Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1855

Briuselis, 2009  m. gruodžio 1 d.

Europos Komisija džiaugiasi – įsigaliojo Lisabonos sutartis

Šiandien, 2009  m. gruodžio 1 d., įsigalioja Lisabonos sutartis. Šis įvykis bus pažymėtas Portugalijos vyriausybės, Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios Švedijos ir Europos Komisijos Lisabonoje rengiamoje ceremonijoje. Komisija mano, kad naujoji sutartis labai naudinga piliečiams ir artimiausiais metais padės spręsti institucinius ginčus. Todėl Europos Sąjunga galės sutelkti dėmesį į sklandžią kovą su ekonomikos ir finansų krize, taip pat paspartinti 2020 m. ekologiškesnio augimo strategijos kūrimą.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso teigė: „Lisabonos sutartis į Europos projekto centrą iškelia piliečius. Džiaugiuosi, kad turime tinkamai veikti galinčias institucijas ir kad padėtį pavyko stabilizuoti, taigi dabar visomis jėgomis galime siekti mūsų piliečiams svarbių rezultatų“.

Lisabonos sutartimi ne visiškai, o tik iš dalies keičiamos ES ir EB sutartys. Pagal sutartį Europos Sąjungoje bus užtikrinta teisinė sistema ir priemonės, reikalingos, kad įgyvendintume būsimus uždavinius ir tenkintume piliečių poreikius.

Lisabonos sutartimi užtikrinama, kad Europos piliečiai turėtų svarų balsą sprendžiant Europos reikalus, ir garantuojamos chartijoje išdėstytos pagrindinės jų teisės. ES bus lengviau tenkinti lūkesčius energetikos, kovos su klimato kaita, tarpvalstybinio nusikalstamumo ir imigracijos srityse. Be to, ji įgis svaresnį balsą tarptautinėje arenoje.

Tarp svarbiausių patobulinimų minėtini šie:

 • Demokratiškesnė, atviresnė ir atskaitingesnė Europos Sąjunga . Dabar priimant ES sprendimus bus gerokai svaresni Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų balsai, o piliečiai turės teisę žinoti, kokius sprendimus jų ministrai priima ES lygmeniu. Be to, galimybę veikti siūlomus ES teisės aktus įgis visi Europos piliečiai.

 • Veiksmingesnė ES – efektyvios ir gerai organizuotos institucijos. Taip pat spartesnis ir nuoseklesnis sprendimų dėl teisėtvarkos priėmimas – ES įgis daugiau galimybių kovoti su nusikalstamumu, terorizmu ir prekyba žmonėmis.

 • Daugiau teisių europiečiams . ES vertybės ir tikslai bus išdėstyti kaip niekad aiškiai, o Pagrindinių teisių chartijai bus suteiktas toks pat teisinis statusas, kaip ir ES sutartims.

 • Svaresnis vaidmuo pasaulinėje arenoje . Sukurtos naujos pareigybės, be kita ko, siekiant nuosekliau plėtoti įvairias ES išorės politikos sritis, kaip antai diplomatija, saugumas, prekyba ir humanitarinė pagalba.

Dėl šių patobulinimų Europos Sąjunga įgyja galią siekti pokyčių, užtikrinti didesnį europiečių saugumą ir gerovę, taip pat padėti jiems prisitaikyti prie globalizacijos.

10 naudos Europos piliečiams pavyzdžių

 • Piliečiai įgyja teisę prašyti Komisiją, kad pasiūlytų naują iniciatyvą („Europos piliečių iniciatyva“);

 • Pagrindinių teisių chartijai suteikiamas naujas statusas, taigi užtikrinama geresnė piliečių apsauga;

 • garantuojama keliaujančių ir užsienyje gyvenančių ES piliečių diplomatinė ir konsulinė apsauga;

 • užtikrinama tarpusavio pagalba siekiant išvengti gamtos arba žmogaus sukeliamų katastrofų, pavyzdžiui, potvynių ir miškų gaisrų, ir šalinti jų padarinius Europos Sąjungoje;

 • atsiranda naujų galimybių spręsti tarpvalstybinio pobūdžio energetikos politikos, civilinės apsaugos klausimus ir mažinti dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai;

 • nustatomi bendri kovos su nelegaliai per sienas žmones vežančiomis nusikalstamomis grupuotėmis veiksmai;

 • sukuriamos bendros kovos su palankiausios prieglobsčiui valstybės paieškomis taisyklės – užkertamas kelias teikti prieglobsčio prašymus keliose skirtingose valstybėse narėse;

 • atsiranda galimybė kovoti su terorizmu įšaldant turtą;

 • nustatomas demokratiškesnis požiūris į ES sprendimų priėmimą (svaresnis Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo);

 • suteikiama galimybė teikti skubią finansinę pagalbą trečiosioms šalims.

Svarbiausi su Lisabonos sutartimi susiję įvykiai:

 • 2007  m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba suteikia įgaliojimą surengti Tarpvyriausybinę konferenciją, kurios tikslas – iš dalies pakeisti tuo metu galiojusias sutartis.

 • 2007 m. liepos–spalio mėn. vyksta Tarpvyriausybinė konferencija.

 • Per neoficialų Europos Vadovų Tarybos susitikimą 2007 m. spalio 18–19 d. pritariama naujai sutarčiai.

 • 2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkai paskelbia Pagrindinių teisių chartiją.

 • 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašoma naujoji Lisabonos sutartis.

 • 2007  m. gruodžio mėn. – 2009 m. lapkričio mėn. vykdomos ratifikavimo procedūros 27 valstybėse narėse.

 • 2009 m. gruodžio 1 d. įsigalioja Lisabonos sutartis.

Lisabonos sutarties tekstą galima rasti adresu http://europa.eu/lisbon_treaty .


Side Bar