Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1855

Brüssel, 1. detsember 2009

Euroopa Komisjon tervitab Lissaboni lepingu jõustumist

Lissaboni leping jõustub täna, 1. detsembril 2009. Sündmuse tähistamiseks korraldavad Portugali valitsus, eesistujariik Rootsi ja Euroopa Komisjon Lissabonis ühised pidustused. Komisjon usub, et uus leping toob kodanikele märkimisväärset kasu ning paneb paika institutsioonidevahelise debati raamid lähimaks tulevikuks. See lubab Euroopa Liidul täielikult keskenduda sujuvale väljumisele majandus- ja finantskriisist ning jätkata keskkonnasäästlikumat majanduskasvu käsitleva 2020. aasta strateegia eesmärkide täitmist.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso sõnas: Lissaboni lepinguga asetatakse Euroopa projekti keskmesse kodanikud. Olen rõõmus, et meil on nüüd tegutsemiseks õiged institutsioonid ja stabiilne periood – nii saame suunata kogu energia teemadesse, mis lähevad korda meie kodanikele .

Lissaboni leping täiendab praeguseid Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse lepinguid, kuid ei asenda neid. Uue lepinguga antakse liidule õiguslik raamistik ja vajalikud vahendid selleks, et võtta vastu tulevased väljakutsed ning täita kodanike nõudmised.

Lissaboni leping tagab, et Euroopa kodanikud saavad Euroopa küsimustes kaasa rääkida ning et nende põhiõigused sätestatakse hartas. EL‑il avanevad paremad võimalused kodanike ootustele vastamiseks sellistes küsimustes nagu energeetika, kliimamuutus, piiriülene kuritegevus ning immigratsioon. Ka võimaldab uus leping esindada Euroopat rahvusvahelisel areenil mõjusamalt.

Mõned peamised parandused on järgmised:

 • demokraatlikum ning avatud ja aruandekohustuslik Euroopa Liit – Euroopa Parlamendil ja liikmesriikide parlamentidel on nüüd EL‑i otsustusprotsessis palju suurem sõnaõigus ning kodanikel on õigus teada, mida nende ministrid EL‑i tasandil otsustavad. Kõigil Euroopa kodanikel avaneb võimalus mõjutada kavandatavaid EL‑i õigusakte;

 • tõhusam Euroopa Liit , mis johtub tõhusatest ja ajakohastatud institutsioonidest. Siia alla kuulub ka kiirem ja järjepidevam otsuste tegemine avaliku korraga seotud küsimustes, mis tõstab EL‑i suutlikkust kuritegevuse, terrorismi ja inimkaubandusega võitlemisel;

 • rohkem õigusi eurooplastele – EL‑i väärtushinnangud ja eesmärgid sätestatakse selgemini kui kunagi varem. Põhiõiguste hartale antakse samasugune õiguslik seisund kui EL‑i lepingutele;

 • väljapaistvam kaasarääkija ülemaailmsel areenil – selleks, et saavutada suuremat ühtsust oma välispoliitika erinevates valdkondades, nagu diplomaatia, julgeolek, kaubandus ja humanitaarabi, on loodud uued ametikohad;

Need parandused teevad liidu muutumisvõimeliseks, et edendada eurooplaste turvalisust ja heaolu ning anda neile uusi võimalusi rääkida kaasa üleilmastumises.

Kümme näidet Euroopa kodanike eelistest

 • Kodanike õigus nõuda komisjonilt uue õigusakti eelnõu esitamist (Euroopa kodanikualgatuse korras)

 • Kodanike parem kaitse põhiõiguste harta uue staatuse kaudu

 • Diplomaatiline ja konsulaarkaitse kõigile välisriiki reisivatele ja seal elavatele EL‑i kodanikele

 • Euroopa Liidu sisene vastastikune abi looduslike või inimtekkeliste katastroofide, näiteks üleujutuste ja metsatulekahjude korral

 • Uued võimalused tegeleda energiapoliitika piiriülese mõju ja kodanikukaitsega ning võidelda tõsiste piiriüleste terviseriskidega

 • Ühine võitlus inimesi ebaseaduslikult üle piiride toimetavate kuritegelike rühmitustega

 • Ühised eeskirjad meelepärase varjupaiga otsimise vältimiseks, juhul kui varjupaigataotlus on esitatud mitmes liikmesriigis

 • Võitlus terrorismiga varade külmutamise teel

 • Demokraatlikum lähenemisviis EL‑i otsustusprotsessile (Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide olulisem roll)

 • Võime anda kolmandatele riikidele kiiret rahalist abi

Lissaboni lepingu verstapostid:

 • Juuni 2007: Euroopa Ülemkogu volitab valitsustevahelist konverentsi muutma olemasolevaid lepinguid

 • Juuli–oktoober 2007: valitsustevaheline konverents

 • Euroopa Ülemkogu 18.–19. oktoobri 2007. aasta mitteametlikul kohtumisel heakskiidetud lepingu heakskiitmine

 • 12. detsember 2007: põhiõiguste harta väljakuulutamine Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidentide ning nõukogu eesistuja poolt

 • 13. detsember 2007: uue lepingu allkirjastamine Lissabonis

 • Detsember 2007 – november 2009: ratifitseerimine Euroopa Liidu 27 liikmesriigis

 • 1. detsember 2009: - lepingu jõustumine

Lissaboni leping: http://europa.eu/lisbon_treaty

+32 2 229 644 50


Side Bar