Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1884

Bruxelles, den 7. december 2009

Statsstøtte: Finanskrisen har udløst stor stigning i statsstøtte, men det indre marked har ikke lidt overlast, viser resultattavle.

Europa-Kommissionens seneste resultattavle for statsstøtte viser, at under finanskrisen er det samlede statsstøttebeløb øget fra 66,5 mia. EUR eller 0,52 % af EU-27's BNP i 2007 til 279,6 mia. EUR eller 2,2 % af BNP i 2008. Når der ses bort fra kriseforanstaltninger, beløb den samlede støtte sig i 2008 til 67,4 mia. EUR eller 0,54 % af BNP. Medlemsstaternes og Kommissionens rettidige og koordinerede foranstaltninger har bidraget til at sikre den finansielle stabilitet. Europa-Kommissionens statsstøttepolitik har spillet en nøglerolle i koordineringen af denne - i det store og hele vellykkede - redningsaktion. Kommissionen har tilladt, at helt ekstraordinære støtteforanstaltninger er blevet gennemført i højt tempo, men har samtidig sørget for, at det indre marked ikke er blevet offer for konkurrenceforvridning. Den del af statsstøtten, som ikke vedrører krisen, er forblevet nogenlunde konstant og er anvendt til at realisere mål af fælles interesse.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtaler: "I de seneste 14 måneder har helt ekstraordinære støtteforanstaltninger gjort det muligt at stabilisere de finansielle markeder og bidrage til at bane vejen for et økonomisk opsving. Ved at vurdere statsstøtten prompte og føre nøje tilsyn med anvendelsen af den har vi sikret os, at statsstøtte er en del af løsningen på krisen. Vi befinder os nu i den fase, hvor banksystemet skal omstruktureres, og de første vigtige beslutninger er allerede truffet, f.eks. om KBC, ING, Lloyds, Fortis og Commerzbank. I 2009 har vi også tilladt, at der gives yderligere statsstøtte til realøkonomien for at modvirke de stramme kreditvilkår. Jeg er yderst tilfreds med, at medlemsstaterne på trods af tidernes ugunst har holdt fast i statsstøttedisciplinen og har fortsat deres bestræbelser på at omdirigere støtte til horisontale målsætninger af fælles interesse såsom forskning. Målrettet statsstøtte bør således fortsat være et middel til at bringe os hen imod det økonomiske opsving."

Statsstøtte til afhjælpning af finanskrisen

Takket være medlemsstaternes og Kommissionens koordinerede foranstaltninger og særlige kriseregler har støtteordninger og ad hoc foranstaltninger kunnet gennemføres hurtigt, og uden at de lige konkurrencevilkår har lidt overlast.

I 2008 fik medlemsstaterne krisestøtte til et samlet beløb på 3 361 mia. EUR godkendt af Kommissionen. Det var dog et noget lavere nominelt beløb, 958 mia. EUR, som rent faktisk blev anvendt til krisestøtte i medlemsstaterne. Heraf udgjorde statsstøtteelementet anslået 212,2 mia. EUR eller 1,7 % af EU-27's BNP. Støtteelementet er betydeligt lavere end det nominelle beløb, ikke mindst fordi statsgarantiers støtteelement normalt kun udgør en mindre del af de garanterede beløb. Der opstår først en egentlig budgetomkostning, når en statsgaranti faktisk udnyttes.

Medlemsstaternes fortsatte bestræbelser på at omdirigere støtte til horisontale målsætninger

Når der ses bort fra finansielle kriseforanstaltninger, vise r medlemsstaternes bestræbelser på at omdirigere støtte til horisontale målsætninger af fælles interesse, at de har holdt sig på rette spor. Omtrent 88 % af støtten til industri og serviceerhverv omdirigeres nu til horisontale målsætninger af fælles interesse, hvorimod støtten til redningsaktioner og omstrukturering, der ikke vedrører krisen, er faldet. Kommissionen lægger særligt mærke til, at der i højere grad fokuseres på regionalstøtte og støtte til forskning, udvikling og innovation, hvilket forventes at skabe nye jobmuligheder i fremtiden.

Forenkling og fleksibilitet

Reformerne i handlingsplanen på statsstøtteområdet 2005-2008 (se IP/05/680 ) bærer stadig frugt. De nye muligheder for at blive fritaget for Kommissionens forhåndsvurdering, enten gennem de minimis-forordningen (se IP/06/1765 ) eller gennem den netop vedtagne generelle gruppefritagelsesforordning (se IP/08/1110 ), reducerer de administrative byrder uden at bringe de lige konkurrencevilkår i fare. Ca. 19 % af det samlede statsstøttebeløb tildeles under gruppefritagelses­forordningen. Hertil kommer, at Kommissionen foretager sin vurdering af 76 % af statsstøtten inden for rammerne af forskellige støtteordninger. Når først sådanne ordninger eller programmer er godkendt af Kommissionen, kan medlemsstaterne give statsstøtte til en lang række støtteberettigede, uden at den skal underkastes yderligere vurdering fra Kommissionens side. Foranstaltninger, der bedømmes individuelt på støttemodtagerniveau, udgør blot 5 % af den samlede støtte. Dermed opnår medlemsstaterne en høj grad af fleksibilitet, samtidig med at forenelighedskriterierne fortsat beskytter det indre marked.

Håndhævelse

Resultattavlen viser, at der er sket yderligere fremskridt med tilbagebetalingen af ulovlig og uforenelig støtte. Ved udgangen af juni 2009 er 9,4 mia. EUR tilbagebetalt. Med et udestående på 9 % af den ulovlige støtte kan det konstateres, at støttemodtagerne har tilbagebetalt 91 % af den samlede ulovlige og uforenelige støtte sammenlignet med blot 25 % ved udgangen af 2004.

Resultattavlen og bilaget "Fact and figures on State aid in the EU Member States" (fakta og tal om statsstøtte i EU's medlemsstater) er i lighed med en række detaljerede statistiske tabeller og indikatorer for alle medlemsstaterne tilgængelige på Kommissionens Europa-websted:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Se også MEMO/09/540 .

Den samlede statsstøtte i % af BNP (EU-27, data fra og med 1992)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Mindre og mere målrettet støtte: nøgletal (kriseforanstaltninger ikke medtaget)

 

Statsstøtte i mia. EUR 2008

Statsstøtte i % af BNP 2008

Udvikling i støttens andel i BNP 2003-2008 i procentpoint (1)

Samlet statsstøtte (minus jernbane­drift)

Samlet statsstøtte til industri og service­erhverv (dvs. minus landbrug, fiskeri og transport)

Samlet statsstøtte(minus jernbane­drift)

Samlet statsstøtte til industri og serviceerhverv (dvs. minus landbrug, fiskeri og transport)

Samlet statsstøtte(minus jernbane­drift)

Samlet statsstøtte til industri og service­erhverv

S tøtte til horisontale målsæt­ninger i % af samlet støtte til industri og service­erhverv i 2008

Udvikling i andelen af støtte til horisontale målsæt­ninger i % af samlet støtte 2003-2009 i procent­point (1)

EU 27

67 ,4

52 ,9

0 ,54

0 ,42

-0 ,05

-0 ,05

88

10 ,8

EU 15

57 ,1

45 ,8

0 ,50

0 ,40

-0 ,03

-0 ,02

88

4 ,3

EU 12

10 ,3

7 ,1

1 ,05

0 ,72

-0 ,46

-0 ,50

87

48 ,1

Belgien

1 ,6

1 ,2

0 ,46

0 ,36

0 ,08

0 ,09

99

-1 ,0

Bulgarien

0 ,4

0 ,0

1 ,30

0 ,12

0 ,60

-0 ,20

91

38 ,4

Tjekkiet

1 ,4

1 ,2

0 ,97

0 ,78

-0 ,47

-0 ,51

94

65 ,3

Danmark

1 ,9

1 ,7

0 ,80

0 ,71

0 ,01

0 ,02

94

1 ,2

Tyskland

15 ,7

14 ,2

0 ,63

0 ,57

-0 ,09

-0 ,08

87

7 ,5

Estland

0 ,0

0 ,0

0 ,29

0 ,09

0 ,00

-0 ,02

100

0 ,0

Irland

1 ,9

0 ,7

1 ,05

0 ,38

0 ,30

0 ,06

84

11 ,4

Grækenland

1 ,0

0 ,8

0 ,42

0 ,33

0 ,06

98

1 ,5

Spanien

5 ,2

4 ,4

0 ,48

0 ,40

-0 ,02

-0 ,04

79

8 ,1

Frankrig

10 ,3

7 ,6

0 ,53

0 ,39

-0 ,04

-0 ,01

96

18 ,7

Italien

5 ,5

4 ,5

0 ,35

0 ,29

-0 ,07

-0 ,06

85

-10 ,4

Cypern

0 ,1

0 ,1

0 ,65

0 ,47

-1 ,12

-0 ,90

95

61 ,1

Letland

0 ,2

0 ,0

0 ,88

0 ,20

0 ,32

0 ,03

100

10 ,1

Litauen

0 ,3

0 ,2

0 ,82

0 ,53

0 ,18

0 ,10

100

54 ,2

Luxembourg

0 ,1

0 ,1

0 ,20

0 ,15

-0 ,11

-0 ,04

100

0 ,0

Ungarn

2 ,5

1 ,9

2 ,38

1 ,81

-0 ,10

0 ,21

81

19 ,0

Malta

0 ,1

0 ,1

2 ,00

1 ,74

-0 ,78

-0 ,86

2

-2 ,1

Nederlandene

2 ,2

1 ,5

0 ,36

0 ,25

-0 ,04

0 ,03

98

3 ,0

Østrig

1 ,3

1 ,1

0 ,46

0 ,38

0 ,06

0 ,07

99

-20 ,7

Polen

3 ,7

2 ,9

1 ,02

0 ,80

-0 ,84

-0 ,82

93

67 ,1

Portugal

1 ,6

1 ,5

0 ,93

0 ,92

0 ,15

0 ,19

16

-3 ,5

R umænien

0 ,9

0 ,3

0 ,64

0 ,18

-0 ,55

-0 ,99

53

15 ,6

Slovenien

0 ,2

0 ,2

0 ,66

0 ,47

-0 ,10

-0 ,09

89

8 ,7

Slovakiet

0 ,4

0 ,3

0 ,53

0 ,42

-0 ,04

-0 ,07

84

21 ,1

Finland

2 ,1

0 ,8

1 ,13

0 ,44

-0 ,13

0 ,02

98

-0 ,2

Sverige

3 ,0

2 ,7

0 ,92

0 ,82

0 ,15

0 ,16

100

-0 ,3

Det Forenede Kongerige

3 ,8

3 ,1

0 ,21

0 ,17

-0 ,04

-0 ,02

91

-4 ,8

Norge

2 ,3

1 ,7

0 ,74

0 ,56

… (2)

,,,

,,,

Island

0 ,02

0 ,02

0 ,21

0 ,21

,,,

,,,

,,,

Liechtenstein

0 ,001

0 ,001

0 ,03

0 ,03

,,,

,,,

,,,

Note: Data dækker alle statsstøtte, der følger definitionen i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, og som medlemsstater tildelte og Kommissionen vurderede. Fællesskabsreglerne om landbrugs- og fiskeripolitik er ikke dækket af EØS-aftalen. Derfor omfatter tallene for EFTA-landene ikke disse sektorer. (1) Ændring i det årlige gennemsnit mellem 2003-2005 og 2006-2008 i procentpoint. Kilde: Generaldirektoraterne for konkurrence, energi og transport, landbrug, maritime anliggender og fiskeri og EFTA-Tilsynsmyndigheden. (2) uoplyst.

Statsstøtte i forbindelse med kriseforanstaltninger (2008, i mia. EUR)

 

Samlet støtte ­beløb godkendt i 2008

Samlet støtte ­beløb god­kendt 1.1.-31.3. 2009

Samlet støtte ­beløb godkendt 2008-31.3.2009

Samlet støtte ­beløb godkendt 1.4.-11.11.2009

Samlet støtte ­beløb godkendt 2008-11.11.2009

Tilskud

Investeringer i virksomheder

Lavtforrentede lån

Garantier

Samlet indberettet krisestøtte 2008

Samlet krise ­støtte I % af BNP

Bank ­sektorens andel af den samlede økonomi

Nominel værdi

Tildelt støtte

Nominel værdi

Tildelt støtte

Nominel værdi

Tildelt støtte

Nominel værdi

Tildelt støtte

%

%

Belgien

255,15

7 ,80

262 ,95

25 ,36

288 ,31

 

16,40

11,70

 

 

30,40

6,08

46,80

17,78

5,17

5,4

Danmark

585,44

13 ,50

598 ,94

0 ,82

599 ,75

 

0,50

0,50

2,35

2,35

0,00

0,00

2,85

2,85

1,22

5,4

Tyskland

545,23

20 ,00

565 ,23

23 ,90

589 ,13

8,86

11,20

11,20

23,78

3,17

137,10

27,90

180,94

51,14

2,05

3,6

Irland

376,00

5 ,00

381 ,00

7 ,50

388 ,50

 

 

 

 

 

355,76

35,58

355,76

35,58

19,16

10,9

Grækenland

28,00

 

28 ,00

 

28 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Spanien

250,00

 

250 ,00

 

250 ,00

 

-

-

 

 

99,13

0,93 

99,13

0,93

0,09

5,1

Frankrig

341,25

4 ,70

345 ,95

 

345 ,95

 

11,50

11,50

 

 

31,40

4,98

42,90

16,48

0,85

4,7

Italien

20,00

 

20 ,00

 

20 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8

Cypern

 

 

 

3 ,00

3 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8

Letland

7,44

 

7 ,44

 

7 ,44

 

 

 

0,96

0,96

 

 

0,96

0,96

4,17

6,2

Luxembourg

7,00

 

7 ,00

0 ,26

7 ,26

 

2,50

2,50

 

 

1,50

0,30

4,00

2,80

7,64

29,1

U ngarn

 

5 ,99

5 ,99

0 ,04

6 ,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Nederlandene

217,75

22 ,79

240 ,54

 

240 ,54

 

10,75

10,75

3,00

3,00

3,34

0,33

17,09

14,08

2,37

5,6

Østrig

90,00

 

90 ,00

0 ,10

90 ,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Polen

 

 

 

10 ,00

10 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Portugal

20,00

0 ,45

20 ,45

4 ,00

24 ,45

 

 

 

 

 

4,30

0,43

4,30

0,43

0,26

8,2

Slovenien

12,00

 

12 ,00

 

12 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Finland

50,00

 

50 ,00

4 ,00

54 ,00

 

 

 

 

 

0,12

0,00

0,12

0,00

 

2,9

Sverige

150,52

4 ,80

155 ,32

 

155 ,32

 

0,25

0,25

0,00

0,00

1,14

0,11

1,39

0,36

0,11

3,6

Det Forenede Kongerige

405,15

11 ,25

416 ,40

95 ,77

512 ,17

5,02

46,47

46,47

2,86

0,43

146,93

16,83

201,28

68,75

3,79

7,6

I alt EU-27

3360,92

96 ,28

3457 ,20

174 ,74

3631 ,94

13,89

99,57

94,87

32,95

9,92

811,12

93,48

957,52

212,15

1,70

-


Side Bar