sa preto pokladá za vážne riziko.

Nebezpečná chemická látka začala vyvolávať obavy, keď o nej viacero orgánov členských štátov informovalo prostredníctvom systému rýchleho varovania EÚ pre nebezpečné spotrebiteľské výrobky iné ako potraviny (RAPEX).

Oznámenia sa týkali pohoviek, kresiel a obuvi a klinickými testami sa potvrdilo, že dermatitída, ktorú dostali spotrebitelia pri styku s týmito výrobkami, bola spôsobená dimetyl-fumarátom[2]. Francúzsko a Belgicko reagovali uložením vnútroštátnych zákazov a aj Španielsko pripravuje podobné opatrenie. Nové rozhodnutie, na ktorom sa dnes dohodlo, bude platiť pre všetky členské štáty.

Existujúce pravidlá

V EÚ už existuje zákaz používania dimetyl-fumarátu pri výrobe tovaru, keďže podľa smernice o biocídnych výrobkoch (98/8/ES) nie sú biocídne výrobky s obsahom dimetyl-fumarátu povolené. Výrobcovia z krajín mimo EÚ však môžu tieto nepovolené biocídy používať a potom svoje výrobky vyvážať do EÚ. Dnešným rozhodnutím sú preto spotrebitelia z EÚ chránení pred rizikom vyplývajúcim z dimetyl-fumarátu v dovážaných výrobkoch na rovnakej úrovni ako pri domácich výrobkoch.

Najnovšie opatrenia zavedené členskými štátmi

V decembri 2008 Francúzsko prijalo dekrét[3], ktorým sa na rok zakazuje dovoz sedacieho nábytku a obuvi s obsahom dimetyl-fumarátu a ich umiestnenie na trh. Vo francúzskom dekréte sa takisto vyžaduje, aby sa z obehu stiahol všetok sedací nábytok na sedenie a obuv, ktoré alebo ktorých obaly viditeľne obsahujú dimetyl-fumarát. V januári 2009 vydalo Belgicko dekrét[4], ktorým sa zakazuje umiestnenie všetkého tovaru a výrobkov obsahujúcich dimetyl-fumarát na trh. Španielsko o zavedení opatrenia uvažuje.

Súvislosti – RAPEX

RAPEX je systém rýchleho varovania EÚ pre nebezpečné spotrebiteľské výrobky iné ako potraviny, ktorý umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, aby sa predišlo uvedeniu výrobkov predstavujúcich vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov na trh alebo ich používaniu.

Ďalšie informácie na stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams JDL, et al (2008) An outbreak of furniture dermatitis in the U.K. British Journal of Dermatology 159: 233 – 234.

[2] Rantanen T (2008) The cause of the Chinese sofa/chair dermatitis epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer. Concise communication. British Journal of Dermatology 159: 218 – 221.

[3] Ministerstvo hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti, dekrét zo 4. decembra 2008 o pozastavení umiestňovania sedacieho nábytku a obuvi s obsahom dimetyl-fumarátu na trh. Francúzsky úradný vestník, 10. december 2008, text 17 zo 108.

[4] Minister pre verejné zdravie a minister pre ochranu spotrebiteľa, ministerský dekrét o zákaze umiestnenia tovaru a výrobkov s obsahom dimetyl-fumarátu na trh. Belgický úradný vestník, 12.1.2009.


Side Bar