Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1867

Bryssel den 2 d ecember 2009

Köpenhamnkonferensen måste leda till ett globalt, ambitiöst och omfattande avtal för att förhindra farliga klimatförändringar

Europeiska kommissionen betonade idag hur viktigt det är att vi når ett globalt, ambitiöst och omfattande klimatavtal vid FN:s konferens om klimatförändringar i Köpenhamn den 7 18 december. Europeiska unionen kommer att arbeta för att vi ska nå så långt som möjligt mot ett ambitiöst och rättsligt bindande globalt klimatavtal som uppföljning till Kyotoprotokollet 2013. Vid konferensen måste man komma överens om avtalets viktigaste politiska delar samt inrätta ett förfarande och en tidsgräns i mitten av 2010 för att färdigställa den fullständiga texten. I Köpenhamnsöverenskommelsen måste det även ingå ett snabbstartprogram som gör det möjligt att omedelbart genomföra eller förbereda vissa åtgärder, till exempel ekonomiskt bistånd till de minst utvecklade länderna. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso och miljökommissionär Stavros Dimas kommer båda att delta i konferensen, tillsammans med 90 andra ledare från hela världen.

I Köpenhamn måste världens ledare fatta de modiga beslut som behövs för att hindra klimatförändringen från att nå de farliga och potentiellt katastrofala nivåer som forskarna förutspår. Vi måste ta vara på detta tillfälle för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C innan det är för sent. Men Köpenhamnskonferensen innebär också en historisk möjlighet att ta fram riktlinjerna för ett globalt koldioxidsnålt samhälle och därigenom leda till en våg av innovationer som kan ge ny livskraft till våra ekonomier genom skapandet av nya hållbara tillväxtsektorer och gröna arbetstillfällen. Europeiska unionen har angett takten genom vårt ensidiga åtagande att minska utsläppen med 20 % till 2020 och genom våra klimatfinansieringsförslag för utvecklingsländerna. Vi kommer att vara redo att öka vår utsläppsminskning till 30 % under förutsättning att våra partner i både den utvecklade världen och utvecklingsländerna tar på sig sin del i arbetet, sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso

Miljökommissionär Stavros Dimas lade till följande: Jag välkomnar i högsta grad att flera viktiga partner, som USA och Kina, nyligen har lagt fram konkreta utsläppsmål eller utsläppsåtgärder. Forskningsrönen visar att de industrialiserade länderna, för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C, till 2020 måste minska sina utsläpp till 25 40 % under 1990 års nivåer senast medan utvecklingsländerna måste begränsa sin utsläppsökning till cirka 15-30 % under de beräknade nivåerna. De sammanlagda erbjudandena från de industrialiserade länderna ligger fortfarande mycket under den ambitionsnivå som behövs, så därför uppmuntrar jag de länder som har begränsade mål att förbättra dessa. Dessutom skulle ett antal bestämmelser i de nuvarande förhandlingstexterna leda till att utvecklingsländernas mål i praktiken blir lägre. Dessa bestämmelser måste stramas upp i Köpenhamn. Att säkerställa det framtida avtalets miljöintegritet är av största vikt för EU.”

Internationella förhandlingar

De i nternationella förhandlingarna inleddes i slutet av 2007 i syfte att utarbeta ett FN-avtal för att angripa klimatförändringarna för perioden efter 2012 då den första åtagandeperioden efter Kyotoprotokollet upphör att gälla. För Europeiska unionen måste dessa förhandlingar leda till ett omfattande, ambitiöst, rättvist, vetenskapsbaserat och rättsligt bindande globalt avtal.

Med hänsyn till de långsamma framsteg som hittills har gjorts när det gäller förhandlingarna och bristen på samförstånd vad gäller formen av ett eventuellt avtal är det nu inte troligt att avtalet kan färdigställas i Köpenhamn såsom ursprungligen planerats.

EU:s mål för konferensen är därför att göra så stora framsteg som möjligt mot ett fullständigt avtal och att nå en ambitiös och omfattande politisk överenskommelse som omfattar alla de viktiga frågorna samt ett snabbstartprogram (se MEMO/09/534).

Köpenhamnsprogrammet

Förhandlingarna kommer att äga rum på officiell nivå fram till den 15 december, vilket är första konferensveckan och ytterligare en tid därefter. Från och med den 16 december och fram till slutet av konferensen den 18 december kommer förhandlingarna sedan att föras av deltagare på hög nivå. Detta kommer till att börja med inbegripa ministrar och miljökommissionär Stavros Dimas, men från och med den 17 december är världens ledare inbjudna att delta. Över 90 av världens ledare har redan tackat ja till inbjudan, däribland kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Miljökommissionär Stavros Dimas kommer at t anlända till Köpenhamn den 12 december för att delta i ett informellt internationellt ministermöte följande dag som den danska ministern och ordförande under FN-konferensen Connie Hedegaard står värd för. Connie Hedegaard har blivit utsedd till kommissionsledamot med ansvar för klimatfrågor i nästa europeiska kommission.

EU-representationen

Det svenska ordförandeskapet och Europeiska kommissionen ansvarar gemensamt för förhandlingarna på EU:s vägnar i Köpenhamn.

EU:s trojka bestående av Sverige, kommissionen och Spanien (som innehar nästa EU-ordförandeskap) håller dagliga presskonferenser kl. 14.00. Dessa kommer att direktsändas digitalt ( streamas ) och även visas på begäran på webbplatsen för FN:s konvention om klimatförändringar www.unfccc.int .

Ytterligare information:

Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar : viktiga EU-mål: MEMO/09/534

EU:s pressmaterial inför Köpenhamnsmötet: http://ec.europa.eu/climateaction/news_media/index_en.htm

Webbplatsen för klimatåtgärder : www.ec.europa.eu/climateaction

GD Miljös sida om Köpenhamnskonferensen: http://ec.europa.eu/environment/climat/copenhagen_09.htm

Material för audiovisuella media finns tillgängligt på http://www.tvlink.org/copenhagen/


Side Bar