Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1884

Bryssel den 7 december 2009

Statligt stöd: Resultattavlan visar på en kraftig ökning av stöd för att bemöta finanskrisen och en intakt inre marknad

Europeiska kommissionen senaste resultattavla visar att finanskrisen har medfört en ökning av den totala stödvolymen från 66,5 miljarder euro, eller 0,52 % av de 27 EU-ländernas BNP 2007, till 279,6 miljarder euro, eller 2,2 % av BNP 2008. Om krisåtgärderna räknas bort, utgjorde det totala stödet 2008 67,4 miljarder euro eller 0,54 % av BNP. Snabba och samordnade insatser från medlemsstaternas och kommissionens sida har bidragit till att säkerställa den finansiella stabiliteten. Europeiska kommissionens politik för statligt stöd har varit en starkt bidragande orsak till att denna – i stort sett framgångsrika – räddningsprocess har kunnat genomföras på ett samordnat sätt. Kommissionen har inte bara sett till att stödåtgärder av en helt ny omfattning snabbt kunde genomföras, utan har samtidigt också garanterat att den inre marknaden inte har störts av några orimliga snedvridningar av konkurrensen. Det stöd som inte hade någon koppling till krisen låg kvar på en stabil nivå och var inriktat på mål av gemensamt intresse.

Konkurrenskommissionär Neelie Kroes gav följande kommentar: ”Under de senaste 14 månaderna har Europa tack vare räddningsinsatser av en helt ny omfattning kunnat stabilisera finansmarknaderna och bana väg för en återhämtning. Genom att snabbt bevilja detta stöd och genomföra strikta kontroller av användningen, har vi gjort statligt stöd till en del av lösningen på krisen. Vi har nu gått in i en omstruktureringsfas för banksystemet och några inledande viktiga beslut har redan fattats – exempelvis i fråga om KBC, ING, Lloyds, Fortis och Commerzbank. Under 2009 har vi även tillåtit extra stöd till den reala ekonomin för att motverka kreditåtstramningen. Jag vill varmt välkomna att medlemsstaterna, trots de svåra tiderna, har upprätthållit disciplinen beträffande statligt stöd och fortsatt sina ansträngningar att inrikta stödet på övergripande mål såsom forskning. Målinriktade stödåtgärder torde hjälpa oss på vägen mot ekonomisk återhämtning.”

Stöd för att övervinna finanskrisen

Samordnade insatser av medlemsstaterna och kommissionen i kombination med införandet av särskilda krisregler har möjliggjort ett snabbt genomförande av stödprogram och särskilda åtgärder som inte underminerar de likvärdiga konkurrensförhållandena inom EU.

Det totala krisstöd som beviljades av medlemsstaterna och godkändes av kommissionen under 2008 uppgick till 3 361 miljarder euro. Det nominella krisstöd som medlemsstaterna faktiskt genomförde under 2008 var betydligt lägre och uppgick till 958 miljarder euro. Stödinslaget i detta belopp beräknas till 212,2 miljarder euro eller 1,7 % av de 27 EU-ländernas BNP. Stödinslaget är betydligt mindre än det nominella beloppet, vilket främst beror på att stödinslaget i statliga garantier vanligen bara utgör en ringa del av de garanterade beloppen. Dessutom uppstår en faktisk budgetutgift först när en statlig garanti verkligen utnyttjas.

Medlemsstaterna fortsätter sitt arbete med att inrikta stödet på övergripande mål

Bortsett från åtgärderna för att avhjälpa finanskrisen, fortsatte medlemsstaterna att inrikta sitt stöd på övergripande mål. Omkring 88 % av stödet till industri- och tjänstebranschen är nu inriktat på övergripande mål av gemensamt intresse, medan andelen undsättnings- och omstruktureringsstöd utan koppling till krisen krympte. Kommissionen noterar särskilt en starkare inriktning på regionalstöd och stöd till forskning, utveckling och innovation, vilket i sin tur förväntas främja möjligheterna till ökad sysselsättning i framtiden.

Förenkling och flexibilitet

Reformerna i åtgärdsplanen för statligt stöd 2005–2008 (se IP/05/680 ) fortsätter att bära frukt. Tack vare nya undantag från kommissionens förhandskontroll, antingen genom förordningen om stöd av mindre betydelse (se IP/06/1765 ), eller den nyligen antagna allmänna gruppundantagsförordningen (se IP/08/1110 ), minskar den administrativa bördan utan att påverka konkurrensvillkoren. I fråga om stödvolym beviljas 19 % av stödet genom gruppundantag. Dessutom bedöms ytterligare 76 % av kommissionen inom ramen för stödordningarna. När sådana ordningar eller program en gång har godkänts av kommissionen, kan medlemsstaterna bevilja stöd till fler mottagare utan vidare kontroll från kommissionens sida. Åtgärder som är föremål för enskilda bedömningar av mottagarna utgör endast 5 % av det totala stödet. Detta ger medlemsstaterna en högre grad av flexibilitet samtidigt som förenlighetskriterierna säkrar den inre marknaden.

Tillsyn

Resultattavlan visar ytterligare framsteg i fråga om återkrav av olagligt och oförenligt stöd. I slutet av juni 2009 hade återkrav om 9,4 miljarder euro gjorts. Endast 9 % av det olagliga stödet är fortfarande utestående, vilket innebär att 91 % av det totala belopp som det olagliga och oförenliga stödet uppgår till faktiskt har återbetalats av stödmottagarna. Detta ska jämföras med 25 % vid 2004 års utgång.

Resultattavlan, tillsammans med dess bilaga ”Facts and figures on State aid in the EU Member States” samt en rad detaljerade statistiska tabeller och indikatorer för samtliga medlemsstater finns på Europasajten:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Se även MEMO/09/540 .

Statligt stöd (totalt) i % av BNP (EU-27 Uppgifter fr.o.m. 1992)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Mindre men bättre riktat statligt stöd: Nyckeluppgifter (krisåtgärder ej inräknade)

 

Statligt stöd i miljoner euro 2008

Statligt stöd i % av BNP 2008

Utveckling av stödets andel av BNP, 2003–2008 i procentandelar (1)

Totalt statligt stöd utom järnvägar

Totalt statligt stöd till industri- och tjänstebranscherna (dvs. mindre till jordbruket, fisket och transporter)

Totalt statligt stöd utom järnvägar

Totalt statligt stöd till industri- och tjänstebranscherna (dvs. mindre till jordbruket, fisket och transporter)

Totalt statligt stöd utom järnvägar

Totalt statligt stöd för industri och tjänster

Andel av stödet till övergripande mål i procentandel av det totala stödet för industri och tjänster 2008

Utveckling av stödets andel till övergripande mål i procentandel av det totala stödet, 2003–2007 i procentandelar (1)

EU 27

67,4

52,9

0,54

0,42

-0,05

-0,05

88

10,8

EU 15

57,1

45,8

0,50

0,40

-0,03

-0,02

88

4.3

EU 12

10,3

7,1

1,05

0,72

-0,46

-0,50

87

48,1

Belgien

1,6

1,2

0,46

0,36

0,08

0,09

99

-1,0

Bulgarien

0,4

0,0

1,30

0,12

0,60

-0,20

91

38,4

Tjeckien

1,4

1,2

0,97

0,78

-0,47

-0,51

94

65,3

Danmark

1,9

1,7

0,80

0,71

0,01

0,02

94

1,2

Tyskland

15,7

14,2

0,63

0,57

-0,09

-0,08

87

7,5

Estland

0,0

0,0

0,29

0,09

0,00

-0,02

100

0,0

Irland

1,9

0,7

1,05

0,38

0,30

0,06

84

11,4

Grekland

1,0

0,8

0,42

0,33

-0,04

0,06

98

1,5

Spanien

5,2

4,4

0,48

0,40

-0,02

-0,04

79

8,1

Frankrike

10,3

7,6

0,53

0,39

-0,04

-0,01

96

18,7

Italien

5,5

4,5

0,35

0,29

-0,07

-0,06

85

-10,4

Cypern

0,1

0,1

0,65

0,47

-1,12

-0,90

95

61,1

Lettland

0,2

0,0

0,88

0,20

0,32

0,03

100

10,1

Litauen

0,3

0,2

0,82

0,53

0,18

0,10

100

54.2

Luxemburg

0,1

0,1

0,20

0,15

-0,11

-0,04

100

0,0

Ungern

2,5

1,9

2,38

1,81

-0,10

0,21

81

19,0

Malta

0,1

0,1

2,00

1,74

-0,78

-0,86

2

-2,1

Nederländerna

2,2

1,5

0,36

0,25

-0,04

0,03

98

3,0

Österrike

1,3

1,1

0,46

0,38

0,06

0,07

99

-20,7

Polen

3.7

2,9

1,02

0,80

-0,84

-0,82

93

67,1

Portugal

1,6

1,5

0,93

0,92

0,15

0,19

16

-3,5

Rumänien

0,9

0,3

0,64

0,18

-0,55

-0,99

53

15,6

Slovenien

0,2

0,2

0,66

0,47

-0,10

-0,09

89

8,7

Slovakien

0,4

0,3

0,53

0,42

-0,04

-0,07

84

21,1

Finland

2,1

0,8

1,13

0,44

-0,13

0,02

98

-0,2

Sverige

3,0

2,7

0,92

0,82

0,15

0,16

100

-0,3

Förenade kungariket

3,8

3.1

0,21

0,17

-0,04

-0,02

91

-4,8

Norge

2,3

1,7

0,74

0,56

i. u. (2)

i. u.

i. u.

i. u.

Island

0,02

0,02

0,21

0,21

i. u.

i. u.

i. u.

i. u.

Liechtenstein

0,001

0,001

0,03

0,03

i. u.

i. u.

i. u.

i. u.

Märk: Uppgifterna gäller alla typer av stödåtgärder enligt definitionen i artikel 87.1 i EG-fördraget som har beviljats av medlemsstater och undersökts av kommissionen. Gemenskapens regler om jordbruks- och fiskepolitik omfattas inte av EES-avtalet. Därför omfattas inte stöd till dessa sektorer i EFTA-länderna. ( 1) Förändring i procentenheter mellan årsgenomsnittet 2003-2005 och 2006-2008. Källa: GD Konkurrens, GD Energi och transport, GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, GD Havsfrågor och fiske samt EFTA:s övervakningsmyndighet. ( 2) Ej tillgänglig.

Statligt stöd med koppling till krisåtgärder (2008 – belopp i miljarder euro)

 

Total volym godkänd 2008

Total volym godkänd 1.1. –31.3.2009

Total volym godkänd 2008 –31.3.2009

Total volym godkänd 1.4 - 11,11,2009

Total volym godkänd 2008 –11.11.2009

Bidrag

Deltagarandel

Mjuka lån

Garantier

Totalt krisstöd rapporterat för 2008

Totalt krisstöd beviljat som procentandel av BNP

Banksektorns procentandel av den totala ekonomin

Nominellt värde

Beviljat stöd

Nominellt värde

Beviljat stöd

Nominellt värde

Beviljat stöd

Nominellt värde

Beviljat stöd

%

%

Belgien

255,15

7,80

262,95

25,36

288,31

 

16,40

11,70

 

 

30,40

6,08

46,80

17,78

5,17

5,4

Danmark

585,44

13,50

598,94

0,82

599,75

 

0,50

0,50

2,35

2,35

0,00

0,00

2,85

2,85

1,22

5,4

Tyskland

545,23

20,00

565,23

23,90

589,13

8,86

11,20

11,20

23,78

3,17

137,10

27,90

180,94

51,14

2,05

3,6

Irland

376,00

5,00

381,00

7,50

388,50

 

 

 

 

 

355,76

35,58

355,76

35,58

19,16

10,9

Grekland

28,00

 

28,00

 

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Spanien

250,00

 

250,00

 

250,00

 

-

-

 

 

99,13

0,93 

99,13

0,93

0,09

5,1

Frankrike

341,25

4,70

345,95

 

345,95

 

11,50

11,50

 

 

31,40

4,98

42,90

16,48

0,85

4,7

Italien

20,00

 

20,00

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8

Cypern

 

 

 

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8

Lettland

7,44

 

7,44

 

7,44

 

 

 

0,96

0,96

 

 

0,96

0,96

4,17

6,2

Luxemburg

7,00

 

7,00

0,26

7,26

 

2,50

2,50

 

 

1,50

0,30

4,00

2,80

7,64

29,1

Ungern

 

5,99

5,99

0,04

6,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Nederländerna

217,75

22,79

240,54

 

240,54

 

10,75

10,75

3,00

3,00

3,34

0,33

17,09

14,08

2,37

5,6

Österrike

90,00

 

90,00

0,10

90,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Polen

 

 

 

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Portugal

20,00

0,45

20,45

4,00

24,45

 

 

 

 

 

4,30

0,43

4,30

0,43

0,26

8,2

Slovenien

12,00

 

12,00

 

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Finland

50,00

 

50,00

4,00

54,00

 

 

 

 

 

0,12

0,00

0,12

0,00

 

2,9

Sverige

150,52

4,80

155,32

 

155,32

 

0,25

0,25

0,00

0,00

1,14

0,11

1,39

0,36

0,11

3,6

Förenade kungariket

405,15

11,25

416,40

95,77

512,17

5,02

46,47

46,47

2,86

0,43

146,93

16,83

201,28

68,75

3,79

7,6

Totalt, EU -27

3360,92

96,28

3457,20

174,74

3631,94

13,89

99,57

94,87

32,95

9,92

811,12

93,48

957,52

212,15

1,70

-


Side Bar