Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1884

Bruselj, 7. decembra 2009

Pregled državnih pomoči: znatno povečanje pomoči zaradi finančne krize, vendar ne na škodo enotnega trga

Zadnji statistični pregled državnih pomoči, ki ga je opravila Evropska komisija, kaže, da se je skupni obseg pomoči zaradi finančne krize povečal s 66,5 milijarde evrov v letu 2007 na 279,6 milijarde evrov v letu 2008 (tj. z 0,52 % BDP v EU-27 leta 2007 na 2,2 % BDP leta 2008). Skupna pomoč brez ukrepov, povezanih s krizo, je leta 2008 znašala 67,4 milijarde evrov oz. 0,54 % BDP. Pravočasno in usklajeno delovanje držav članic in Komisije je prispevalo k ohranjanju finančne stabilnosti. Politika Komisije na področju državnih pomoči je bila eden ključnih dejavnikov, ki je omogočil, da se je ta sanacijski proces izvedel usklajeno in na splošno prispeval pozitivne rezultate. Komisija je omogočila hitro izvedbo popolnoma novih podpornih ukrepov, hkrati pa zagotovila, da enotnega trga niso ovirala nesorazmerna izkrivljanja konkurence. Pomoč, ki ni bila namenjena reševanju krize, je bila na splošno stabilna in usmerjena v cilje skupnega interesa.

Evropska komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „S popolnoma novimi sanacijskimi ukrepi je lahko Evropa v zadnjih 14 mesecih stabilizirala finančne trge in vzpostavila temelje za gospodarsko okrevanje. S hitrim preverjanjem državnih pomoči in strogim nadzorom nad njihovo uporabo smo zagotovili, da so državne pomoči postale eno od sredstev za reševanje krize. Zdaj smo vstopili v fazo prestrukturiranja bančnega sistema in že sprejeli prve pomembne odločitve, na primer za KBC, ING, Lloyds, Fortis in Commerzbank. Prav tako smo v letu 2009 za sprostitev kreditnega krča zagotovili dodatno pomoč realnemu gospodarstvu. Zelo sem zadovoljna, da so države članice kljub težkim razmeram ohranile disciplino na področju državnih pomoči in si še naprej prizadevale za preusmerjanje pomoči k horizontalnim ciljem skupnega interesa, kot je področje raziskav. Z dobro usmerjeno pomočjo bomo tako lahko napredovali v smeri oživitve gospodarstva.“

Pomoč za premagovanje finančne krize

Usklajeno delovanje držav članic in Komisije, pa tudi uvedba posebnih pravil, povezanih s krizo, sta omogočila hitro izvedbo programov pomoči in sprejetje začasnih ukrepov, ki ne ogrožajo enakih konkurenčnih pogojev na ravn i EU.

Komisija je za leto 2008 odobrila skupno 3 361 milijard EUR, ki so jih države članice dale na voljo v obliki podpore za reševanje krize. Nominalni znesek te podpore, ki so jo države članice dejansko zagotovile leta 2008, je bil dosti nižji in je znašal 958 milijard EUR. Po ocenah naj bi državna pomoč v okviru tega zneska znašala 212,2 milijarde EUR oziroma 1,7 % BDP v EU-27. Element pomoči je znatno nižji od nominalnega zneska, zlasti ker element pomoči državnih jamstev običajno predstavlja le majhen delež zajamčenih zneskov. Poleg tega dejanski proračunski odhodki nastanejo samo, ko je državno jamstvo dejansko uporabljeno.

Prizadevanja držav članic za preusmerjanje pomoči k horizontalnim ciljem se nadaljujejo

Poleg ukrepov za reševanje finančne krize so si države članice še naprej prizadevale za preusmerjanje pomoči k horizontalnim ciljem skupnega interesa. Približno 88 % pomoči za industrijo in storitve je zdaj usmerjene k horizontalnim ciljem skupnega interesa, medtem ko je pomoč za reševanje in prestrukturiranje, ki ni namenjena reševanju krize, upadla. Komisija zlasti ugotavlja večjo osredotočenost na regionalno pomoč ter pomoč za raziskave, razvoj in inovacije, kar naj bi v prihodnje povečalo zaposlitvene možnosti.

Poenostavitev in prilagodljivo st

Reforme akcijskega načrta državnih pomoči za obdobje 2005–2008 (glej IP/05/680 ) še naprej prinašajo rezultate. Nova izvzetja ukrepov iz predhodnih pregledov Komisije, bodisi z uredbo de minimis (glej IP/06/1765 ) bodisi z nedavno sprejeto uredbo o splošnih skupinskih izjemah (glej IP/08/1110 ), so zmanjšala upravna bremena, niso pa ogrozila enakih konkurenčnih pogojev. Z vidika obsega je približno 19 % pomoči odobrene na podlagi skupinskih izjem, 76 % državnih pomoči pa oceni Komisija v okviru shem pomoči. Po tem ko Komisija take sheme ali programe odobri, lahko države članice dodelijo pomoč velikemu številu upravičencev, ne da bi morala Komisija opraviti dodatne preglede. Ukrepi, ki jih je treba oceniti posamično na ravni upravičenca, znašajo le 5 % skupne pomoči. To državam članicam omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti, istočasno pa merila glede združljivosti pomoči varujejo enotni trg.

Izvrševanje odločb

V statističnem pregledu je omenjen napredek pri vračanju nezakonite in nezdružljive pomoči. Konec junija 2009 je bilo dejansko izterjane 9,4 milijarde EUR. Samo 9 % nezakonite pomoči še vedno ni povrnjene, kar pomeni, da so upravičenci dejansko vrnili 91 % skupnega zneska nezakonite in nezdružljive pomoči, medtem ko je primerljiv podatek s konca leta 2004 znašal le 25 %.

Statistični pregled s prilogo o podatkih o državnih pomočeh v državah članicah EU ter podrobnimi razpredelnicami in kazalniki za vse države članice je na voljo na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Glej tudi MEMO/09/540 .

Skupna pomoč v % BDP (EU-27; podatki iz leta 1992)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Manjši obseg in boljša ciljna usmerjenost pomoči: ključni podatki (brez kriznih ukrepov)

 

Državna pomoč v milijardah evrov, 2008

Državna pomoč v % BDP, 2008

Razvoj deleža pomoči v BDP (2003–2008) v % točkah BDP (1)

Skupna državna pomoč brez železnic

Skupna državna pomoč za industrijo in storitve (tj. brez kmetijstva, ribištva in prometa)

Skupna državna pomoč brez železnic

Skupna državna pomoč za industrijo in storitve (tj. brez kmetijstva, ribištva in prometa)

Skupna državna pomoč brez železnic

Skupna državna pomoč za industrijo in storitve

Delež pomoči za horizontalne cilje kot % skupne pomoči za industrijo in storitve, 2008

Razvoj deleža pomoči za horizontalne cilje kot % skupne pomoči (2003–2008) v % točkah (1)

EU-27

67,4

52,9

0,54

0,42

–0,05

–0,05

88

10,8

EU-15

57,1

45,8

0,50

0,40

–0,03

–0,02

88

4,3

EU-12

10,3

7,1

1,05

0,72

–0,46

–0,50

87

48,1

Belgija

1,6

1,2

0,46

0,36

0,08

0,09

99

–1,0

Bolgarija

0,4

0,0

1,30

0,12

0,60

–0,20

91

38,4

Češka

1,4

1,2

0,97

0,78

–0,47

–0,51

94

65,3

Danska

1,9

1,7

0,80

0,71

0,01

0,02

94

1,2

Nemčija

15,7

14,2

0,63

0,57

–0,09

–0,08

87

7,5

Estonija

0,0

0,0

0,29

0,09

0,00

–0,02

100

0,0

Irska

1,9

0,7

1,05

0,38

0,30

0,06

84

11,4

Grčija

1,0

0,8

0,42

0,33

–0,04

0,06

98

1,5

Španija

5,2

4,4

0,48

0,40

–0,02

–0,04

79

8,1

Francija

10,3

7,6

0,53

0,39

–0,04

–0,01

96

18,7

Italija

5,5

4,5

0,35

0,29

–0,07

–0,06

85

–10,4

Ciper

0,1

0,1

0,65

0,47

–1,12

–0,90

95

61,1

Latvija

0,2

0,0

0,88

0,20

0,32

0,03

100

10,1

Litva

0,3

0,2

0,82

0,53

0,18

0,10

100

54,2

Luksemburg

0,1

0,1

0,20

0,15

–0,11

–0,04

100

0,0

Madžarska

2,5

1,9

2,38

1,81

–0,10

0,21

81

19,0

Malta

0,1

0,1

2,00

1,74

–0,78

–0,86

2

–2,1

Nizozemska

2,2

1,5

0,36

0,25

–0,04

0,03

98

3,0

Avstrija

1,3

1,1

0,46

0,38

0,06

0,07

99

–20,7

Poljska

3,7

2,9

1,02

0,80

–0,84

–0,82

93

67,1

Portugalska

1,6

1,5

0,93

0,92

0,15

0,19

16

–3,5

Romunija

0,9

0,3

0,64

0,18

–0,55

–0,99

53

15,6

Slovenija

0,2

0,2

0,66

0,47

–0,10

–0,09

89

8,7

Slovaška

0,4

0,3

0,53

0,42

–0,04

–0,07

84

21,1

Finska

2,1

0,8

1,13

0,44

–0,13

0,02

98

–0,2

Švedska

3,0

2,7

0,92

0,82

0,15

0,16

100

–0,3

Združeno kraljestvo

3,8

3,1

0,21

0,17

–0,04

–0,02

91

–4,8

Norveška

2,3

1,7

0,74

0,56

ni podatkov (2)

ni podatkov

ni podatkov

ni podatkov

Islandija

0,02

0,02

0,21

0,21

ni podatkov

ni podatkov

ni podatkov

ni podatkov

Lihtenštajn

0,001

0,001

0,03

0,03

ni podatkov

ni podatkov

ni podatkov

ni podatkov

Opomba: podatki zajemajo vse ukrepe državne pomoči, opredeljene v členu 87(1) Pogodbe ES, ki so jih dodelile države članice in pregledala Komisija. Pravila Skupnosti na področju kmetijske in ribiške politike niso zajeta v Sporazumu EGP, zato pomoč, usmerjena v ta sektorja, ni vključena za države Efte. (1) Sprememba v odstotnih točkah med letnima povprečjema za obdobji 2003–2005 in 2006–2008. Vir: GD za konkurenco, GD za energetiko in promet, GD za kmetijstvo, GD za pomorske zadeve in ribištvo ter Nadzorni organ Efte. (2) Ni na voljo.

Državne pomoči v okviru kriznih ukrepov (2008; podatki v milijardah EUR)

 

Odobrena pomoč leta 2008 skupaj

Odobrena pomoč od 1.1. do 31.3.2009 skupaj

Odobrena pomoč od leta 2008 do 31.3.2009 skupaj

Odobrena pomoč od 1.4. do 11.11.2009 skupaj

Odobrena pomoč od leta 2008 do 11.11.2009 skupaj

Donacije

Kapitalske naložbe

Ugodna posojila

Jamstva

Priglašena pomoč za reševanje krize za leto 2008

Odobrena pomoč za reševanje krize kot % BDP skupaj

Delež bančnega sektorja kot % skupnega gospodarstva

Nominalna vrednost

Odobrena pomoč

Nominalna vrednost

Odobrena pomoč

Nominalna vrednost

Odobrena pomoč

Nominalna vrednost

Odobrena pomoč

v %

v %

Belgija

255,15

7,80

262,95

25,36

288,31

 

16,40

11,70

 

 

30,40

6,08

46,80

17,78

5,17

5,4

Danska

585,44

13,50

598,94

0,82

599,75

 

0,50

0,50

2,35

2,35

0,00

0,00

2,85

2,85

1,22

5,4

Nemčija

545,23

20,00

565,23

23,90

589,13

8,86

11,20

11,20

23,78

3,17

137,10

27,90

180,94

51,14

2,05

3,6

Irska

376,00

5,00

381,00

7,50

388,50

 

 

 

 

 

355,76

35,58

355,76

35,58

19,16

10,9

Grčija

28,00

 

28,00

 

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Španija

250,00

 

250,00

 

250,00

 

 

 

99,13

0,93 

99,13

0,93

0,09

5,1

Francija

341,25

4,70

345,95

 

345,95

 

11,50

11,50

 

 

31,40

4,98

42,90

16,48

0,85

4,7

Italija

20,00

 

20,00

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8

Ciper

 

 

 

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8

Latvija

7,44

 

7,44

 

7,44

 

 

 

0,96

0,96

 

 

0,96

0,96

4,17

6,2

Luksemburg

7,00

 

7,00

0,26

7,26

 

2,50

2,50

 

 

1,50

0,30

4,00

2,80

7,64

29,1

Madžarska

 

5,99

5,99

0,04

6,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Nizozemska

217,75

22,79

240,54

 

240,54

 

10,75

10,75

3,00

3,00

3,34

0,33

17,09

14,08

2,37

5,6

Avstrija

90,00

 

90,00

0,10

90,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Poljska

 

 

 

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Portugalska

20,00

0,45

20,45

4,00

24,45

 

 

 

 

 

4,30

0,43

4,30

0,43

0,26

8,2

Slovenija

12,00

 

12,00

 

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Finska

50,00

 

50,00

4,00

54,00

 

 

 

 

 

0,12

0,00

0,12

0,00

 

2,9

Švedska

150,52

4,80

155,32

 

155,32

 

0,25

0,25

0,00

0,00

1,14

0,11

1,39

0,36

0,11

3,6

Združeno kraljestvo

405,15

11,25

416,40

95,77

512,17

5,02

46,47

46,47

2,86

0,43

146,93

16,83

201,28

68,75

3,79

7,6

EU-27 skupaj

3360,92

96,28

3457,20

174,74

3631,94

13,89

99,57

94,87

32,95

9,92

811,12

93,48

957,52

212,15

1,70


Side Bar