Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1864

Bryssel den 2 december 2009

Konsumentfrågor: 30 % av all julbelysning utgör allvarliga säkerhetsrisker i hemmet, enligt en EU-rapport

30 % av all julbelysning utgör omedelbara säkerhetsrisker i form av brandfara eller risk för elstötar, enligt en ny rapport som Europeiska kommissionen offentliggör i dag. Rapporten presenterar slutsatser från ett gemensamt marknadsövervakningsprojekt som utförts av myndigheter i Ungern, Tyskland, Slovakien, Slovenien och Nederländerna i samarbete med kommissionen. 196 slumpmässigt utvalda ljusslingor i alla prisklasser testades med olika intervall under perioden november 2007–maj 2009. Slingorna kontrollerades med avseende på över 20 administrativa och tekniska krav, och många av ljusslingorna uppfyllde inte kraven i flera tester.

– Om vi vill kunna lämna belysningen på till jul måste vi vara säkra på att den inte utgör en säkerhetsrisk, säger EU-kommissionär Meglena Kuneva. Konsumenterna vill kunna välja mellan flera olika produkter och få valuta för pengarna när de gör sina inköp inför jul, men aldrig på bekostnad av säkerheten. Den här rapporten fungerar därför som en väckarklocka. De nationella myndigheterna och industrin ska nu öka sina ansträngningar för att åtgärda de bristande rutiner som gör att undermåliga varor kan nå butikshyllorna och våra hem. Men konsumenterna själva måste också bidra till att minimera säkerhetsriskerna, så var uppmärksam och försiktig, så att alla får en lika säker som god jul.

De viktigaste resultaten

Allvarliga brister som ökar brandfaran eller risken för elstötar hittades i 30,4 % av de undersökta ljusslingorna. De allvarliga bristerna innebär i allmänhet att de tekniska säkerhetskraven inte uppfylls på grund utformningen av till exempel kontakter, sladdfästen, kablage, isolering eller skydd mot elstötar. Mindre allvarliga brister, dvs. sådana som inte utgör direkta säkerhetsrisker för användarna, konstaterades hos ytterligare 40 % av de kontrollerade ljusslingorna. Dessa innefattar brister som kan gälla märkning, anvisningar eller vara av administrativ karaktär.

De tre främsta problemen:

 • 1. 25 % av alla ljusslingor hade kabelfästen som inte klarade säkerhetstesterna. Otillräckliga kabelfästen kan göra att de strömförande ledningarna exponeras vilket medför stor risk för elstötar (allvarlig brist).

 • 2. 23 % av alla ljusslingor uppfyllde inte kraven som ställs på tvärsnittsytan. Detta innebär att ledningarna är för tunna för den ström som de leder, vilket ökar risken för överhettning och brand (allvarlig brist).

 • 3. 28 % klarade inte kabeltesterna. Detta innebär att ljusslingans isolering eller utformning medför risk för elstötar (allvarlig brist).

Andra problem:

 • I många fall uppfylldes inte heller en rad andra tekniska krav, även om dessa problem inte var lika vanliga. Det rörde sig t.ex. om grundläggande felkonstruktioner som innebär skaderisker i form av vassa kanter .

 • Nästan 15 % av de kontrollerade produkterna saknade korrekt teknisk märkning, men ännu allvarligare är att varningar saknades i 41 % av fallen och tillräckliga bruksanvisningar i nästan 35 %.

 • Ljusslingorna fick ofta anmärkningar i fler än ett av säkerhetstesten – vissa slingor klarade nästan inga av de tekniska testerna, och många fick anmärkningar i mellan fyra och sju av dem.

 • Normavvikelserna varierade mellan de olika medlemsstaterna. I Ungern hade 95,7 % av de testade ljusslingorna brister som innebar allvarliga risker för användarna, medan endast 56 % av dem som testades i Nederländerna fick några som helst anmärkningar. Delvis beror detta på att Nederländerna har genomfört marknadskontroller av ljusslingor i över åtta år och att man därigenom har lyckats halvera antalet farliga produkter som når marknaden (se MEMO/09/532 för mer information).

 • När det gäller ursprunget för de farliga produkterna kom ungefär 41 % av de 196 kontrollerade ljusslingorna från Kina.

Vad händer nu?

På grund av de kraftiga normavvikelserna som upptäckts kommer åtgärder för övervakning och efterlevnad inriktade särskilt på ljusslingor att vara fortsatt prioriterade. Åtgärderna ska samordnas och involvera så många medlemsländer som möjligt. Men industrin måste också förbättra sina kontrollsystem – enligt EU-lagstiftningen är tillverkare, leverantörer, återförsäljare och importörer juridiskt ansvariga för säkerheten för de produkter som de släpper ut på marknaden.

Råd till konsumenterna

Som konsument måste man vara vaksam och göra vad man kan för att minimera riskerna. Det finns ett stort tryck på tillverkare och försäljare att erbjuda julbelysning så billigt som möjligt, och de flesta konsumenterna vill inte lägga ut alltför mycket pengar på dekorationer som man bara använder en kort tid om året. Detta kan leda till att säkerhetskraven inte uppfylls.

 • Köp bara julbelysning från pålitliga försäljare som kan garantera att grundläggande säkerhetsföreskrifter efterlevs.

 • Lämna aldrig julbelysningen på om du inte är hemma eller på natten när du sover.

 • Om du misstänker ett elektriskt eller mekaniskt fel på ny belysning eller belysning som du redan använder, ta inga risker. Sluta använda belysningen, gå tillbaka med den till den butik där du köpte den och gör en reklamation.

Här kan du läsa mer: http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_sv.htm


Side Bar