Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1884

V Bruseli 7. decembra 2009

Štátna pomoc: hodnotiaca tabuľka poukazuje na silný nárast pomoci v nadväznosti na finančnú krízu, ale jednotný trh ostáva neporušený

Najnovšia hodnotiaca tabuľka štátnej pomoci Európskej komisie poukazuje na skutočnosť, že v dôsledku finančnej krízy sa znásobil celkový objem pomoci zo 66,5 miliárd EUR (t. j. 0,52 % HDP EÚ - 27) v roku 2007 na 279,6 miliárd EUR (t. j. 2,2 % HDP EÚ - 27) v roku 2008. Vynímajúc protikrízové opatrenia, celková pomoc v roku 2008 predstavovala 67,4 miliárd EUR, t. j. 0,54 % HDP. Včasná a koordinovaná činnosť členských štátov a Komisie prispela k udržaniu finančnej stability. Politika Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci bola jedným z kľúčových faktorov, ktorý prispel k tomu, že tento celkovo úspešný záchranný proces prebehol koordinovaným spôsobom. Komisia umožnila promptnú implementáciu bezprecedentných podporných opatrení, pričom súčasne zabezpečila, aby nedošlo k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže a následne jednotného trhu. Pomoc, ktorá bezprostredne nesúvisela s krízou, bola naďalej pomerne stabilná a zameriavala sa na ciele spoločného záujmu.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes uviedla: „Prostredníctvom bezprecedentných záchranných opatrení sa Európe za posledných 14 mesiacov podarilo stabilizovať finančné trhy a vydláždiť cestu k obnove. Rýchlym posúdením tejto pomoci a prísnou kontrolou jej využívania sme zabezpečili, aby bola štátna pomoc súčasťou riešenia krízy. Prijatím prvých dôležitých rozhodnutí – napríklad v súvislosti s KBC, ING, Lloyds, Fortis a Commerzbank vstupujeme do reštrukturalizačnej fázy v oblasti bankovníctva. V roku 2009 sme poskytli dodatočnú pomoc aj reálnej ekonomike na vyváženie negatívnych účinkov úverovej krízy. Veľmi si vážim, že členské štáty aj napriek ťažkému obdobiu dodržiavali pravidlá štátnej pomoci a pokračovali v snahe presmerovať pomoc na horizontálne ciele spoločného záujmu, akým je napr. výskum. V dobre cielenej pomoci by sa preto malo pokračovať, aby sme mohli ďalej kráčať na ceste k hospodárskej obnove.“

Pomoc na preklenutie finančnej krízy

Koordinovaná činnosť členských štátov a Komisie, ako aj zavedenie osobitných pravidiel uplatniteľných v čase krízy, umožnili rýchlu implementáciu schém pomoci a   ad hoc opatrení, ktoré nenarúšajú jednotné podmienky na úrovni EÚ.

Celková pomoc na riešenie krízy, ktorú členské štáty sprístupnili a Komisia schválila v roku 2008, predstavuje 3 361 miliárd EUR. Nominálna hodnota tejto pomoci, ktorú členské štáty v roku 2008 v skutočnosti implementovali, bola podstatne nižšia a predstavovala 958 miliárd EUR. Prvok štátnej pomoci sa v rámci tejto sumy odhaduje na 212,2 miliárd EUR, t. j. 1,7 % HDP EÚ - 27. Je výrazne nižší ako nominálna hodnota, a to najmä z dôvodu, že prvok pomoci štátnych záruk zvyčajne predstavuje iba malý zlomok zaručených súm. Okrem toho k reálnemu rozpočtovému výdavku dochádza iba v prípade skutočného čerpania štátnej záruky.

Členské štáty pokračujú v snahe presmerovať pomoc na horizontálne ciele

Bez ohľadu na finančné opatrenia zamerané na boj proti kríze, členské štáty pokračovali v snahe presmerovať pomoc na horizontálne ciele spoločného záujmu. Približne 88 % pomoci v priemyselnom odvetví a sektore služieb sa v súčasnosti zameriava na horizontálne ciele spoločného záujmu, zatiaľ čo objem pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu, ktorá nesúvisí s krízou, poklesol. Komisia zaznamenáva predovšetkým väčší záujem o regionálnu pomoc a pomoc na výskum, vývoj a inovácie, čo by malo v budúcnosti prispieť k rastu pracovných príležitostí.

Zjednodušenie a flexibilita

Reformy v rámci akčného plánu štátnej pomoci na roky 2005 až 2008 (pozri IP/05/680 ) naďalej prinášajú výsledky. Nariadením de minimis (pozri IP/06/1765 ) alebo nedávno prijatým všeobecným nariadením o skupinových výnimkách (pozri IP/08/1110 ) sa zaviedli nové výnimky z kontroly ex ante , ktorú Komisia vykonáva, čím sa znižuje administratívne zaťaženie bez toho, aby došlo k narušeniu jednotných podmienok na úrovni EÚ. Pokiaľ ide o objem pomoci, približne 19 % sa udeľuje prostredníctvom skupinových výnimiek. Okrem toho, Komisia posudzuje ďalších 76 % v rámci schém pomoci. Po tom, čo Komisia takéto schémy alebo programy schváli, môžu členské štáty udeliť pomoc väčšiemu počtu príjemcov bez ďalšieho posúdenia zo strany Komisie. Opatrenia podliehajúce jednotlivému posúdeniu na úrovni príjemcu predstavujú len 5 % celkovej pomoci. Členským štátom to umožňuje väčšiu flexibilitu, pričom kritériá zlučiteľnosti pomoci chránia jednotný trh.

Presadzovanie práva

V hodnotiacej tabuľke sa poukazuje na ďalší pokrok pri vymáhaní neoprávnenej a  nezlučiteľnej pomoci. Do konci júna 2009 sa skutočne vymohlo 9,4 miliárd EUR. Nevyriešených ostáva už len 9 % neoprávnenej pomoci, čo znamená, že príjemcovia vrátili 91 % celkovej sumy neoprávnenej a nezlučiteľnej pomoci; v roku 2004 to bolo iba 25 %.

Hodnotiaca tabuľka spolu s prílohou „Fakty a čísla o štátnej pomoci v členských štátoch EÚ“ a súbor detailných štatistických tabuliek a indikátorov pre všetky členské štáty sa nachádzajú na webovej lokalite Europa:

http://ec.europa.eu/comm /competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Pozri aj MEMO/09/540 .

Celková pomoc ako % HDP (EÚ - 27; údaje z roku 1992)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Nižšia a lepšie cielená štátna pomoc: kľúčové údaje (s výnimkou krízových opatrení)

 

Štátna pomoc v miliardách EUR, 2008

Štátna pomoc ako % HDP, 2008

Trend podielu pomoci k HDP, 2003 – 2008 v percentuálnych bodoch HDP (1)

Celková štátna pomoc okrem železníc

Celková štátna pomoc pre priemysel a služby (t. j. okrem poľnohospodárstva, rybárstva a dopravy

Celková štátna pomoc okrem železníc

Celková štátna pomoc pre priemysel a služby (t. j. okrem poľnohospodárstva, rybárstva a dopravy

Celková štátna pomoc okrem železníc

Celková štátna pomoc pre priemysel a služby

Podiel pomoci na horizontálne ciele ako % celkovej pomoci pre priemysel a služby, 2008

Trend podielu pomoci na horizontálne ciele, 2003 – 2008 v percentuálnych bodoch HDP (1)

EÚ - 27

67,4

52,9

0,54

0,42

-0,05

-0,05

88

10,8

EÚ - 15

57,1

45,8

0,50

0,40

-0,03

-0,02

88

4,3

EÚ - 12

10,3

7,1

1,05

0,72

-0,46

-0,50

87

48,1

Belgicko

1,6

1,2

0,46

0,36

0,08

0,09

99

-1,0

Bulharsko

0,4

0,0

1,30

0,12

0,60

-0,20

91

38,4

Česká republika

1,4

1,2

0,97

0,78

-0,47

-0,51

94

65,3

Dánsko

1,9

1,7

0,80

0,71

0,01

0,02

94

1,2

Nemecko

15,7

14,2

0,63

0,57

-0,09

-0,08

87

7,5

Estónsko

0,0

0,0

0,29

0,09

0,00

-0,02

100

0,0

Írsko

1,9

0,7

1,05

0,38

0,30

0,06

84

11,4

Grécko

1,0

0,8

0,42

0,33

-0,04

0,06

98

1,5

Španielsko

5,2

4,4

0,48

0,40

-0,02

-0,04

79

8,1

Francúzsko

10,3

7,6

0,53

0,39

-0,04

-0,01

96

18,7

Taliansko

5,5

4,5

0,35

0,29

-0,07

-0,06

85

-10,4

Cyprus

0,1

0,1

0,65

0,47

-1,12

-0,90

95

61,1

Lotyšsko

0,2

0,0

0,88

0,20

0,32

0,03

100

10,1

Litva

0,3

0,2

0,82

0,53

0,18

0,10

100

54,2

Luxembursko

0,1

0,1

0,20

0,15

-0,11

-0,04

100

0,0

Maďarsko

2,5

1,9

2,38

1,81

-0,10

0,21

81

19,0

Malta

0,1

0,1

2,00

1,74

-0,78

-0,86

2

-2,1

Holandsko

2,2

1,5

0,36

0,25

-0,04

0,03

98

3,0

Rakúsko

1,3

1,1

0,46

0,38

0,06

0,07

99

-20,7

Poľsko

3,7

2,9

1,02

0,80

-0,84

-0,82

93

67,1

Portugalsko

1,6

1,5

0,93

0,92

0,15

0,19

16

-3,5

Rumunsko

0,9

0,3

0,64

0,18

-0,55

-0,99

53

15,6

Slovinsko

0,2

0,2

0,66

0,47

-0,10

-0,09

89

8,7

Slovensko

0,4

0,3

0,53

0,42

-0,04

-0,07

84

21,1

Fínsko

2,1

0,8

1,13

0,44

-0,13

0,02

98

-0,2

Švédsko

3,0

2,7

0,92

0,82

0,15

0,16

100

-0,3

Spojené kráľovstvo

3,8

3,1

0,21

0,17

-0,04

-0,02

91

-4,8

Nórsko

2,3

1,7

0,74

0,56

neuv. (2)

neuv.

neuv.

neuv.

Island

0,02

0,02

0,21

0,21

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.

Lichtenštajnsko

0,001

0,001

0,03

0,03

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.

Poznámka: Údaje zahŕňajú všetky opatrenia štátnej pomoci vymedzené podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, ktoré poskytli členské štáty a Komisia schválila. Dohoda o EHP sa nevzťahuje na pravidlá Spoločenstva v oblasti politiky poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Z tohto dôvodu sa pomoc v týchto sektoroch nezapočítava pre krajiny EZVO. (1) Zmena percentuálnych bodov ročných priemerov rokov 2003 až 2005 a 2006 až 2008. Zdroj: GR pre hospodársku súťaž, GR pre energetiku a dopravu, GR pre poľnohospodárstvo, GR pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo a Dozorný orgán EZVO. (2) Nie je k dispozícii.

Štátna pomoc súvisiaca s krízovými opatreniami (2008; údaje v miliardách EUR)

 

Celkový objem schválený v roku 2008

Celkový objem schválený 1.1. – 31.3.2009

Celkový objem schválený od roku 2008 do 31.3.2009

Celkový objem schválený 1,4. – 11.11.2009

Celkový objem schválený od roku 2008 do 11.11.2009

Granty

Majetkové účasti

Zvýhodnený úver

Záruky

Celková pomoc na protikrízové opatrenia oznámená za rok 2008

Celková pomoc poskytnutá na protikrízové opatrenia ako % HDP

Podiel bankového sektoru ako % celkového hospodárstva

Nominálna hodnota

Poskytnutá pomoc

Nominálna hodnota

Poskytnutá pomoc

Nominálna hodnota

Poskytnutá pomoc

Nominálna hodnota

Poskytnutá pomoc

%

%

Belgicko

255,15

7,80

262,95

25,36

288,31

 

16,40

11,70

 

 

30,40

6,08

46,80

17,78

5,17

5,4

Dánsko

585,44

13,50

598,94

0,82

599,75

 

0,50

0,50

2,35

2,35

0,00

0,00

2,85

2,85

1,22

5,4

Nemecko

545,23

20,00

565,23

23,90

589,13

8,86

11,20

11,20

23,78

3,17

137,10

27,90

180,94

51,14

2,05

3,6

Írsko

376,00

5,00

381,00

7,50

388,50

 

 

 

 

 

355,76

35,58

355,76

35,58

19,16

10,9

Grécko

28,00

 

28,00

 

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Španielsko

250,00

 

250,00

 

250,00

 

-

-

 

 

99,13

0,93 

99,13

0,93

0,09

5,1

Francúzsko

341,25

4,70

345,95

 

345,95

 

11,50

11,50

 

 

31,40

4,98

42,90

16,48

0,85

4,7

Taliansko

20,00

 

20,00

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8

Cyprus

 

 

 

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8

Lotyšsko

7,44

 

7,44

 

7,44

 

 

 

0,96

0,96

 

 

0,96

0,96

4,17

6,2

Luxembursko

7,00

 

7,00

0,26

7,26

 

2,50

2,50

 

 

1,50

0,30

4,00

2,80

7,64

29,1

Maďarsko

 

5,99

5,99

0,04

6,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Holandsko

217,75

22,79

240,54

 

240,54

 

10,75

10,75

3,00

3,00

3,34

0,33

17,09

14,08

2,37

5,6

Rakúsko

90,00

 

90,00

0,10

90,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Poľsko

 

 

 

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Portugalsko

20,00

0,45

20,45

4,00

24,45

 

 

 

 

 

4,30

0,43

4,30

0,43

0,26

8,2

Slovinsko

12,00

 

12,00

 

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Fínsko

50,00

 

50,00

4,00

54,00

 

 

 

 

 

0,12

0,00

0,12

0,00

 

2,9

Švédsko

150,52

4,80

155,32

 

155,32

 

0,25

0,25

0,00

0,00

1,14

0,11

1,39

0,36

0,11

3,6

Spojené kráľovstvo

405,15

11,25

416,40

95,77

512,17

5,02

46,47

46,47

2,86

0,43

146,93

16,83

201,28

68,75

3,79

7,6

Celkom E Ú -27

3360,92

96,28

3457,20

174,74

3631,94

13,89

99,57

94,87

32,95

9,92

811,12

93,48

957.52

212.15

1.70

-


Side Bar