Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Brüssel, 29. jaanuar 2009

Tarbijakaitse: EL keelustab dimetüülfumaraadi kasutamise sellistes laiatarbekaupades nagu diivanid ja kingad

Varsti keelustatakse terves ELis dimetüülfumaraadi kasutamine igapäevastes laiatarbekaupades, näiteks diivanites ja kingades, sest see biotsiid on sadade tarbijate hulgas kutsunud esile tõsiseid allergilisi reaktsioone. Täna hääletasid liikmesriigid Euroopa Komisjoni otsuse eelnõu poolt, millega tagatakse, et selliseid laiatarbekaupu nagu nahkdiivanid või jalanõud, mis sisaldavad ülitundlikkust põhjustavat dimetüülfumaraati, ei või ELis turustada. Kui sellised tooted on juba turule viidud, tuleb need viivitamata ringlusest ja turult kõrvaldada Prantsusmaal, Soomes, Poolas, Rootsis ja Ühendkuningriigis ilmnesid dimetüülfumaraati sisaldanud toodetega kokku puutunud tarbijatel tõsised terviseprobleemid, sealhulgas sügelus, ärritus, punetus ja põletus, ning mõnel juhul ka raskekujulised hingamisteede vaevused. Komisjoni otsuse eelnõu kujutab endast kogu ELi hõlmavat erakorralist meedet, mida kohaldatakse kuni lõplikuma seadusandliku meetme vastuvõtmiseni. Tänase hääletuse järel esitatakse komisjoni otsuse eelnõu Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks, seejärel läheb see volinike täiskogule lõplikuks heakskiitmiseks.

ELi tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva märkis: „Ohutuse teemal me kompromissile ei lähe. Mul on hea meel tõdeda, et RAPEXi süsteem on hästi toiminud ning tänu sellele on dimetüülfumaraati sisaldavad ohtlikud tooted turult kiiresti kõrvaldatud. Kuid selleks, et probleemiga juba eos tegeleda, on vaja minna kaugemale ja võtta tervet ELi hõlmavaid erakorralisi meetmeid. Kõnealuse meetme eesmärk on keelustada dimetüülfumaraadi kasutamine kõigis laiatarbekaupades, et välistada tõsised terviseriskid ja eelkõige ägedad allergilised reaktsioonid, mille all kannatasid tarbijad, kes olid igapäevaelus kasutatavate nahktoodetega üksnes kokku puutunud.”

Dimetüülfumaraadist tulenev oht

Tootjad kasutavad dimetüülfumaraati biotsiidina kaitseks hallitusseene eest, mis võib nahkmööblit ja -jalanõusid niiskes kliimas ladustamise ja transportimise ajal kahjustada. Dimetüülfumaraat pakitakse väikestesse kottidesse, mis kinnitatakse mööbli sisse või lisatakse jalatsikarpidesse ning millest see eraldub ja imbub nahktootesse, kaitstes seda hallitusseene eest. Samas on ilmnenud, et dimetüülfumaraat ohustab ka tarbijaid, kes tootega kokku puutuvad. Dimetüülfumaraat tungis läbi riiete tarbijate nahale[1] ning põhjustas valulikku kontaktdermatiiti. Dimetüülfumaraadi põhjustatud kahjustusi raskendab veelgi asjaolu, et ägeda kuluga dermatiiti on eriti raske ravida. Seega kujutab dimetüülfumaraat endast tõsist ohtu.

Ohtlik kemikaal tõusis esimest korda tähelepanu keskmesse siis, kui mitu liikmesriiki teatasid sellest toiduks mittekasutatavate ohtlike toodete ELi kiirhoiatussüsteemi kaudu. Teadetes käsitleti diivaneid, tugitoole ja jalanõusid, ning kliiniliste testide alusel leidis kinnitust, et kõnealuste toodetega kokku puutunud tarbijatel ilmnenud dermatiiti põhjustas dimetüülfumaraat[2]. Prantsusmaa ja Belgia keelustasid seejärel riigi tasandil kõnealuse aine kasutamise ning ka Hispaania teeb selleks ettevalmistusi. Uus otsus, mille poolt täna hääletati, hõlmab kõiki liikmesriike.

Olemasolevad eeskirjad

Vastavalt biotsiidide direktiivile (98/8/EÜ) on Euroopa Liidus toodete valmistamisel juba keelatud kasutada dimetüülfumaraati sisaldavaid biotsiide. Väljaspool ELi asuvad tootjad võivad siiski kõnealuseid keelatud biotsiide kasutada ja eksportida seejärel oma tooteid Euroopa Liitu. Täna vastuvõetud otsuse eelnõuga kaitstakse ELi tarbijaid imporditud toodetes sisalduvast dimetüülfumaraadist tuleneva ohu eest samal viisil, nagu Euroopa Liidus valmistatud toodete puhulgi.

Hiljuti liikmesriikides kehtestatud meetmed

2008. aasta detsembris võttis Prantsusmaa vastu dekreedi,[3] millega keelatakse dimetüülfumaraati sisaldavate istmekatete ja jalanõude import ja turuleviimine ühe aasta jooksul. Prantsusmaa dekreedi kohaselt tuleb turult kõrvaldada kõik istmekatted ja jalatsid, mis nähtavalt sisaldavad või mille pakend nähtavalt sisaldab dimetüülfumaraati. 2009. aasta jaanuaris väljastas Belgia dekreedi,[4] millega keelustati kõikide dimetüülfumaraati sisaldavate esemete ja toodete turuleviimine. Hispaania kaalub samuti sarnase meetme võtmist.

Taustteave - RAPEX

RAPEX on ohtlike, toiduks mittekasutatavate laiatarbekaupade puhul kasutatav ELi kiirhoiatussüsteem, millega saab liikmesriikide vahel kiiresti teavet vahetada ja mis võimaldab komisjonil vältida tarbijate tervisele ja ohutusele tõsist ohtu tekitavate toodete turustamist või kasutamist.

Täpsem teave:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams JDL, et al (2008) An outbreak of furniture dermatitis in the U.K. . British Journal of Dermatology 159: 233-234.

[2] Rantanen T (2008) The cause of the Chinese sofa/chair dermatitits epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer. Concise communication. British Journal of Dermatology 159: 218-221.

[3] Majandus-, tööstus- ja tööhõiveministeeriumi 4. detsembri 2008. aasta dekreet, millega peatatakse dimetüülfumaraati sisaldavate istmete ja jalanõude turuleviimine. Prantsuse Vabariigi Teataja, 10. detsember 2008, 17. tekst 108st.

[4] Rahvatervise ja tarbijakaitse ministeeriumi dekreet dimetüülfumaraati sisaldavate toodete ja esemete turuleviimise keelustamise kohta. Belgia ametlik väljaanne, 12.1.2009.


Side Bar