Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1867

V Bruseli 2. decembra 2009

Kodanská konferencia musí priniesť celosvetovú ambicióznu a komplexnú dohodu o odvrátení nebezpečnej zmeny klímy

Európska komisia dnes zdôraznila, aké je dôležité, aby sa na konferencii OSN o zmene klímy, ktorá sa bude konať v dňoch 7. až 18. decembra v Kodani, dosiahla celosvetová ambiciózna a komplexná dohoda o odvrátení nebezpečnej zmeny klímy. Európska únia sa bude usilovať o dosiahnutie maximálneho pokroku pri rokovaniach o ambicióznej a právne záväznej celosvetovej dohode o klíme, ktorá by v roku 2013 nahradila Kjótsky protokol. Konferencia musí určiť hlavné politické prvky dohody, stanoviť postup a lehotu - polovicu roku 2010 - na dokončenie prípravy úplného znenia. Kodanská dohoda musí obsahovať aj dohovor o „rýchlom štarte“, ktorý umožní okamžitú realizáciu alebo prípravu určitých činností vrátane finančnej pomoci najmenej rozvinutým krajinám. Predseda Komisie José Manuel Barroso a komisár pre životné prostredie Stavros Dimas sa zúčastnia na konferencii spolu s asi 90 ďalšími vedúcimi svetovými predstaviteľmi.

Predseda Barroso povedal: „Vedúci svetoví predstavitelia musia prijať odvážne rozhodnutia potrebné na zastavenie zmeny klímy predtým, než dosiahne nebezpečné a potenciálne katastrofické úrovne, ktoré predvída vedecká komunita. Musíme sa chopiť tejto príležitosti a udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C, kým nie je neskoro. Ale Kodaň je aj historickou príležitosťou na vytýčenie podrobného plánu prechodu na celosvetovú nízkouhlíkovú spoločnosť, pričom takto spustená vlna inovácií by mohla oživiť naše hospodárstvo vytvorením nových odvetví s udržateľným rastom a nových pracovných miest pre takzvané „zelené goliere“. Európska únia určila tempo naším jednostranným záväzkom znížiť do roku 2020 emisie o 20 % a našimi návrhmi financovania opatrení na boj so zmenou klímy v rozvojových krajinách. Budeme pripravení posunúť cieľ zníženia emisií až na 30 % za predpokladu, že naši partneri tak v rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa krajinách sa v primeranej miere zapoja do celosvetového úsilia.“

Komisár Dimas dodal: „Veľmi som privítal, keď niekoľko významných partnerov vrátane USA a Číny v poslednom čase prišlo s návrhom konkrétnych emisných cieľov či opatrení. Vedecké dôkazy hovoria, že ak chceme udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C, priemyselne vyspelé krajiny musia do roku 2020 znížiť svoje emisie o 25 až 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, pričom rozvíjajúce sa krajiny potrebujú udržať rast emisií približne 15 až 30 % pod úrovňami emisií projektovanými na rok 2020. Celkové ponuky rozvinutých krajín však zatiaľ dosť zaostávajú za potrebnou úrovňou našich ambícií, preto vyzývam tie krajiny, ktoré si stanovili slabé ciele, na ich zlepšenie. Navyše mnohé ustanovenia v zneniach, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, by v praxi znamenali zníženie cieľov rozvinutých krajín. Tieto ustanovenia musíme v Kodani sprísniť. Zabezpečenie environmentálnej integrity budúcej dohody je pre EÚ otázkou prvoradej dôležitosti.“

Medzinárodné rokovania

Na konci roku 2007 sa začali medzinárodné rokovania s cieľom pripraviť návrh dohody Organizácie Spojených národov zameraný na riešenie problému zmeny klímy v období po roku 2012, keď prestane platiť prvé obdobie záväzkov podľa Kjótskeho protokolu. V záujme Európskej únie je, aby tieto rokovania vyústili do prijatia komplexnej, ambicióznej, spravodlivej a právne záväznej dohody na vedeckom základe.

Vzhľadom na doterajší pomalý pokrok rokovaní a nedostatok konsenzu, týkajúceho sa konečnej formy dohody, nie je pravdepodobné, že by sa táto dohoda mohla finalizovať v Kodani, ako sa pôvodne plánovalo.

Cieľom EÚ na konferencii je preto maximálny možný pokrok na ceste k úplnej dohode a dosiahnutie ambicióznej a komplexnej politickej zhody na všetkých jej kľúčových prvkoch, ako aj na dohovore o „rýchlom štarte“ (pozri MEMO/09/534 ).

Kodanský program

Počas prvého týždňa konferencie a krátkeho obdobia po ňom, do 15. decembra, budú rokovania prebiehať na oficiálnej úrovni. Potom bude od 16. decembra až do skončenia konferencie 18. decembra nasledovať časť rokovaní na vysokej úrovni. Spočiatku sa do nich zapoja ministri a komisár Dimas, ale od 17. decembra sa očakáva účasť vedúcich svetových predstaviteľov. Viac než 90 z nich už prijalo pozvanie, medzi nimi aj predseda Barroso.

Komisár Dimas príde do Kodane 12. decembra a ďalší deň sa zúčastní na neformálnom zasadnutí ministrov, ktoré organizuje Connie Hedegaard, dánska ministerka, ktorá bude predsedať aj konferencii OSN. Pani Hedegaard bola navrhnutá za členku budúcej Európskej komisie, kde by mala mať na starosti opatrenia na ochranu klímy.

Zastúpenie EÚ

Za rokovania v mene EÚ v Kodani budú spoločne zodpovedať švédske predsedníctvo EÚ a Európska komisia.

„Trojka“ EÚ, ktorú tvoria Švédsko, Komisia a Španielsko (ako budúca predsednícka krajina EÚ), bude každý deň o 14.00 usporadúvať tlačové brífingy. Budú sa prenášať naživo i na vyžiadanie na webovej stránke Dohovoru OSN o zmene klímy www.unfccc.int .

Ďalšie informácie:

Kodanská konferencia o zmene klímy: kľúčové ciele EÚ: MEMO/09/534

Balíček tlačových informácií EÚ pre Kodaň: http://ec.europa.eu/climateaction/news_media/index_en.htm

Webová stránka opatrení na ochranu klímy: www.ec.europa.eu/climateaction

Kodanská stránka generálneho riaditeľstva pre životné prostredie:

http://ec.europa.eu/environment/climat/copenhagen_09.htm

Materiály pre audiovizuálne médiá sú k dispozícii na stránke:

http://www.tvlink.org/copenhagen/


Side Bar