Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/18

Briselē, 2009. gada 8. janvārī

Komisija lūdz Padomi sniegt vidēja termiņa aizdevumu Latvijai kā daļu no saskaņotās daudzpusējās un divpusējās finansiālās palīdzības

Eiropas Komisija šodien vienojās ierosināt Padomei sniegt vidēja termiņa finansiālu palīdzību Latvijai līdz 3,1 miljarda eiro apmērā. Eiropas Savienība gatavojas sniegt lielāko aizdevumu kopējā paketē, kuras kopējais apjoms sasniedz 7,5 miljardus eiro un kurā vēl kā lielākie donori piedalās ziemeļvalstis un SVF. Finansiālā palīdzība ir atkarīga no ievērojamas ekonomikas korekcijas programmas, kuru jau pieņēmusi Latvijas valdība un kuras mērķis ir ierobežot un pakāpeniski novērst nelīdzsvarotību budžeta un citās jomās. Tas palīdzēs nostādīt Latvijas ekonomiku uz stabiliem un noturīgiem pamatiem.

"Šis atbalsts parāda Kopienas solidaritāti ar dalībvalsti, kura savukārt ir apņēmusies veikt drosmīgus un nepieciešamus korekcijas pasākumus laikā, kad visā pasaulē valda ievērojama ekonomiska un finansiāla nestabilitāte. Kopiena sagaida no Latvijas pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem atbalstu Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas īstenošanai, lai novērstu būtisku nelīdzsvarotību un nodrošinātu pamatu ilgtspējīgas izaugsmes atsākšanai un arī eiro ieviešanai," teica Ekonomikas un finanšu lietu komisārs Hoakins Almunja.

Ierosinātā vidēja termiņa finansiālā palīdzība Latvijai būs Eiropas Kopienas aizdevums[1] saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002. Sagaidāms, ka šis jautājums būs iekļauts nākamās ES finanšu ministru sanāksmes dienaskārtībā 20. janvārī.

Atbalsts tiks sniegts kopā ar Starptautisko Valūtas fondu (1,7 miljardi eiro), ziemeļvalstīm (Zviedrija, Dānija, Somija un Norvēģija – kopā 1,8 miljardi eiro) un Pasaules Banku (0,4 miljardi eiro). Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Čehija, Polija un Igaunija kopā sniegs vēl 0,5 miljardus eiro, tādēļ pavisam līdz 2011. gada pirmajam ceturksnim Latvija varētu saņemt 7,5 miljardus eiro.

Finansiālā palīdzība turpmāko divu gadu laikā tiks sniegta sešos maksājumos, kurus veiks, ja tiks īstenota visaptveroša ekonomikas politikas programma, ko decembrī pieņēma Latvijas valdība. Finansiālā palīdzība un politikas programma ļaus Latvijai atrisināt īstermiņa likviditātes grūtības, vienlaikus uzlabojot konkurētspēju un atbalstot pakāpenisku nelīdzsvarotības novēršanu vidējā termiņā, tādējādi atkal nostādot ekonomiku uz stabiliem un noturīgiem pamatiem. Tas arī palīdzēs izpildīt nosacījumus eiro ieviešanai.

Programma balstās uz Latvijas esošā valūtas maiņas kursa piesaistes saglabāšanu, kas būs būtiski svarīgs politikas pamatnosacījums arī nākotnē, tādējādi nostiprinot sistēmisko stabilitāti.

Svarīgi ekonomikas politikas paketes elementi ir tūlītēja un ilgstoša fiskālā konsolidācija, lai budžeta deficīts 2009. gadā nepārsniegtu 5% no IKP un 2011. gadā samazinātos līdz 3% no IKP. Atbalsts plašām strukturālām reformām un algu samazināšanai, kas notiks vispirms jau publiskajā sektorā, ļaus atjaunot Latvijas izmaksu konkurētspēju. Programma arī paredz pasākumus iekšējā un ārējā parāda pārstrukturēšanas veicināšanai.

Politikas nosacījumi tiks izklāstīti Saprašanās memorandā, kuru drīzumā noslēgs ar Latvijas pārvaldes iestādēm. Eiropas Komisija sadarbībā ar Ekonomikas un finanšu lietu komiteju regulāri un cieši uzraudzīs to, ka ar finansiālo palīdzību saistītie ekonomikas politikas nosacījumi tiek pilnībā īstenoti, un tā var pieprasīt veikt papildu pasākumus, ja apstākļi to nosaka.

Papildinformācija

ES 2008. gada novembrī nolēma piešķirt maksājumu bilances aizdevumu Ungārijai — 6,5 miljardus eiro. Regulā (EK) Nr. 332/2002 noteiktais kopējās finansiālās palīdzības maksimālais apjoms decembrī pēc Komisijas priekšlikuma tika palielināts no sākotnējiem 12 miljardiem līdz 25 miljardiem eiro (sk. IP/08/1612).

Komisijas un Padomes prezidentūras kopīgais paziņojums par nodomu piedalīties saskaņotā daudzpusējā palīdzības sniegšanā Latvijai tika sniegts jau 2008. gada 19. decembrī (sk. IP/08/2045). Šodienas lēmums formalizē šo priekšlikumu.

2008. gada 23. decembrī tika paziņots arī par SVF nolīgumu ar Latviju, sniedzot palīdzību 1,5 miljardu SDR apjomā (1200% no Latvijas SVF kvotas, apm. 1,7 miljardi eiro), kas bija saskaņots ar ES (sk. http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr08345.htm)


[1] Līdz Lisabonas līguma pilnīgai ratificēšanai Eiropas Kopiena ir ES juridiskā persona, kas var iekasēt un aizdot naudas līdzekļus esošajos līgumos noteikajiem mērķiem.


Side Bar