Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1884

V Bruselu dne 7. prosince 2009

Státní podpora: srovnávací tabulka ukazuje výrazný nárůst podpor v důsledku finanční krize, jednotný trh však zůstává nedotčen

Z nejnovější tabulky, ve které Evropská komise srovnává údaje o státní podpoře, vyplývá, že celkový objem podpor se v reakci na finanční krizi zněkolikanásobil, zvýšil se totiž z 66,5 miliard EUR (0,52 % HDP EU-27) v roce 2007 na 279,6 miliardy EUR (2,2 % HDP) v roce 2008. Vyjímaje z výpočtů protikrizová opatření, celková podpora dosáhla v roce 2008 částky 67,4 miliardy EUR, resp. 0,54 % HDP. Včasný a koordinovaný zásah ze strany Komise a členských států však přispěl k zajištění finanční stability. Hlavní zásluhu na tom, že tento celkově úspěšný záchranný proces proběhl koordinovaně, přitom měla Evropská komise a její politika státní podpory. Komise povolila rychlé provedení nebývalých podpůrných opatření, avšak zajistila také, aby nedošlo k neúměrnému narušení hospodářské soutěže, které by mělo nepříznivý dopad na jednotný trh. Podpory nesouvisející s krizí vykazují v zásadě stabilní trend a orientovaly se především na cíle společného zájmu.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová k tomu poznamenala: „V uplynulých čtrnácti měsících umožnila bezprecedentní záchranná opatření stabilizovat evropské finanční trhy, a pomohla tak položit základ k postupnému oživení. Tím, že se tyto podpory rychle prošetřovaly a přísně kontrolovaly, stala se ze státní podpory součást protikrizového řešení. V tuto chvíli vstupujeme do fáze restrukturalizace bankovního systému – první významné kroky se již podnikly například u bankovních domů KBC, ING, Lloyds, Fortis nebo Commerzbank. V roce 2009 jsme rovněž schválili doplňkovou podporu pro reálnou ekonomiku, aby se zmírnil dopad úvěrové krize. Těší mě, že členské státy navzdory těžké době zachovaly v oblasti státní podpory disciplínu a neupustily od snahy směrovat podporu na horizontální cíle společného zájmu, například na výzkum. Dobře cílená podpora by nám tak nadále měla pomáhat na cestě k hospodářskému oživení.“

Podpora za účelem překonání finanční krize

Koordinované kroky Komise a členských států a také zavedení zvláštních krizových pravidel umožnilo rychlé provádění režimů podpory a opatření ad hoc , aniž by došlo k narušení rovných podmínek pro celou EU.

Celková podpora, kterou členské státy uvolnily na boj s krizí a která byla Komisí schválena, dosáhla v roce 2008 částky 3,361 bilionu EUR. Jmenovitá hodnota protikrizové podpory, jež byla členskými státy v roce 2008 nakonec provedena, však byla mnohem nižší a dosáhla jen 958 miliard EUR. Objem prvku státní podpory se v rámci této částky odhaduje na 212,2 miliardy EUR, tedy na 1,7 % HDP EU-27. Objem této podpory je výrazně nižší než jmenovitá hodnota, a to především proto, že prvek pomoci u státních záruk představuje normálně pouze malou část zaručených částek. Skutečný rozpočtový výdaj navíc nastává pouze ve chvíli, kdy je státní záruka čerpána.

Členské státy se nadále snaží směrovat podporu na horizontální cíle

Ponecháme-li stranou opatření proti finanční krizi, členské státy pokračovaly ve své snaze orientovat podporu na horizontální cíle společného zájmu. Přibližně 88 % podpory pro průmysl a služby je nyní směrováno k horizontálním cílům společného zájmu a podpora pro záchranu či restrukturalizaci podniků, jejichž potíže nesouvisejí s krizí, se propadla. Komise pozoruje především větší zaměření na regionální podporu a na podporu výzkumu, vývoje a inovace, u kterých se předpokládá, že do budoucna podpoří růst pracovních příležitostí.

Zjednodušení a flexibilita

Reformy uvedené v akčním plánu pro státní podpory 2005–2008 (viz IP/05/680 ) i nadále přinášejí ovoce. Nové výjimky z kontroly ex ante prováděné Komisí, a to v souladu s nařízením de minimis (viz IP/06/1765 ) nebo nedávno přijatým nařízením o obecné blokové výjimce (viz IP/08/1110 ), snižují administrativní zátěž, aniž by přitom docházelo k narušování rovných příležitostí pro všechny. Pokud jde o objem podpory, přibližně 19 % se poskytuje na základě blokových výjimek. Dalších 76 % státní podpory pak Komise posuzuje v rámci režimů podpory. Jakmile jsou Komisí schváleny, umožňují tyto režimy či programy členským státům poskytovat podporu vysokému počtu příjemců bez další nutné kontroly ze strany Komise. Opatření, jež jsou podrobena individuálnímu hodnocení na úrovni příjemce, představují jen 5 % celkové podpory. Zatímco se členským státům nabízí vysoká míra flexibility, kritéria slučitelnosti chrání jednotný trh.

Prosazování

Ve srovnávací tabulce je patrný další pokrok v navracení protiprávních podpor a podpor neslučitelných se společným trhem. Na konci června 2009 se účinně získalo zpět 9,4 miliardy EUR. Zatím nevyřešeno zůstává pouze 9 % protiprávních podpor, což znamená, že příjemci vrátili 91 % celkového objemu protiprávních podpor nebo podpor neslučitelných se společným trhem (v roce 2004 bylo navráceno pouze 25 %).

Srovnávací tabulka včetně přílohy „Údaje o státní podpoře v členských státech EU“ a soubor podrobných statistických tabulek a ukazatelů k jednotlivým členským zemím je k dispozici na internetovém portálu Europa na adrese:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Také viz MEMO/09/540 .

Celková podpora vyjádřená v % HDP (EU-27), údaje od roku 1992

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Nižší počet podpor a jejich lepší zacílení: hlavní údaje (bez protikrizových opatření)

 

Státní podpora v miliardách EUR v roce 2008

Státní podpora v % HDP v roce 2008

Trend v podílu podpory vůči HDP, 2003–2008 v procentních bodech HDP (1)

Celková státní podpora kromě odvětví železnic

Celková státní podpora ve prospěch průmyslu a služeb (kromě zemědělství, rybolovu a dopravy)

Celková státní podpora kromě odvětví železnic

Celková státní podpora ve prospěch průmyslu a služeb (kromě zemědělství, rybolovu a dopravy)

Celková státní podpora kromě odvětví železnic

Celková státní podpora ve prospěch průmyslu a služeb

Podíl podpory vzhledem k horizontálním cílům jako % celkové podpory ve prospěch průmyslu a služeb v roce 2008

Trend v podílu podpory vzhledem k horizontálním cílům jako % celkové podpory , 2003–2008 v procentních bodech (1)

EU 27

67,4

52,9

0,54

0,42

-0,05

-0,05

88

10,8

EU 15

57,1

45,8

0,50

0,40

-0,03

-0,02

88

4,3

EU 12

10,3

7,1

1,05

0,72

-0,46

-0,50

87

48,1

Belgie

1,6

1,2

0,46

0,36

0,08

0,09

99

-1,0

Bulharsko

0,4

0,0

1,30

0,12

0,60

-0,20

91

38,4

Česká republika

1,4

1,2

0,97

0,78

-0,47

-0,51

94

65,3

Dánsko

1,9

1,7

0,80

0,71

0,01

0,02

94

1,2

Německo

15,7

14,2

0,63

0,57

-0,09

-0,08

87

7,5

Estonsko

0,0

0,0

0,29

0,09

0,00

-0,02

100

0,0

Irsko

1,9

0,7

1,05

0,38

0,30

0,06

84

11,4

Řecko

1,0

0,8

0,42

0,33

-0,04

0,06

98

1,5

Španělsko

5,2

4,4

0,48

0,40

-0,02

-0,04

79

8,1

Francie

10,3

7,6

0,53

0,39

-0,04

-0,01

96

18,7

Itálie

5,5

4,5

0,35

0,29

-0,07

-0,06

85

-10,4

Kypr

0,1

0,1

0,65

0,47

-1,12

-0,90

95

61,1

Lotyšsko

0,2

0,0

0,88

0,20

0,32

0,03

100

10,1

Litva

0,3

0,2

0,82

0,53

0,18

0,10

100

54,2

Lucembursko

0,1

0,1

0,20

0,15

-0,11

-0,04

100

0,0

Maďarsko

2,5

1,9

2,38

1,81

-0,10

0,21

81

19,0

Malta

0,1

0,1

2,00

1,74

-0,78

-0,86

2

-2,1

Nizozemsko

2,2

1,5

0,36

0,25

-0,04

0,03

98

3,0

Rakousko

1,3

1,1

0,46

0,38

0,06

0,07

99

-20,7

Polsko

3,7

2,9

1,02

0,80

-0,84

-0,82

93

67,1

Portugalsko

1,6

1,5

0,93

0,92

0,15

0,19

16

-3,5

Rumunsko

0,9

0,3

0,64

0,18

-0,55

-0,99

53

15,6

Slovinsko

0,2

0,2

0,66

0,47

-0,10

-0,09

89

8,7

Slovensko

0,4

0,3

0,53

0,42

-0,04

-0,07

84

21,1

Finsko

2,1

0,8

1,13

0,44

-0,13

0,02

98

-0,2

Švédsko

3,0

2,7

0,92

0,82

0,15

0,16

100

-0,3

Spojené království

3,8

3,1

0,21

0,17

-0,04

-0,02

91

-4,8

Norsko

2,3

1,7

0,74

0,56

neuv. (2)

neuv.

neuv.

neuv.

Island

0,02

0,02

0,21

0,21

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.

Lichtenštejnsko

0,001

0,001

0,03

0,03

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.

Poznámka: Údaje se týkají všech opatření státní podpory podle ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, která byla poskytnuta členskými státy a přezkoumána Komisí. Pravidla Společenství pro politiky v oblasti zemědělství a rybolovu nejsou zahrnuta v Dohodě o EHP. Tabulka proto u zemí ESVO podporu pro tato odvětví neuvádí. 1) Změna v procentních bodech mezi ročním průměrem v letech 2003–2005 a 2006–2008. Zdroj: GŘ pro hospodářskou soutěž, GŘ pro energetiku a dopravu, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, GŘ pro námořní záležitosti a rybolov a Kontrolní úřad ESVO. 2) Údaje nejsou k dispozici.

Státní podpora související s protikrizovými opatřeními (2008; údaje v miliardách EUR)

 

Celkový objem schválené podpory v roce 2008

Celkový objem schválené podpory od 1. 1. – 31. 3. 2009

Celkový objem schválené podpory od roku 2008 do 31. 3. 2009

Celkový objem schválené podpory od 1. 4. – 11. 11. 2009

Celkový objem schválené podpory od roku 2008 do 11. 11. 2009

Granty

Kapitálová účast

Půjčky za zvýhodněných podmínek

Záruky

Celková protikrizová podpora oznámená za rok 2008

Celková poskytnutá protikrizová podpora v % HDP

Podíl bankovního sektoru v % národního hospodářství

Jmenovitá hodnota

Poskytnutá pomoc

Jmenovitá hodnota

Poskytnutá pomoc

Jmenovitá hodnota

Poskytnutá pomoc

Jmenovitá hodnota

Poskytnutá pomoc

%

%

Belgie

255,15

7,80

262,95

25,36

288,31

 

16,40

11,70

 

 

30,40

6,08

46,80

17,78

5,17

5,4

Dánsko

585,44

13,50

598,94

0,82

599,75

 

0,50

0,50

2,35

2,35

0,00

0,00

2,85

2,85

1,22

5,4

Německo

545,23

20,00

565,23

23,90

589,13

8,86

11,20

11,20

23,78

3,17

137,10

27,90

180,94

51,14

2,05

3,6

Irsko

376,00

5,00

381,00

7,50

388,50

 

 

 

 

 

355,76

35,58

355,76

35,58

19,16

10,9

Řecko

28,00

 

28,00

 

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Španělsko

250,00

 

250,00

 

250,00

 

-

-

 

 

99,13

0,93 

99,13

0,93

0,09

5,1

Francie

341,25

4,70

345,95

 

345,95

 

11,50

11,50

 

 

31,40

4,98

42,90

16,48

0,85

4,7

Itálie

20,00

 

20,00

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8

Kypr

 

 

 

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8

Lotyšsko

7,44

 

7,44

 

7,44

 

 

 

0,96

0,96

 

 

0,96

0,96

4,17

6,2

Lucembursko

7,00

 

7,00

0,26

7,26

 

2,50

2,50

 

 

1,50

0,30

4,00

2,80

7,64

29,1

Maďarsko

 

5,99

5,99

0,04

6,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Nizozemsko

217,75

22,79

240,54

 

240,54

 

10,75

10,75

3,00

3,00

3,34

0,33

17,09

14,08

2,37

5,6

Rakousko

90,00

 

90,00

0,10

90,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Polsko

 

 

 

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Portugalsko

20,00

0,45

20,45

4,00

24,45

 

 

 

 

 

4,30

0,43

4,30

0,43

0,26

8,2

Slovinsko

12,00

 

12,00

 

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Finsko

50,00

 

50,00

4,00

54,00

 

 

 

 

 

0,12

0,00

0,12

0,00

 

2,9

Švédsko

150,52

4,80

155,32

 

155,32

 

0,25

0,25

0,00

0,00

1,14

0,11

1,39

0,36

0,11

3,6

Spojené království

405,15

11,25

416,40

95,77

512,17

5,02

46,47

46,47

2,86

0,43

146,93

16,83

201,28

68,75

3,79

7,6

EU-27 celkem

3360,92

96,28

3457,20

174,74

3631,94

13,89

99,57

94,87

32,95

9,92

811,12

93,48

957,52

212,15

1,70

-


Side Bar