Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1855

Briselē, 2009. gada 1. decembrī

Eiropas Komisija pauž gandarījumu par Lisabonas līguma spēkā stāšanos

Lisabonas līgums stājas spēkā šodien, 2009. gada 1. decembrī. Par godu šim notikumam Portugāles valdība, Zviedrijas prezidentūra un Eiropas Komisija Lisabonā rīkos svinīgu ceremoniju. Komisija uzskata, ka jaunais līgums nodrošinās nozīmīgus ieguvumus pilsoņiem un ļaus tuvākajā nākotnē atrisināt iestāžu debašu jautājumus. Tas ļaus Eiropas Savienībai pilnībā pievērsties ekonomikas un finanšu krīzes pārvarēšanas pasākumu pārvaldībai, kā arī virzīt uz priekšu 2020. gada stratēģiju „zaļākai izaugsmei”.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: „Lisabonas līgumā Eiropas projekta centrā ir pilsoņi. Esmu gandarīts, ka šobrīd mums ir piemērotas iestādes un ka esam panākuši stabilitāti, lai visus savus spēkus varētu veltīt tādu jautājumu risināšanai, kas ir svarīgi mūsu pilsoņiem.”

Ar Lisabonas līgumu groza pašlaik spēkā esošo Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, bet tos neaizstāj. Eiropas Savienībai tas nodrošinās tiesisko regulējumu un līdzekļus, kas nepieciešami, lai varētu risināt nākotnes uzdevumus un īstenot pilsoņu gribu.

Lisabonas līgums nodrošinās, lai Eiropas pilsoņi varētu paust savu viedokli Eiropas lietās un lai viņu pamattiesības tiktu noteiktas hartā. ES būs labāk sagatavota īstenot gaidīto enerģētikas jomā, cīņā pret klimata pārmaiņām, pārrobežu noziedzības apkarošanā un imigrācijas jomā. Tai būs lielāka ietekme starptautiskos forumos.

Lielākie plānotie uzlabojumi ir

- demokrātiskāka, atvērtāka un atbildīgāka Eiropas Savienība (Eiropas parlamentam un valstu parlamentiem tagad būs lielāka ietekme ES lēmumu pieņemšanas procesā, un pilsoņi būs tiesīgi zināt, kādus lēmumus to ministri pieņem ES līmenī. Visi Eiropas pilsoņi varēs ietekmēt ierosinātos ES tiesību aktus).

- efektīvāka Eiropas Savienība (ar efektīvākām un integrētākam iestādēm, kuras ātrāk pieņems konsekventākus lēmumus par tiesību aktiem un sabiedrisko kārtību, tādējādi nodrošinot ES lielākas iespējas apkarot noziedzību, terorismu un cilvēktirdzniecību).

- eiropiešiem vairāk tiesību (ES vērtības un mērķus noteiks daudz skaidrāk nekā iepriekš. Pamattiesību hartai būs tāds pats juridiskais statuss kā ES pamatlīgumiem).

- lielāka ietekme pasaulē (ir izveidotas jaunas amata vietas, lai panāktu lielāku saskaņu starp dažādajiem ārējās politikas aspektiem — diplomātiju, drošību, tirdzniecību un humāno palīdzību).

Šie uzlabojumi dos Eiropas Savienībai spēju īstenot pārmaiņas, labāk gādāt par eiropiešu drošību un labklājību, radīt viņiem iespējas virzīt globalizāciju.

10 piemēri Eiropas pilsoņu ieguvumiem

 • Pilsoņu tiesības iesniegt Komisijai lūgumu par jaunas iniciatīvas ierosināšanu („Eiropas pilsoņu iniciatīva”).

 • Labāka pilsoņu aizsardzība, ko nodrošinās Pamattiesību hartas jaunais statuss.

 • Diplomātiskā un konsulārā aizsardzība visiem ES pilsoņiem, kuri ceļo un uzturas ārzemēs.

 • Savstarpēja palīdzība cīņai pret dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām, piemēram, plūdiem un mežu ugunsgrēkiem, Eiropas Savienībā.

 • Jaunas iespējas, lai kontrolētu enerģētikas politikas un civilās aizsardzības pārrobežu ietekmi un novērstu nopietnus pārrobežu draudus veselībai.

 • Kopīga rīcība, lai cīnītos pret noziedzīgajiem grupējumiem, kas pāri robežām slepus pārvadā nelegālos imigrantus.

 • Kopēji noteikumi, lai izvairītos no izdevīgāko patvēruma noteikumu meklēšanas — gadījumiem, kad vairāki pieteikumi par patvērumu tiek iesniegti dažādās dalībvalstīs.

 • Terorisma apkarošana, iesaldējot aktīvus.

 • Demokrātiskāka pieeja ES lēmumu pieņemšanā (Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu pastiprināta loma).

 • Spēja sniegt steidzamu finansiālu palīdzību trešām valstīm.

Svarīgākie notikumi saistībā ar Lisabonas līgumu

 • 2007. gada jūnijs — Eiropadomes pilnvarojums starpvaldību konferencei, lai grozītu spēkā esošos līgumus;

 • 2007. gada jūlijs – oktobris —  starpvaldību konference;

 • 2007. gada 18. un 19. oktobris — līguma apstiprināšana Eiropadomes neformālajā sanāksmē;

 • 2007. gada 12. decembris — Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāji izsludina Pamattiesību hartu;

 • 2007. gada 13. decembris —  tiek parakstīts jaunais Lisabonas līgums;

 • 2007. gada decembris – 2009. gada novembris —  ratifikācijas procedūras visās 27 dalībvalstīs;

 • 2009. gada 1. decembris —  līguma spēkā stāšanās.

Lisabonas līguma teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar