Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1984

Bρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2009

Κρατικές ενισχύσεις: Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι υπάρχει σαφής αύξηση των ενισχύσεων εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ενιαία αγορά παραμένει ακέραιη

Ο πλέον πρόσφατος πίνακας αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις, δείχνει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση πολλαπλασίασε τον συνολικό όγκο των ενισχύσεων, από 66,5 δισεκατ. ευρώ ή 0,52% του ΑΕΠ της ΕΕ-27 το 2007 σε 279,6 δισεκατ. ευρώ ή 2,2% του ΑΕΠ το 2008. Αφαιρουμένων των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι συνολικές ενισχύσεις ανήλθαν το 2008 σε 67,4 δισεκατ. ευρώ ή 0,54% του ΑΕΠ. Η έγκαιρη και συντονισμένη ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή συνέβαλε στην εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που εξασφάλισαν την υλοποίηση αυτής της εν γένει επιτυχούς διάσωσης, με συντονισμένο τρόπο. Η Επιτροπή επέτρεψε την ταχεία εφαρμογή μέτρων πρωτοφανούς έκτασης για τη στήριξη της οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα φρόντισε να μην διαταραχθεί η ενιαία αγορά από δυσανάλογες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την κρίση παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές και προσανατολισμένες σε στόχους κοινού ενδιαφέροντος.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Neelie Kroes έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τους τελευταίους 14 μήνες, μέτρα διάσωσης πρωτοφανούς έκτασης επέτρεψαν στην Ευρώπη να σταθεροποιήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και να συμβάλει στη δημιουργία των συνθηκών που απαιτούνται για την ανάκαμψη της οικονομίας. Με την ταχεία έγκριση των ενισχύσεων αυτών και τον αυστηρό έλεγχο της χρήσης τους εξασφαλίσαμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις αποτέλεσαν μέρος της λύσης του προβλήματος της κρίσης. Εισήλθαμε πλέον στην φάση αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος και οι πρώτες σημαντικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί - για παράδειγμα όσον αφορά τις KBC, ING, Lloyds, Fortis και Commerzbank. Το 2009, επιτρέψαμε επίσης την χορήγηση επιπρόσθετων ενισχύσεων προς την πραγματική οικονομία με σκοπό την αντιστάθμιση των συνεπειών της έλλειψης πιστώσεων. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που τα κράτη μέλη, παρά τους χαλεπούς καιρούς, διατήρησαν πειθαρχία στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και συνέχισαν να καταβάλλουν προσπάθειες για τον αναπροσανατολισμό των ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος, όπως η έρευνα. Με καλή στοχοθέτηση οι ενισχύσεις θα συνεχίσουν να μας βοηθούν να προχωρήσουμε προς την οικονομική ανάκαμψη».

Ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Συντονισμένες ενέργειες από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, καθώς και η θέσπιση ειδικών κανόνων για την αντιμετώπιση της κρίσης επέτρεψαν την ταχεία εφαρμογή καθεστώτων ενισχύσεων και μεμονωμένων μέτρων που δεν υπονομεύουν την ισότιμη μεταχείριση στην ΕΕ.

Το 2008, το συνολικό ποσό ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης που διατέθηκε από τα κράτη μέλη και εγκρίθηκε από την Επιτροπή ήταν 3361 δισεκατ. ευρώ. Το ονομαστικό ύψος των μέτρων στήριξης που πράγματι εκτέλεσαν τα κράτη μέλη το 2008 ήταν πολύ χαμηλότερο και ανήλθε σε 958 δισεκατ. ευρώ. Το στοιχείο κρατικής ενίσχυσης στο ποσό αυτό υπολογίζεται σε 212,2 δισεκατ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ της ΕΕ-27. Το στοιχείο ενίσχυσης είναι πολύ χαμηλότερο από το ονομαστικό ποσό, ιδίως λόγω του ότι το στοιχείο ενίσχυσης στις κρατικές εγγυήσεις κατά κανόνα αποτελεί μόνον ένα κλάσμα των εγγυημένων ποσών. Πέραν αυτού, η πραγματική δημοσιονομική δαπάνη λαμβάνει χώρα μόνον όταν καταπίπτει η κρατική εγγύηση.

Τα κράτη μέλη συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον αναπροσανατολισμό των ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους

Πέρα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, τα κράτη μέλη συνέχισαν τις προσπάθειές τους για τον αναπροσανατολισμό των ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος. Περίπου το 88% των ενισχύσεων προς τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες κατευθύνεται πλέον σε οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος, ενώ έχουν μειωθεί οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης που δεν συνδέονται με την κρίση. Η Επιτροπή παρατηρεί ιδίως ότι δίνεται μεγαλύτερο βάρος στις περιφερειακές ενισχύσεις και στις ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία οι οποίες με τη σειρά τους αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης στο μέλλον.

Απλοποίηση και ευελιξία

Οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Δράσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις 2005–2008 (βλ. IP/05/680 ) συνεχίζουν να αποφέρουν καρπούς. Νέες απαλλαγές από τους εκ των προτέρων ελέγχους της Επιτροπής, είτε με τον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (βλ. IP/06/1765 ) είτε με τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία που εκδόθηκε πρόσφατα (βλ. IP /08/1110 ), ελαττώνουν τον διοικητικό φόρτο χωρίς να επηρεάζεται η ισότιμη μεταχείριση. Από άποψη όγκου ενισχύσεων, περίπου το 19% των ενισχύσεων χορηγείται στο πλαίσιο απαλλαγών κατά κατηγορία. Επιπλέον, ποσοστό 76% των κρατικών ενισχύσεων αξιολογείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης. Τέτοια καθεστώτα ή προγράμματα ενισχύσεων, εφόσον εγκριθούν από την Επιτροπή, επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων χωρίς περαιτέρω έλεγχο από μέρους της Επιτροπής. Τα μέτρα που αξιολογούνται μεμονωμένα σε επίπεδο δικαιούχου καταλαμβάνουν μόνον το 5% στο σύνολο των ενισχύσεων. Αυτό παρέχει μεγάλη ευελιξία στα κράτη μέλη, ενώ με τα κριτήρια συμβατότητας διαφυλάσσεται η ενιαία αγορά.

Εφαρμογή της νομοθεσίας

Στον πίνακα αποτελεσμάτων παρατηρείται περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την ανάκτηση παράνομων και ασύμβατων ενισχύσεων. Στα τέλη Ιουνίου του 2009, 9,4 δισεκατ. ευρώ είχαν όντως ανακτηθεί. Μόνον το 9% των παράνομων ενισχύσεων εξακολουθεί να εκκρεμεί, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το 91% του συνόλου των παράνομων και ασύμβατων ενισχύσεων είχε ήδη επιστραφεί από τους δικαιούχους. Το αντίστοιχο ποσοστό στα τέλη του 2004 ήταν μόλις 25%.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το παράρτημά του «Δεδομένα και αριθμοί για τις κρατικές ενισχύσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ» καθώς και μια σειρά στατιστικών πινάκων και δεικτών για όλα τα κράτη μέλη διατίθεται στον δικτυακό τόπο Εuropa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/stu dies_reports.html

Βλ. επίσης MEMO/09/540 .

Συνολικές ενισχύσεις ως ποσοστό % του ΑΕΠ (ΕΕ-27, στοιχεία από το 1992)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Λιγότερες και καλύτερα στοχευμένες ενισχύσεις: Βασικά αριθμητικά στοιχεία (μη περιλαμβανομένων των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης)

 

Κρατικές ενισχύσεις σε δισεκατ. €, 2008

Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό % του ΑΕΠ, 2008

Τάσεις του μεριδίου των ενισχύσεων ως προς το ΑΕΠ, 2003 - 2008 σε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (1)

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός των σιδηροδρόμων

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες (εκτός γεωργίας, αλιείας και μεταφορών)

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός των σιδηροδρόμων

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες (εκτός γεωργίας, αλιείας και μεταφορών)

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός των σιδηροδρόμων

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες

Μερίδιο ενισχύσεων για οριζόντιους στόχους ως % του συνόλου των ενισχύσεων για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, 2008

Τάσεις του μεριδίου ενισχύσεων για οριζόντιους στόχους ως % του συνόλου των ενισχύσεων, 2003 - 2008 σε ποσοστιαίες μονάδες (1)

EΕ 27

67,4

52,9

0,54

0,42

-0,05

-0,05

88

10,8

EΕ 15

57,1

45,8

0,50

0,40

-0,03

-0,02

88

4,3

EΕ 12

10,3

7,1

1,05

0,72

-0,46

-0,50

87

48,1

Βέλγιο

1,6

1,2

0,46

0,36

0,08

0,09

99

-1,0

Βουλγαρία

0,4

0,0

1,30

0,12

0,60

-0,20

91

38,4

Τσεχική Δημοκρατία

1,4

1,2

0,97

0,78

-0,47

-0,51

94

65,3

Δανία

1,9

1,7

0,80

0,71

0,01

0,02

94

1,2

Γερμανία

15,7

14,2

0,63

0,57

-0,09

-0,08

87

7,5

Εσθονία

0,0

0,0

0,29

0,09

0,00

-0,02

100

0,0

Ιρλανδία

1,9

0,7

1,05

0,38

0,30

0,06

84

11,4

Ελλάδα

1,0

0,8

0,42

0,33

-0,04

0,06

98

1,5

Ισπανία

5,2

4,4

0,48

0,40

-0,02

-0,04

79

8,1

Γαλλία

10,3

7,6

0,53

0,39

-0,04

-0,01

96

18,7

Ιταλία

5,5

4,5

0,35

0,29

-0,07

-0,06

85

-10,4

Κύπρος

0,1

0,1

0,65

0,47

-1,12

-0,90

95

61,1

Λεττονία

0,2

0,0

0,88

0,20

0,32

0,03

100

10,1

Λιθουανία

0,3

0,2

0,82

0,53

0,18

0,10

100

54,2

Λουξεμβούργο

0,1

0,1

0,20

0,15

-0,11

-0,04

100

0,0

Ουγγαρία

2,5

1,9

2,38

1,81

-0,10

0,21

81

19,0

Μάλτα

0,1

0,1

2,00

1,74

-0,78

-0,86

2

-2,1

Κάτω Χώρες

2,2

1,5

0,36

0,25

-0,04

0,03

98

3,0

Αυστρία

1,3

1,1

0,46

0,38

0,06

0,07

99

-20,7

Πολωνία

3,7

2,9

1,02

0,80

-0,84

-0,82

93

67,1

Πορτογαλία

1,6

1,5

0,93

0,92

0,15

0,19

16

-3,5

Ρουμανία

0,9

0,3

0,64

0,18

-0,55

-0,99

53

15,6

Σλοβενία

0,2

0,2

0,66

0,47

-0,10

-0,09

89

8,7

Σλοβακία

0,4

0,3

0,53

0,42

-0,04

-0,07

84

21,1

Φινλανδία

2,1

0,8

1,13

0,44

-0,13

0,02

98

-0,2

Σουηδία

3,0

2,7

0,92

0,82

0,15

0,16

100

-0,3

Ηνωμένο Βασίλειο

3,8

3,1

0,21

0,17

-0,04

-0,02

91

-4,8

Νορβηγία

2,3

1,7

0,74

0,56

μ.δ. (2)

μ.δ.

μ.δ.

μ.δ.

Ισλανδία

0,02

0,02

0,21

0,21

μ.δ.

μ.δ.

μ.δ.

μ.δ.

Λιχτενστάιν

0,001

0,001

0,03

0,03

μ.δ.

μ.δ.

μ.δ.

μ.δ.

Υποσημείωση: Τα στοιχεία καλύπτουν όλα τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη και εξετάστηκαν από την Επιτροπή. Οι κοινοτικοί κανόνες για την γεωργική και την αλιευτική πολιτική δεν καλύπτονται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Συνεπώς, οι ενισχύσεις προς τους τομείς αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία για τις χώρες της ΕΖΕΣ (1) Μεταβολή σε ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του ετήσιου μέσου όρου για την περίοδο 2003-2005 και την περίοδο 2006-2008. Πηγή: ΓΔ Ανταγωνισμού, ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών, ΓΔ Γεωργίας, ΓΔ Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας και Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. 2 Μη διαθέσιμα στοιχεία

Κρατικές ενισχύσεις σχετιζόμενες με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης (2008, στοιχεία σε δισεκατ. €)

 

Συνολικό ποσό που εγκρίθη -κε το 2008

Συνο -λικό ποσό που εγκρί-θηκε μεταξύ 01.01.2009 και 31.03.2009

Συνολικό ποσό που εγκρίθηκε από το 2008 έως τις 31.03.2009

Συνολικό ποσό που εγκρίθηκε μεταξύ 01.04.2009 και 11.11.2009

Συνολικό ποσό που εγκρίθηκε από το 2008 έως τις 11.11.2009

Επιχο -ρηγή-σεις

Συμμετοχή στο κεφάλαιο

Δάνεια με ευνοϊκούς όρους

Εγγυήσεις

Συνολικές ενισχύσεις αντιμετώπισης της κρίσης που αναφέρθηκαν για το 2008

Συνολι -κές ενι-σχύσεις αντιμε-τώπισης της κρίσης που χορηγή-θηκαν ως % του ΑΕΠ

Μερίδιο του τραπεζικού τομέα ως % της συνολι-κής οικονο-μίας

Ονομα -στική αξία

Ενίσχυ-ση που χορηγή-θηκε

Ονομα-στική αξία

Ενίσχυ-ση που χορηγή-θηκε

Ονομα-στική αξία

Ενίσχυ-ση που χορηγή-θηκε

Ονομα-στική αξία

Ενίσχυ-ση που χορηγήθηκε

%

%

Βέλγιο:

255,15

7,80

262,95

25,36

288,31

 

16,40

11,70

 

 

30,40

6,08

46,80

17,78

5.17

5.4

Δανία:

585,44

13,50

598,94

0,82

599,75

 

0,50

0,50

2,35

2,35

0,00

0,00

2,85

2,85

1.22

5.4

Γερμανία:

545,23

20,00

565,23

23,90

589,13

8,86

11,20

11,20

23,78

3,17

137,10

27,90

180,94

51,14

2.05

3.6

Ιρλανδία:

376,00

5,00

381,00

7,50

388,50

 

 

 

 

 

355,76

35,58

355,76

35,58

19.16

10.9

Ελλάδα:

28,00

 

28,00

 

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

Ισπανία:

250,00

 

250,00

 

250,00

 

-

-

 

 

99,13

0,93 

99,13

0,93

0.09

5.1

Γαλλία

341,25

4,70

345,95

 

345,95

 

11,50

11,50

 

 

31,40

4,98

42,90

16,48

0.85

4.7

Ιταλία

20,00

 

20,00

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

Κύπρος

 

 

 

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8

Λεττονία

7,44

 

7,44

 

7,44

 

 

 

0,96

0,96

 

 

0,96

0,96

4.17

6.2

Λουξεμβούργο

7,00

 

7,00

0,26

7,26

 

2,50

2,50

 

 

1,50

0,30

4,00

2,80

7.64

29.1

Ουγγαρία

 

5,99

5,99

0,04

6,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

Κάτω Χώρες:

217,75

22,79

240,54

 

240,54

 

10,75

10,75

3,00

3,00

3,34

0,33

17,09

14,08

2.37

5.6

Αυστρία

90,00

 

90,00

0,10

90,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Πολωνία:

 

 

 

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Πορτογαλία:

20,00

0,45

20,45

4,00

24,45

 

 

 

 

 

4,30

0,43

4,30

0,43

0.26

8.2

Σλοβενία

12,00

 

12,00

 

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Φινλανδία:

50,00

 

50,00

4,00

54,00

 

 

 

 

 

0,12

0,00

0,12

0,00

 

2.9

Σουηδία:

150,52

4,80

155,32

 

155,32

 

0,25

0,25

0,00

0,00

1,14

0,11

1,39

0,36

0.11

3.6

Ην. Βασίλειο:

405,15

11,25

416,40

95,77

512,17

5,02

46,47

46,47

2,86

0,43

146,93

16,83

201,28

68,75

3.79

7.6

Σύνολο ΕΕ -27

3360,92

96,28

3457,20

174,74

3631,94

13,89

99,57

94,87

32,95

9,92

811,12

93,48

957,52

212,15

1.70

-


Side Bar