Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/186

Bryssel den 29 januari 2009

Statligt stöd: kommissionen godkänner ändringar av det svenska stödet till finansinstitut

Europeiska kommissionen har, i enlighet med bestämmelserna om statligt stöd i EG-fördraget, godkänt en rad planerade ändringar av det svenska stödet till finansinstitut. Denna garantiordning godkändes ursprungligen av kommissionen den 29 oktober 2008 (se IP/08/1600). Syftet med ändringarna är bland annat att upphäva begränsningarna rörande de deltagande bankernas tillväxt. Ändringarna överensstämmer med EU:s riktlinjer (se IP/08/1901) och kommer att bidra till stabiliteten inom finanssektorn. Kommissionen har därför kommit fram till att de svenska stödåtgärderna är förenliga med den inre marknaden också efter de aktuella ändringarna.

Kommissionsledamoten med ansvar för konkurrensfrågor, Neelie Kroes, konstaterade: ”Tack vare ett väl fungerande samarbete med de svenska myndigheterna och kommissionens effektiva förfaranden har vi återigen kunnat fatta ett snabbt och väl avvägt beslut som ger de svenska bankerna tillgång till stöd som är anpassat till den rådande situationen, utan att det leder till alltför stora snedvridningar av konkurrensen.”

Den 16 januari 2009 anmälde Sverige en rad ändringar av sin garantiordning för finanssektorn (se IP/08/1600). Ändringarna rör i huvudsak följande:

  • För grupper av finansinstitut kommer det maximala skuldbelopp som kan täckas genom garantin inte längre att bedömas på institutsnivå, utan på gruppnivå. Detta kommer att ge grupperna större frihet att fördela sin upplåning mellan sina medlemmar.
  • Garantin utsträcks till vissa kreditinstitut som tidigare inte omfattades.
  • Kravet på att vinsttillväxten för de banker som deltar i garantiordningen inte får överstiga vissa tak kommer inte längre att tillämpas.

Dessutom kommer Riksbanken, med avseende på sina egna bestämmelser om säkerhet, att godta att den skuld som omfattas av garantin likställs med statsobligationer under kreditinstrumentens hela löptid (och inte, som tidigare, endast till den 30 april 2009).

Ändringarna av paketet tar hänsyn till kommissionens senaste riktlinjer, som utfärdades den 8 december 2008 (se IP/08/1901). De svenska myndigheterna utgår ifrån att ändringarna kommer att bidra till att återskapa förtroendet på den svenska finansmarknaden och stimulera utlåningen mellan bankerna.

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer N 26/2009 i registret för statligt stödGD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på Internet och i EUT förtecknas i e-nyhetsbrevet för statligt stöd (State Aid Weekly e-News).


Side Bar