Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1889

V Bruseli 8. decembra 2009

Štátna pomoc: Komisia schválila schému pomoci pre slovenský bankový sektor

Európska komisia schválila v súlade s pravidlami Zmluvy o fungovaní EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci slovenskú schému pomoci zameranú na udržanie stability slovenského bankového sektora prostredníctvom poskytovania kapitálových injekcií a záruk finančným inštitúciám oprávneným na poskytnutie tejto pomoci. Po intenzívnych rozhovoroch so slovenskými orgánmi Komisia dospela k záveru, že schéma je v súlade s jej usmerňujúcimi oznámeniami o štátnej pomoci poskytovanej na prekonanie finančnej krízy (pozri IP/08/1495 IP/08/1901 ). Opatrenia najmä nie sú diskriminujúce a ich trvanie a pôsobnosť sú obmedzené. Vyžaduje sa pri nich poskytnutie trhovej odplaty a obsahujú dostatočné záruky zabraňujúce ich zneužitiu. Komisia preto dospela k záveru, že balík opatrení je vhodným prostriedkom na nápravu poruchy v slovenskom hospodárstve a je ako taký zlučiteľný s článkom 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Slovenská schéma pomoci pre bankový sektor by mala prispieť k zmierneniu nepriaznivých vplyvov súčasnej krízy na bankový systém a reálne hospodárstvo Slovenska. Vďaka úzkej spolupráci medzi Komisiou a slovenskými orgánmi sme v súčasnosti spokojní s podobou schémy, ktorá nenaruší hospodársku súťaž na vnútornom trhu v prílišnej miere.“

Opatrenia

Slovensko zamýšľa prijať balík opatrení na udržanie stability domáceho finančného systému a na zmiernenie prenosu globálnej finančnej krízy z bankového sektora do reálneho hospodárstva s cieľom reagovať na súčasné výkyvy na finančných trhoch. Balík opatrení tvoria dve odlišné opatrenia: kapitálové injekcie a záruky.

Možnými príjemcami pomoci sú systémovo dôležité banky so sídlom na Slovensku vrátane dcérskych spoločností zahraničných finančných inštitúcií.

Vhodné prostriedky

Komisia dospela k názoru, že schéma prispeje k zachovaniu stability finančného systému na Slovensku. Opatrenia sú dobre koncipované a požaduje sa pri nich poskytnutie záruk, aby sa zabránilo zneužitiu pomoci. Banka napríklad nemôže použiť informácie o pomoci pri propagácii, má zakázané vyplácať dividendy a musí znížiť odmeny pre manažment.

Za kapitálové injekcie a záruky banky poskytujú primeranú odplatu. Odplata za kapitálové injekcie sa počas trvania pomoci postupne zvyšuje. Táto podmienka motivuje banky, aby kapitál štátu splatili čo najskôr.

Slovensko sa zaviazalo, že opatrenia týkajúce sa poskytovania štátnych kapitálových príspevkov a poskytovania štátnych záruk bude implementovať iba počas obdobia najviac šiestich mesiacov po schválení schémy Komisiou. Slovensko sa takisto zaviazalo, že každých 6 mesiacov predloží Komisii správu o implementácii schémy.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude znenie neobsahujúce informácie dôverného charakteru tohto rozhodnutia k dispozícii pod číslom veci N 392/2009 v registri štátnej pomoci ( State Aid Register ) na webovej stránke generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž ( DG Competition ). Zoznam nových rozhodnutí o štátnej pomoci uverejnených na internete a v úradnom vestníku možno nájsť v elektronickom týždenníku State Aid Weekly e-News .


Side Bar