Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1867

Brussel, 2 december 2009

Klimaatconferentie Kopenhagen moet tot wereldwijde, ambitieuze en brede overeenstemming leiden om gevaarlijke klimaatverandering af te wenden

Vandaag heeft de Europese Commissie nog eens benadrukt dat het van cruciaal belang is dat tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering die van 7 tot en met 18 december in Kopenhagen wordt gehouden, een wereldwijde, ambitieuze en brede klimaatovereenkomst tot stand wordt gebracht. De Europese Unie doet haar best om zo veel mogelijk vooruitgang te boeken op weg naar de totstandbrenging van een ambitieus en wettelijk bindend wereldwijd klimaatverdrag dat in 2013 het Kyoto-protocol moet vervangen. Tijdens de conferentie moeten de belangrijkste politieke problemen in verband met dat verdrag worden opgelost en moet een procedure worden uitgewerkt om de volledige tekst uiterlijk medio 2010 te voltooien. De overeenkomst van Kopenhagen moet ook een onderdeel “vliegende start” omvatten, zodat bepaalde maatregelen, waaronder de financiële ondersteuning van de minst ontwikkelde landen, onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd of voorbereid. Zowel José Manuel Barroso, voorzitter van de Commissie, als Stavros Dimas, commissaris voor Milieu, nemen deel aan de conferentie, evenals zo’n 90 andere wereldleiders.

De heer Barroso zei hierover het volgende: “In Kopenhagen moeten de wereldleiders moedige besluiten nemen om te voorkomen dat de klimaatverandering de gevaarlijke en potentieel catastrofale omvang bereikt die de wetenschap heeft voorspeld. Wij moeten deze gelegenheid te baat nemen om, vóór het te laat is, de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C te beperken. Kopenhagen biedt echter ook een historische kans om de route naar een wereldwijde koolstofarme maatschappij uit te stippelen, waardoor een golf van innovaties op gang wordt gebracht die onze economieën nieuw leven kunnen inblazen door nieuwe, op duurzame groei gebaseerde sectoren en “groeneboordenbanen” te scheppen. De Europese Unie heeft het voortouw genomen door eenzijdig toe te zeggen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te verminderen en door voorstellen te doen voor een financieringsmechanisme op het gebied van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden. Wij zijn bereid met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tot 30% te gaan, mits onze partners in zowel de rijke als de ontwikkelingslanden een behoorlijk deel van deze wereldwijde inspanning voor hun rekening nemen.”

Commissaris Dimas zei in aanvulling daarop: “Ik verheug me erover dat verschillende belangrijke partners, onder meer de VS en China, recent naar buiten zijn gekomen met concrete emissiedoelstellingen en maatregelen. Wetenschappelijk is nu bewezen dat de geïndustrialiseerde landen tegen 2020 hun emissies tot 25 à 40% onder het niveau van 1990 terug moeten brengen om de opwarming van de aarde tot maximaal 2°C te beperken, en dat de ontwikkelingslanden de groei van hun emissies moeten zien te beperken tot 15 à 30% onder het voor 2020 geplande niveau. Wat de ontwikkelde landen gezamenlijk te bieden hebben is echter nog steeds aanzienlijk minder dan wat nodig is. Ik roep de landen met weinig ambitieuze doelstellingen dan ook op deze te versterken. Bovendien zou een aantal bepalingen in de bestaande onderhandelingsteksten tot gevolg hebben dat de rijke landen in de praktijk minder vergaande emissiedoelstellingen zouden krijgen. Die bepalingen moeten in Kopenhagen worden aangescherpt. De EU acht het van het grootste belang dat de milieudoelstellingen in het komende klimaatverdrag overeind blijven.”

Internationale onderhandelingen

De internationale onderhandelingen zijn eind 2007 van start gegaan, met het doel een overeenkomst van de Verenigde Naties tot stand te brengen inzake de aanpak van de klimaatverandering in de periode na 2012, wanneer de eerste verbintenisperiode van het Kyoto-protocol ten einde loopt. De Europese Unie is van mening dat deze onderhandelingen moeten uitmonden in een breed, ambitieus, eerlijk, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en wettelijk bindend wereldwijd klimaatverdrag.

Gelet op de langzame voortgang van de onderhandelingen tot op heden en het gebrek aan consensus over de invulling van de uiteindelijke overeenkomst, lijkt het op dit moment onwaarschijnlijk dat het verdrag in Kopenhagen definitief zal worden vastgesteld, zoals oorspronkelijk gepland.

De EU stelt zich derhalve ten doel om tijdens de conferentie wel zo veel mogelijk vooruitgang te boeken op weg naar een volledig verdrag, om een ambitieus en alomvattend politiek akkoord te bereiken over alle belangrijke elementen daaruit, en om overeenstemming te bereiken over een onderdeel “vliegende start” (zie MEMO/09/534 ).

Het programma van de conferentie van Kopenhagen

De eerste negen dagen van de conferentie, tot en met 15 december, vinden de officiële onderhandelingen plaats. Daarna, van 16 december tot het einde van de conferentie op 18 december, volgt een bijeenkomst op hoog niveau. Daarbij zullen in eerste instantie de ministers en commissaris Dimas betrokken zijn, maar op 17 december worden de wereldleiders uitgenodigd zich bij hen te voegen. Meer dan 90 van hen, waaronder voorzitter Barroso, hebben reeds toegezegd te zullen komen.

Commissaris Dimas zal op 12 december in Kopenhagen aankomen om de volgende dag op uitnodiging van Connie Hedegaard, de Deense minister die ook de VN-conferentie zal voorzitten, deel te nemen aan een informele internationale bijeenkomst van ministers. Mevrouw Hedegaard is bovendien benoemd als commissaris van Klimaatactie in de volgende Europese Commissie.

EU-vertegenwoordiging

Het Zweedse voorzitterschap van de EU en de Europese Commissie zullen in Kopenhagen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de onderhandelingen namens de EU.

De EU-trojka, bestaande uit Zweden, de Commissie en Spanje (dat het volgende EU-voorzitterschap zal bekleden), zal dagelijks om 14.00 uur een persconferentie geven. Deze persconferenties zullen live en “on demand” worden uitgezonden via de website van het VN- klimaatveranderingsverdrag www.unfccc.int .

Voor meer informatie:

De klimaatconferentie van Kopenhagen, met de belangrijkste doelstellingen van de EU : MEMO/09/534

EU-perspakket voor Kopenhagen: http://ec.europa.eu/climateaction/news_media/index_nl.htm

Website Klimaatactie: www.ec.europa.eu/climateaction

Webpagina van DG Milieu over Kopenhagen:

http://ec.europa.eu/environment/climat/copenhagen_09.htm

Voor de audiovisuele media is materiaal beschikbaar op

http://www.tvlink.org/copenhagen/ .


Side Bar