Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1884

Bruksela, dnia 7 grudnia 2009 r.

Pomoc państwa: zestawienie wyników pokazuje, że w odpowiedzi na kryzys finansowy znacznie wzrosła wartość przyznawanej pomocy, co jednak nie zakłóciło funkcjonowania jednolitego rynku.

Najnowsze zestawienie wyników w obszarze pomocy państwa pokazuje, że w rezultacie kryzysu finansowego łączna wartość pomocy wzrosła wielokrotnie z poziomu 66,5 mld EUR lub 0,52 % PKB UE-27 w 2007 r. do poziomu 279,6 mld EUR lub 2,2 % PKB w 2008 r. Wyłączając środki podejmowane w związku z kryzysem, można powiedzieć, że łączna pomoc w 2008 r. wyniosła 67,4 mld EUR lub 0,54 % PKB. Państwa członkowskie i Komisja podjęły odpowiednio wczesne i skoordynowane działania, co przyczyniło się do zagwarantowania stabilności finansowej. Jednym z najważniejszych czynników gwarantujących skoordynowane przeprowadzenie procesu naprawczego, który – ogólnie rzecz biorąc – zakończył się sukcesem, była polityka realizowana przez Komisję Europejską w obszarze pomocy państwa. Komisja umożliwiła szybkie wdrożenie bezprecedensowych środków wsparcia, pilnując jednocześnie, aby jednolity rynek nie ucierpiał w wyniku nieproporcjonalnych zakłóceń konkurencji. Pomoc, która nie była związana z kryzysem, utrzymywała się zasadniczo na stabilnym poziomie i przekazywana była na realizację leżących we wspólnym interesie celów.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji stwierdziła: „W ciągu minionych 14 miesięcy podjęto bezprecedensowe środki naprawcze, które pozwoliły europejskim państwom na ustabilizowanie rynków finansowych i pomogły w wytyczeniu drogi wiodącej w kierunku ożywienia koniunktury. Dzięki szybkim ocenom pomocy i ścisłym kontrolom jej wykorzystania dopilnowaliśmy, by pomoc państwa stanowiła element rozwiązania kryzysu. Waśnie rozpoczęliśmy etap restrukturyzacji systemu bankowego, podejmując pierwsze ważne decyzje, dotyczące między innymi banków KBC, ING, Lloyds, Fortis oraz Commerzbank. W 2009 r. zezwoliliśmy na dodatkową pomoc dla gospodarki realnej w celu zrównoważenia skutków zapaści kredytowej. Z ogromnym zadowoleniem obserwuję, że mimo trudnych okoliczności państwa członkowskie przestrzegały zasad pomocy państwa i nie ustawały w wysiłkach na rzecz przekazywania pomocy na leżące we wspólnym interesie cele horyzontalne, takie jak badania. Dobrze ukierunkowana pomoc powinna zatem w dalszym ciągu pomagać nam w kontynuowaniu drogi wiodącej w kierunku ożywienia gospodarczego.”

Pomoc na przezwyciężenie kryzysu finansowego

Podjęcie skoordynowanych działań przez państwa członkowskie oraz Komisję, a także wprowadzenie zasad dostosowanych do sytuacji kryzysowej, pozwoliło na szybkie wdrożenie programów pomocy oraz środków doraźnych, które nie wpłynęły negatywnie na stosowanie równych reguł gry w UE.

Łączne wsparcie w związku z kryzysem, które zostało udostępnione przez państwa członkowskie i zatwierdzone przez Komisję, wyniosło w 2008 r. 3 361 mld EUR. Nominalna wartość wsparcia w związku z kryzysem, które zostało faktycznie wykorzystane przez państwa członkowskie w 2008 r., była znacznie niższa i wyniosła 958 mld EUR. Z tego 212,2 mld EUR lub 1,7 % PKB UE-27 to pomoc państwa. Część, jaką stanowi pomoc, jest znacznie niższa od kwoty nominalnej, przede wszystkim dlatego, że element pomocy w postaci gwarancji państwa stanowi zazwyczaj jedynie niewielką część kwot gwarantowanych. Ponadto, faktyczne wydatki budżetowe pojawiają się dopiero wtedy, kiedy gwarancję państwową trzeba zrealizować.

Państwa członkowskie w dalszym ciągu starają się przeznaczać pomoc na cele horyzontalne

Niezależnie od środków podejmowanych w związku z kryzysem finansowym, państwa członkowskie nie ustawały w dążeniach do przeznaczania pomocy na leżące we wspólnym interesie cele. Około 88 % pomocy dla przemysłu i usług przeznacza się obecnie na leżące we wspólnym interesie cele horyzontalne, podczas gdy wartość niezwiązanej z kryzysem pomocy na ratowanie i restrukturyzację spadla. Co najbardziej godne uwagi, Komisja odnotowała większe zainteresowanie pomocą regionalną oraz pomocą na badania, rozwój technologiczny i innowacje, co – jak się oczekuje – przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy w przyszłości.

Upraszczanie i elastyczność

W dalszym ciągu owoce przynoszą reformy podjęte w ramach planu działań w zakresie pomocy państwa na lata 2005–2008 (zobacz IP/05/680 ). Nowe przypadki odstępowania od realizowanych przez Komisję kontroli ex ante – czy to w oparciu o rozporządzenie o stosowaniu zasad de minimis (zobacz IP/06/1765 ), czy też w oparciu o przyjęte niedawno ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych (zobacz IP/08/1110 ) – sprawiają, że zmniejszeniu ulega obciążenie administracyjne, przy czym nienaruszone zostają równe reguły gry. Jeżeli chodzi o wielkość pomocy, około 19 % pomocy przyznaje się za pośrednictwem wyłączeń grupowych. W przypadku dalszych 76 % Komisja przeprowadza ocenę pomocy państwa w oparciu o programy pomocy. Po zatwierdzeniu takiego programu przez Komisję państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc licznym beneficjentom bez konieczności dalszych kontroli Komisji. Środki będące przedmiotem indywidualnej oceny na poziomie beneficjenta stanowią zaledwie 5 % łącznej wartości pomocy. Dzięki temu państwa członkowskie dysponują wysokim stopniem elastyczności, podczas gdy na straży jednolitego rynku stoją kryteria zgodności.

Wykonanie

Zestawienie wyników pokazuje również, że osiągnięto postęp w zakresie odzyskiwania pomocy niezgodnej z prawem i ze wspólnym rynkiem. Do końca czerwca 2009 r. skutecznie odzyskano kwotę 9,4 mld EUR. Nie rozliczono jeszcze jedynie 9 % pomocy przyznanej niezgodnie z prawem, co oznacza, że beneficjenci zwrócili 91 % łącznej kwoty pomocy przyznanej niezgodnej z prawem i ze wspólnym rynkiem, w porównaniu z zaledwie 25 % na koniec 2004 r.

Zestawienie wyników, wraz z załącznikiem „Fakty i liczby dotyczące pomocy państwa w państwach członkowskich UE”, a także szczegółowe tabele statystyczne i wskaźniki dla wszystkich państw członkowskich, znajdują się na stronach internetowych UE:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Zobacz również MEMO/09/540 .

Łączna kwota pomocy państwa jako procent PKB (EU-27; dane począwszy od 1992 r.)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Mniejsza i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: najważniejsze liczby (z pominięciem środków podejmowanych w związku z kryzysem)

Pomoc państwa w mld EUR, 2008 r.

Pomoc państwa jako procent PKB, 2008 r.

Zmiana udziału pomocy w PKB, lata 2003-2008, w punktach procentowych PKB (1)

Pomoc państwa ogółem (bez uwzględnienia kolei)

Pomoc państwa ogółem dla przemysłu i usług (tj. bez uwzględnienia rolnictwa, rybołówstwa i transportu)

Pomoc państwa ogółem (bez uwzględnienia kolei)

Pomoc państwa ogółem dla przemysłu i usług (tj. bez uwzględnienia rolnictwa, rybołówstwa i transportu)

Pomoc państwa ogółem (bez uwzględnienia kolei)

Pomoc państwa ogółem dla przemysłu i usług

Udział pomocy na cele horyzontalne jako % pomocy ogółem dla przemysłu i usług, 2008 r.

Zmiana udziału pomocy na cele horyzontalne jako % pomocy ogółem, lata 2003-2008, w punktach procentowych (1)

UE 27

67,4

52,9

0,54

0,42

-0,05

-0,05

88

10,8

UE 15

57,1

45,8

0,50

0,40

-0,03

-0,02

88

4,3

UE 12

10,3

7,1

1,05

0,72

-0,46

-0,50

87

48,1

Belgia

1,6

1,2

0,46

0,36

0,08

0,09

99

-1,0

Bułgaria

0,4

0,0

1,30

0,12

0,60

-0,20

91

38,4

Republika Czeska

1,4

1,2

0,97

0,78

-0,47

-0,51

94

65,3

Dania

1,9

1,7

0,80

0,71

0,01

0,02

94

1,2

Niemcy

15,7

14,2

0,63

0,57

-0,09

-0,08

87

7,5

Estonia

0,0

0,0

0,29

0,09

0,00

-0,02

100

0,0

Irlandia

1,9

0,7

1,05

0,38

0,30

0,06

84

11,4

Grecja

1,0

0,8

0,42

0,33

-0,04

0,06

98

1,5

Hiszpania

5,2

4,4

0,48

0,40

-0,02

-0,04

79

8,1

Francja

10,3

7,6

0,53

0,39

-0,04

-0,01

96

18,7

Włochy

5,5

4,5

0,35

0,29

-0,07

-0,06

85

-10,4

Cypr

0,1

0,1

0,65

0,47

-1,12

-0,90

95

61,1

Łotwa

0,2

0,0

0,88

0,20

0,32

0,03

100

10,1

Litwa

0,3

0,2

0,82

0,53

0,18

0,10

100

54,2

Luksemburg

0,1

0,1

0,20

0,15

-0,11

-0,04

100

0,0

Węgry

2,5

1,9

2,38

1,81

-0,10

0,21

81

19,0

Malta

0,1

0,1

2,00

1,74

-0,78

-0,86

2

-2,1

Niderlandy

2,2

1,5

0,36

0,25

-0,04

0,03

98

3,0

Austria

1,3

1,1

0,46

0,38

0,06

0,07

99

-20,7

Polska

3,7

2,9

1,02

0,80

-0,84

-0,82

93

67,1

Portugalia

1,6

1,5

0,93

0,92

0,15

0,19

16

-3,5

Rumunia

0,9

0,3

0,64

0,18

-0,55

-0,99

53

15,6

Słowenia

0,2

0,2

0,66

0,47

-0,10

-0,09

89

8,7

Słowacja

0,4

0,3

0,53

0,42

-0,04

-0,07

84

21,1

Finlandia

2,1

0,8

1,13

0,44

-0,13

0,02

98

-0,2

Szwecja

3,0

2,7

0,92

0,82

0,15

0,16

100

-0,3

Zjednoczone Królestwo

3,8

3,1

0,21

0,17

-0,04

-0,02

91

-4,8

Norwegia

2,3

1,7

0,74

0,56

n/d (2)

n/d

n/d

n/d

Islandia

0,02

0,02

0,21

0,21

n/d

n/d

n/d

n/d

Liechtenstein

0,001

0,001

0,03

0,03

n/d

n/d

n/d

n/d

UWAGA: Dane obejmują wszystkie środki pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE, które zostały przyznane przez państwa członkowskie i skontrolowane przez Komisję. Zasady wspólnotowe w obszarze polityki rolnej i rybołówstwa nie są objęte Porozumieniem EOG. Pomoc przyznawana tym sektorom nie jest zatem ujęta w pomocy dla państw EFTA. (1) Różnica w punktach procentowych między roczną średnią w latach 2003-2005 i roczną średnią w latach 2006-2008. Źródło: DG ds. Konkurencji, DG ds. Energii i Transportu, DG ds. Rolnictwa i DG ds. Rybołówstwa, Urząd Nadzoru EFTA. (2) dane niedostępne

Pomoc państwa związana ze środkami podejmowanymi w związku z kryzysem (2008; liczby w mld EUR)

 

Łączna kwota zatwierdzona w 2008 r.

Łączna kwota zatwierdzona w okresie 1.1. - 31.3.2009

Łączna kwota zatwierdzona od 2008 r. do dnia 31.3.2009 r.

Łączna kwota zatwierdzona w okresie 1.4. - 11.11.2009

Łączna kwota zatwierdzona od 2008 r. do dnia 11.11.2009 r.

Dotacje

Udziały kapitałowe

Pożyczki uprzywilejowane

Gwarancje

Łączna pomoc w związku z kryzysem zgłoszona na 2008 r.

Łączna pomoc w związku z kryzysem przyznana jako % PKB

Udział sektora bankowego jako % gospodarki ogółem

Wartość nominalna

Przyznana pomoc

Wartość nominalna

Przyznana pomoc

Wartość nominalna

Przyznana pomoc

Wartość nominalna

Przyznana pomoc

%

%

Belgia

255,15

7,80

262,95

25,36

288,31

 

16,40

11,70

 

 

30,40

6,08

46,80

17,78

5,17

5.4

Dania

585,44

13,50

598,94

0,82

599,75

 

0,50

0,50

2,35

2,35

0,00

0,00

2,85

2,85

1,22

5.4

Niemcy

545,23

20,00

565,23

23,90

589,13

8,86

11,20

11,20

23,78

3,17

137,10

27,90

180,94

51,14

2,05

3.6

Irlandia

376,00

5,00

381,00

7,50

388,50

 

 

 

 

 

355,76

35,58

355,76

35,58

19,16

10.9

Grecja

28,00

 

28,00

 

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

Hiszpania

250,00

 

250,00

 

250,00

 

-

-

 

 

99,13

0,93 

99,13

0,93

0,09

5.1

Francja

341,25

4,70

345,95

 

345,95

 

11,50

11,50

 

 

31,40

4,98

42,90

16,48

0,85

4.7

Włochy

20,00

 

20,00

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

Cypr

 

 

 

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8

Łotwa

7,44

 

7,44

 

7,44

 

 

 

0,96

0,96

 

 

0,96

0,96

4,17

6.2

Luksemburg

7,00

 

7,00

0,26

7,26

 

2,50

2,50

 

 

1,50

0,30

4,00

2,80

7,64

29.1

Węgry

 

5,99

5,99

0,04

6,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

Niderlandy

217,75

22,79

240,54

 

240,54

 

10,75

10,75

3,00

3,00

3,34

0,33

17,09

14,08

2,37

5.6

Austria

90,00

 

90,00

0,10

90,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Polska

 

 

 

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Portugalia

20,00

0,45

20,45

4,00

24,45

 

 

 

 

 

4,30

0,43

4,30

0,43

0,26

8.2

Słowenia

12,00

 

12,00

 

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Finlandia

50,00

 

50,00

4,00

54,00

 

 

 

 

 

0,12

0,00

0,12

0,00

 

2.9

Szwecja

150,52

4,80

155,32

 

155,32

 

0,25

0,25

0,00

0,00

1,14

0,11

1,39

0,36

0,11

3.6

Zjednoczone Królestwo

405,15

11,25

416,40

95,77

512,17

5,02

46,47

46,47

2,86

0,43

146,93

16,83

201,28

68,75

3,79

7.6

Ogółem UE-27

3 360,92

96,28

3 457,20

174,74

3 631,94

13,89

99,57

94,87

32,95

9,92

811,12

93,48

957,52

212,15

1,70

-


Side Bar