Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1855

Βρυξέλλες, 1η Δεκεμβρίου 2009

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αρχίζει να ισχύει σήμερα, 1 η Δεκεμβρίου 2009. Για τον εορτασμό του γεγονότος αυτού, θα διοργανωθεί τελετή στη Λισαβόνα από κοινού από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας, τη σουηδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η νέα Συνθήκη προσφέρει σημαντικά νέα πλεονεκτήματα στους πολίτες και ότι θα ρυθμίσει τον θεσμικό διάλογο στα επόμενα έτη. Η νέα Συνθήκη θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρωθεί πλήρως στη διαχείριση της ομαλής εξόδου από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και στην προώθηση της στρατηγικής του 2020 για οικολογικότερη ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, δήλωσε: «Η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οράματος. Χαίρομαι που μπορούμε τώρα, χάρη στα σωστά θεσμικά όργανα και στην περίοδο σταθερότητας που έχουμε επιτύχει, να συγκεντρώσουμε όλη την ενέργειά μας στα ζωτικά θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες μας».

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν αντικαθιστά τις ισχύουσες Συνθήκες ΕΕ και ΕΚ, αλλά τις τροποποιεί. Εξασφαλίζει στην Ένωση το νομικό πλαίσιο και τα μέσα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις αυριανές προκλήσεις και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών της.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εγγυάται ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να παίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών υποθέσεων και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους θα είναι εγγεγραμμένα σε Χάρτη. Η ΕΕ θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες στους τομείς της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, του διασυνοριακού εγκλήματος και της μετανάστευσης. Θα είναι επίσης σε θέση με ομιλεί με ισχυρότερη φωνή στη διεθνή σκηνή.

Μεταξύ των βασικών βελτιώσεων περιλαμβάνονται οι εξής:

 • πιο δημοκρατική, πιο ανοιχτή και πιο υπεύθυνη Ένωση – το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα ασκούν τώρα μεγαλύτερη επιρροή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων της ΕΕ, και οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι αποφασίζουν οι υπουργοί της χώρας τους στο επίπεδο της ΕΕ. Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ,

 • αποτελεσματικότερη Ένωση – χάρη στην αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Για παράδειγμα, χάρη στην ταχύτερη και συνεκτικότερη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για τις νομοθετικές πράξεις και τα θέματα δημόσιας τάξης, η ΕΕ θα έχει στη διάθεσή της περισσότερα μέσα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων,

 • περισσότερα δικαιώματα για τους Ευρωπαίους – οι αξίες και οι στόχοι της ΕΕ θα καθοριστούν με περισσότερη σαφήνεια από ποτέ άλλοτε. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα έχει νομικό καθεστώς ίδιο με εκείνο των Συνθηκών της ΕΕ,

 • μεγαλύτερο κύρος διεθνώς – έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις ως μέρος του έργου πο υ στόχο έχει να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων σκελών της εξωτερικής πολιτικής, ιδίως της διπλωματίας, της ασφάλειας, του εμπορίου και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι βελτιώσεις αυτές θα επιτρέψουν στην Ένωση να δώσει υπόσταση στις αλλαγές, να προσφέρει στους Ευρωπαίους μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία, διευρύνοντας συγχρόνως τις δυνατότητές τους να επηρεάσουν την παγκοσμιοποίηση.

Δέκα παραδείγματα πλεονεκτημάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες

 • Δικαίωμα των πολιτών να ζητούν από την Επιτροπή να προτείνει νέα πρωτοβουλία («πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών»)

 • Μεγαλύτερη προστασία των πολιτών χάρη στο νέο καθεστώς που παρέχεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

 • Διπλωματική και προξενική προστασία για όλους τους πολίτες της ΕΕ, όταν ταξιδεύουν και διαμένουν στο εξωτερικό

 • Αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών στην Ένωση, όπως πλημμυρών, δασικών πυρκαγιών, κ.λπ.

 • Νέες δυνατότητες αντιμετώπισης των διασυνοριακών επιπτώσεων της ενεργειακής πολιτικής, της προστασίας των πολιτών και της καταπολέμησης των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας

 • Κοινή δράση για τη δίωξη των εγκληματικών κυκλωμάτων διασυνοριακής εμπορίας ανθρώπων

 • Κοινοί κανόνες για να αποφεύγεται το φαινόμενο της αναζήτησης του ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο («asylum shopping»), δηλαδή η κατάθεση πολλαπλών αιτήσεων ασύλου σε διάφορα κράτη μέλη

 • Καταστολή της τρομοκρατίας μέσω της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων

 • Πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ (ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων)

 • Δυνατότητα παροχής έκτακτης χρηματοδοτικής βοήθειας στις τρίτες χώρες

Κύρια στάδια της Συνθήκης της Λισαβόνας:

 • Ιούνιος 2007: εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Διακυβερνητική Διάσκεψη με σκοπό την τροποποίηση των ισχυουσών Συνθηκών

 • Ιούλιος-Οκτώβριος 2007: διακυβερνητική διάσκεψη

 • Έγκριση της Συνθήκης κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης και 19ης Οκτωβρίου 2007

 • 12 Δεκεμβρίου 2007: Διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

 • 13 Δεκεμβρίου 2007: υπογραφή της νέας Συνθήκης της Λισαβόνας

 • Δεκέμβριος 2007 – Νοέμβριος 2009: διαδικασίες επικύρωσης στα 27 κράτη μέλη

 • 1 Δεκεμβρίου 2009: - έναρξη ισχύος της Συνθήκης.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar