Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1855

Bryssel den 1 december 2009

Europeiska kommissionen välkomnar Lissabonfördragets ikraftträdande

Lissabonfördraget träder i kraft idag, den 1 december 2009. För att uppmärksamma detta kommer Portugals regering, det svenska ordförandeskapet och Europeiska kommissionen gemensamt att organisera en ceremoni i Lissabon. Enligt kommissionen ger det nya fördraget betydande nya fördelar för medborgarna och kommer att innebära ett slut på debatten om EU:s institutioner för en överskådlig framtid. Därigenom kan Europeiska unionen helt koncentrera sig på att effektivt ta sig ur den ekonomiska och finansiella krisen och arbeta vidare med strategin för en grönare tillväxt med målåret 2020.

José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande: ”Lissabonfördraget placerar medborgarna i centrum för det europeiska projektet. Jag glädjer mig över att vi nu har de institutionella medel och den period av stabilitet som krävs för att kunna ägna all vår energi åt att leverera vad våra medborgare efterfrågar”.

Lissabonfördraget ändrar de nuvarande EU- och EG-fördragen, utan att ersätta dem. Det kommer att ge EU den rättsliga ram och de verktyg som fordras för att möta framtida utmaningar och tillgodose medborgarnas behov.

Genom Lissabonfördraget kommer medborgarna att få större inflytande i EU-frågor och deras grundläggande rättigheter kommer att fastställas i en stadga. EU står bättre rustat för att motsvara förväntningarna inom politikområden som energi, klimatförändringar, gränsöverskridande brottslighet och invandring. Unionen kommer också att få en starkare röst på den internationella scenen.

Till de centrala förbättringarna hör följande:

 • Ett mer demokratiskt och öppet EU med ökad ansvarsskyldighet – Europaparlamentet och de nationella parlamenten får nu mycket större inflytande i EU:s beslutsprocess och medborgarna får bättre insyn i vad deras ministrar beslutar på EU-nivå. Alla Europas medborgare får möjlighet att påverka förslagen till EU-lagar.

 • Ett effektivare EU – genom effektiva och rationaliserade institutioner. Detta inbegriper snabbare och mer konsekvent beslutsfattande i frågor som rör lag och ordning, vilket ger EU större förmåga att bekämpa brottslighet, terrorism och människohandel.

 • Stärkta rättigheter för den ensklide i Europa – EU:s värderingar och mål kommer att fastställas tydligare än någonsin. Stadgan om de grundläggande rättigheterna får samma rättsliga status som EU-fördragen.

 • En mer framträdande global aktör – nya tjänster har inrättats som ett led i arbetet för att skapa större samstämmighet mellan de olika delarna av EU:s externa politik, t.ex. diplomati, säkerhet, handel och humanitärt bistånd.

Genom dessa förbättringar kommer EU att kunna åstadkomma förändring, göra européerna tryggare och mer välmående samt bredda deras möjligheter att forma globaliseringen.

Tio exempel på fördelar för Europas medborgare

 • En rätt för medborgarna att begära att kommissionen ska lägga fram ett nytt initiativ (s.k. europeiska medborgarinitiativ).

 • Bättre skydd för medborgarna genom den nya ställningen för stadgan om de grundläggande rättigheterna.

 • Diplomatiskt och konsulärt skydd för alla EU-medborgare som reser och bor utomlands.

 • Ömsesidigt bistånd vid naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människan i EU, t.ex. översvämningar och skogsbränder.

 • Nya möjligheter att hantera de gränsöverskridande effekterna av energipolitik, civilskydd och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hälsorisker.

 • Gemensamma åtgärder mot kriminella nätverk som smugglar människor över gränserna.

 • Gemensamma regler för att undvika att en person ansöker om asyl i flera medlemsländer (”asylum shopping”).

 • Bekämpning av terrorism genom frysning av egendom.

 • Ett mer demokratiskt beslutsfattande i EU (en stärkt roll för Europaparlamentet och de nationella parlamenten).

 • Kapacitet att tillhandahålla omedelbart ekonomiskt stöd till tredjeländer.

Lissabonfördragets milstolpar:

 • Juni 2007: Europeiska rådets mandat för en regeringskonferens i syfte att ändra de befintliga fördragen.

 • Juli–oktober 2007: regeringskonferens.

 • Fördraget godkänns vid Europeiska rådets informella möte den 18–19 oktober 2007.

 • 12 december 2007: stadgan om de grundläggande rättigheterna proklameras av ordförandena för Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

 • 13 december 2007: det nya fördraget undertecknas i Lissabon.

 • December 2007–november 2009: ratificieringsförfaranden i alla 27 medlemsstater.

 • 1 december 2009: fördraget träder i kraft.

En kopia av Lissabonfördraget finns på följande webbplats: http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar