Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1884

Брюксел, 7 декември 2009 г.

Държавни помощи: В доклад се отбелязва силно нарастване на помощите в отговор на финансовата криза, без да се засяга единният пазар

В последния доклад на Европейската комисия относно държавните помощи се отбелязва, че финансовата криза доведе до нарастване на общия размер на помощите от 66,5 млрд. EUR или 0,52 % от БВП на ЕС-27 през 2007 г. до 279,6 млрд. EUR или 2,2 % от БВП през 2008 г. Без мерките за справяне с кризата общият размер на помощите през 2008 г. бе 67,4 млрд. EUR или 0,54 % от БВП. Своевременните и координирани действия на държавите-членки и Комисията допринесоха за запазването на финансовата стабилност. Политиката на Европейската комисия за държавните помощи бе един от ключовите фактори, които гарантираха, че този като цяло успешен спасителен процес бе осъществен по координиран начин. Комисията позволи бързото прилагане на безпрецедентни помощни мерки, но същевременно гарантира, че единният пазар няма да бъде засегнат от непропорционално нарушаване на конкуренцията. Помощите, които не бяха свързани с кризата, продължиха да бъдат до голяма степен стабилни и насочени към цели от общ интерес.

Комисарят за конкуренцията Нели Крус коментира: „През последните 14 месеца безпрецедентните спасителни мерки позволиха на Европа да стабилизира финансовите пазари и спомогнаха за подготвяне на възстановяването. Посредством извършването на бърза проверка и упражняването на стриктен контрол върху предназначението на помощите, ние гарантирахме, че те са част от решението за справяне с кризата. Понастоящем се намираме във фазата на преструктуриране на банковата система, като вече бяха взети първите важни решения по отношение например на KBC, ING, Lloyds, Fortis и Commerzbank. През 2009 г. отпуснахме също така допълнителни помощи за реалната икономика с цел компенсиране на последствията от кредитната криза. Силно приветствам това, че въпреки трудната ситуация държавите-членки спазиха дисциплината по отношение на помощите и продължиха да полагат усилия за пренасочване на помощите към хоризонтални цели от общ интерес, като например научноизследователската област. Така правилно насочените помощи продължават да спомагат за постигането на икономическо възстановяване.“

Помощ за преодоляване на финансовата криза

Координираните действия от страна на държавите-членки и на Комисията, както и въвеждането на специални правила във връзка с кризата, позволиха бързото прилагане на схемите за помощи и ad hoc мерки, които не излагат на риск условията за равнопоставеност на ЕС.

През 2008 г. общият размер на помощите във връзка с кризата, които държавите-членки предоставиха и Комисията одобри, бе 3 361 млрд. EUR. През 2008 г. номиналният размер на помощите във връзка с кризата, които бяха усвоени реално от държавите-членки, бе по-малка и възлизаше на 958 млрд. EUR. От тези 958 млрд. EUR елементът на държавна помощ възлиза на 212,2 млрд. EUR или 1,7 % от БВП на 27-те държави-членки на ЕС. Елементът на държавна помощ е значително по-нисък, отколкото номиналния размер, най-вече поради това, че елементът на помощ в държавните гаранции по принцип представлява само малка част от гарантираните суми. Освен това същинският бюджетен разход се реализира едва когато в действителност се прибегне до използването на държавната гаранция.

Държавите-членки продължават да полагат усилия за пренасочване на помощите към хоризонтални цели

Освен мерките във връзка с финансовата криза държавите-членки продължиха усилията си за пренасочване на помощите към хоризонтални цели от общ интерес. Понастоящем около 88 % от помощите за промишлеността и услугите се насочват към хоризонтални цели от общ интерес, докато помощите, които не са свързани с кризата и помощите за преструктуриране, намаляха. Комисията отбелязва най-вече по-голямо съсредоточаване върху регионалните помощи и помощите за научноизследователска дейност и иновации, които се очаква в замяна да доведат до увеличаване на възможностите за трудова заетост в бъдеще.

Опростяване и гъвкавост

Реформите от плана за действие за държавните помощи за 2005—2008 г. (вж. IP/05/680 ) продължават да дават резултати. Новите случаи на освобождавания от последваща проверка на Комисията, предвидени в Регламента de minimis (вж. IP/06/1765 ) или в наскоро приетия Общ регламент за групово освобождаване (вж. IP/08/1110 ), водят до намаляване на административната тежест, без да се засягат условията за равнопоставеност. По отношение на размера на помощите около 19 % от тях се предоставят посредством групови освобождавания. В допълнение други 76 % от държавните помощи се оценяват от Комисията в рамките на схеми за помощи. След като бъдат одобрени от Комисията, такива схеми и програми позволяват на държавите-членки да отпуснат помощи на голям брой получатели, без да е необходима друга проверка от страна на Комисията. Мерките, които са предмет на индивидуална оценка на равнище получател, представляват само 5 % от общия размер на помощите. Това предоставя на държавите-членки висока степен на гъвкавост, като същевременно критериите за отчетност запазват единния пазар.

Прилагане

Докладът също така отбелязва напредък във възстановяването на неправомерна помощ и на помощ, несъвместима с общия пазар. В края на юни 2009 г. бяха възстановени 9,4 млрд. EUR. Все още остават само 9 % от неправомерната помощ, което означава, че 91 % от общия размер на неправомерната помощ и на помощта, несъвместима с общия пазар, са били действително възстановени от получателите в сравнение със само 25 % в края на 2004 г.

Докладът заедно с приложението „Факти и цифри относно държавните помощи в държавите-членки на ЕС“, както и подробни таблици със статистически данни и показатели за всички държави-членки, могат да бъдат намерени на интернет сайта Europа:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Вж. също MEMO/09/540 .

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Държавни помощи като % БВП на 27-те държави-членки на ЕС; данни от 1992 г. нататък

По-малко и по-целенасочени помощи: Най-важни цифри (с изключение на мерките за справяне с кризата)

 

Държавни помощи в млрд. EUR за 2008 г.

Държавни помощи като % БВП за 2008 г.

Тенденция при дела на помощите от БВП за 2003 — 2008 г. в % точки (1)

Общо държавни помощи без железници

Общо държавни помощи за промишленост и услуги (т.е. без селско стопанство, рибарство и транспорт)

Общо държавни помощи без железници

Общо държавни помощи за промишленост и услуги (т.е. без селско стопанство, рибарство и транспорт)

Общо държавна помощ без железници

Общо държавна помощ за промишленост и услуги

Дял на помощите за хоризонтални цели като % от общите помощи за промишленост и услуги за 2008 г.

Тенденция при дела на помощите за хоризонтални цели като % от общите помощи за 2003—2008 г. в % точки (1)

ЕС-27

67 , 4

52 , 9

0 , 54

0 , 42

-0 , 05

-0 , 05

88

10 , 8

ЕС-15

57 , 1

45 , 8

0 , 50

0 , 40

-0 , 03

-0.02

88

4 , 3

ЕС-12

10 , 3

7 , 1

1 , 05

0 , 72

-0 , 46

-0 , 50

87

48 , 1

Белгия

1 , 6

1 , 2

0 , 46

0 , 36

0 , 08

0 , 09

99

-1 , 0

България

0 , 4

0 , 0

1 , 30

0 , 12

0 , 60

-0 , 20

91

38 , 4

Чешка република

1 , 4

1 , 2

0 , 97

0 , 78

-0 , 47

-0 , 51

94

65 , 3

Дания

1 , 9

1 , 7

0 , 80

0 , 71

0 , 01

0 , 02

94

1 , 2

Германия

15 , 7

14 , 2

0 , 63

0 , 57

-0 , 09

-0 , 08

87

7 , 5

Естония

0 , 0

0 , 0

0 , 29

0 , 09

0 , 00

-0 , 02

100

0 , 0

Ирландия

1 , 9

0 , 7

1 , 05

0 , 38

0 , 30

0 , 06

84

11 , 4

Гърция

1,0

0,8

0,42

0,33

-0,04

0,06

98

1,5

Испания

5,2

4,4

0,48

0,40

-0,02

-0,04

79

8,1

Франция

10,3

7,6

0,53

0,39

-0,04

-0,01

96

18,7

Италия

5,5

4,5

0,35

0,29

-0,07

-0,06

85

-10,4

Кипър

0,1

0,1

0,65

0,47

-1,12

-0,90

95

61,1

Латвия

0,2

0,0

0,88

0,20

0,32

0,03

100

10,1

Литва

0,3

0,2

0,82

0,53

0,18

0,10

100

54,2

Люксембург

0,1

0,1

0,20

0,15

-0,11

-0,04

100

0,0

Унгария

2,5

1,9

2,38

1,81

-0,10

0,21

81

19,0

Малта

0,1

0,1

2,00

1,74

-0,78

-0,86

2

-2,1

Нидерландия

2,2

1,5

0,36

0,25

-0,04

0,03

98

3,0

Австрия

1,3

1,1

0,46

0,38

0,06

0,07

99

-20,7

Полша

3,7

2,9

1,02

0,80

-0,84

-0,82

93

67,1

Португалия

1,6

1,5

0,93

0,92

0,15

0,19

16

-3,5

Румъния

0,9

0,3

0,64

0,18

-0,55

-0,99

53

15,6

Словения

0,2

0,2

0,66

0,47

-0,10

-0,09

89

8,7

Словакия

0,4

0,3

0,53

0,42

-0,04

-0,07

84

21,1

Финландия

2,1

0,8

1,13

0,44

-0,13

0,02

98

-0,2

Швеция

3,0

2,7

0,92

0,82

0,15

0,16

100

-0,3

Обединено кралство

3,8

3,1

0,21

0,17

-0,04

-0,02

91

-4,8

Норвегия

2,3

1,7

0,74

0,56

Липсват данни (2)

Липсват данни

Липсват данни

Липсват данни

Исландия

0,02

0,02

0,21

0,21

Липсват данни

Липсват данни

Липсват данни

Липсват данни

Лихтенщайн

0,001

0,001

0,03

0,03

Липсват данни

Липсват данни

Липсват данни

Липсват данни

Бележка: Данните обхващат всички мерки за държавни помощи, както е посочено в член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, които са били отпуснати от държавите-членки и проверени от Комисията. Правилата на Общността относно политиката за селско стопанство и политиката за рибарство не попадат в обхвата на Споразумението за ЕИП. Затова помощите за тези сектори не са включени за в данните държавите от ЕАСТ. (1) Промяна в процентните точки между средната годишна стойност за 2003—2005 г. и 2006—2008 г. Източник: ГД „Конкуренция“, „Енергетика и транспорт“, „Земеделие“, „Морско дело и рибарство“ и Надзорния орган на ЕАСТ. (2) Липсват данни .

Държавни помощи за мерки за справяне с кризата за 2008 г.; (цифри в млрд. EUR)

 

Одобрен общ размер през 2008 г.

Одобрен общ размер през 1.1. - 31.03.2009 г .

Одобрен общ размер от 2008 г. до 31.3.2009 г.

Одобрен общ размер 1.4. - 11.11.2009 г.

Одобрен общ размер от2008 г. до 11.11.2009 г.

Безвъзмездни средства

Дялово участие

Заеми при облекчени условия

Гаранции

Общ размер на помощите във връзка с кризата за 2008 г.

Общ размер на отпуснатите помощи във връзка с кризата като % от БВП

Дял на банковия сектор като % от цялата икономика

Номинална стойност

Отпусната помощ

Номинална стойност

Отпусната помощ

Номинална стойност

Отпусната помощ

Номинална стойност

Отпусната помощ

%

%

Белгия

255,15

7,80

262,95

25,36

288,31

 

16,40

11,70

 

 

30,40

6,08

46,80

17,78

5,17

5,4

Дания

585,44

13,50

598,94

0,82

599,75

 

0,50

0,50

2,35

2,35

0,00

0,00

2,85

2,85

1,22

5,4

Германия

545,23

20,00

565,23

23,90

589,13

8,86

11,20

11,20

23,78

3,17

137,10

27,90

180,94

51,14

2,05

3,6

Ирландия

376,00

5,00

381,00

7,50

388,50

 

 

 

 

 

355,76

35,58

355,76

35,58

19,16

10,9

Гърция

28,00

 

28,00

 

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Испания

250,00

 

250,00

 

250,00

 

-

-

 

 

99,13

0,93 

99,13

0,93

0,09

5,1

Франция

341,25

4,70

345,95

 

345,95

 

11,50

11,50

 

 

31,40

4,98

42,90

16,48

0,85

4,7

Италия

20,00

 

20,00

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8

Кипър

 

 

 

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8

Латвия

7,44

 

7,44

 

7,44

 

 

 

0,96

0,96

 

 

0,96

0,96

4,17

6,2

Люксембург

7,00

 

7,00

0,26

7,26

 

2,50

2,50

 

 

1,50

0,30

4,00

2,80

7,64

29,1

Унгария

 

5,99

5,99

0,04

6,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

Нидерландия

217,75

22,79

240,54

 

240,54

 

10,75

10,75

3,00

3,00

3,34

0,33

17,09

14,08

2,37

5,6

Австрия

90,00

 

90,00

0,10

90,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Полша

 

 

 

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Португалия

20,00

0,45

20,45

4,00

24,45

 

 

 

 

 

4,30

0,43

4,30

0,43

0,26

8,2

Словения

12,00

 

12,00

 

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Финландия

50,00

 

50,00

4,00

54,00

 

 

 

 

 

0,12

0,00

0,12

0,00

 

2,9

Швеция

150,52

4,80

155,32

 

155,32

 

0,25

0,25

0,00

0,00

1,14

0,11

1,39

0,36

0,11

3,6

Обединено кралство

405,15

11,25

416,40

95,77

512,17

5,02

46,47

46,47

2,86

0,43

146,93

16,83

201,28

68,75

3,79

7,6

Общо ЕС-27

3360,92

96,28

3457,20

174,74

3631,94

13,89

99,57

94,87

32,95

9,92

811,12

93,48

957,52

212,15

1,70

-


Side Bar