Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1855

Bruxelles, den 1. december 2009

Europa-Kommissionen hilser Lissabontraktaten velkommen

Lissabontraktaten træder i kraft i dag den 1. december 2009. Begivenheden vil blive fejret ved en ceremoni i Lissabon, som er tilrettelagt i fællesskab af den portugisiske regering, det svenske formandskab og Europa-Kommissionen. Kommissionen er overbevist om, at den nye traktat giver borgerne store nye fordele og vil gøre det muligt at løse de institutionelle spørgsmål inden for en overskuelig fremtid. Den Europæiske Union vil således kunne koncentrere sig om på så en så lempelig måde som muligt at lægge den økonomiske og finansielle krise bag sig og fokusere på 2020-strategien for grønnere vækst.

Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso udtalte følgende: "Lissabontraktaten sætter borgerne i centrum for det europæiske projekt. Jeg glæder mig over, at vi nu har de rette institutioner og den stabilitet, der skal til, for at vi kan fokusere helt og holdent på at levere de resultater, som borgerne forventer."

Lissabontraktaten ændrer den eksisterende EF- og EU-traktat. Den afløser dem ikke. Den vil give EU de retlige rammer og redskaber, der er nødvendige for at kunne tackle fremtidige udfordringer og opfylde borgernes ønsker.

Lissabontraktaten vil sikre, at europæiske borgere får større indflydelse på EU-spørgsmål, og at deres grundlæggende rettigheder fastsættes i et charter. EU vil være bedre rustet til at indfri forventningerne på områderne energi, klimaændringer, grænseoverskridende kriminalitet og indvandring. EU vil desuden være i stand til at optræde med større effekt på verdensscenen.

Blandt de vigtigste forbedringer kan nævnes:

 • et mere demokratisk, åbent og ansvarligt EU – Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter vil nu få en meget større indflydelse i EU's beslutningsproces, og borgerne vil få ret til at vide, hvad deres ministre foretager sig på EU-plan. Alle europæerne får nu mulighed for at influere på forslag til EU-lovgivning.

 • et mere effektivt EU – gennem effektive og strømlinede institutioner. Blandt andet skal en hurtigere og mere konsekvent beslutningstagning om lov og orden give EU bedre mulighed for at bekæmpe kriminalitet, terrorisme og menneskesmugling.

 • flere rettigheder for europæerne – EU's værdier og mål vil blive fastlagt tydeligere end nogensinde før. Og charteret for grundlæggende rettigheder vil få samme juridiske status som EU-traktaterne.

 • en mere fremtrædende global aktør – der er oprettet nye stillinger, som skal bidrage til at skabe større sammenhæng mellem de forskellige aspekter af den eksterne politik, som f.eks. diplomati, sikkerhed, handel og humanitær bistand.

Disse forbedringer vil sætte EU i stand til at skabe forandring, give EU-borgerne mere sikkerhed og sikre dem velstand samt åbne deres muligheder for at påvirke globaliseringen.

10 eksempler på fordele for Europas borgere

 • en ret for borgerne til at bede Kommissionen om at stille forslag til et nyt initiativ, nemlig det europæiske borgerinitiativ

 • bedre beskyttelse af borgerne, efter at charteret for grundlæggende rettigheder nu har fået ny status

 • diplomatisk og konsulær beskyttelse af alle EU-borgere, som rejser og bor i udlandet

 • gensidig bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte katastrofer i EU, f.eks. oversvømmelser og skovbrande

 • nye muligheder for at håndtere virkningerne på tværs af grænserne af energipolitik, civilbeskyttelse og bekæmpelse af grænseoverskridende sundhedsfarer

 • en fælles indsats mod kriminalitet i form af f.eks. menneskesmugling

 • fælles regler til at hindre asylshopping, dvs. tilfælde, hvor der indgives flere ansøgninger i forskellige medlemsstater

 • tackling af terrorisme gennem indefrysning af aktiver

 • en mere demokratisk beslutningstagning i EU (en større rolle til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter)

 • evne til at levere finansiel bistand til tredjelande i hastetilfælde.

Milepæle i Lissabontraktatens tilbliven

 • Juni 2007: mandat fra Det Europæiske Råd til afholdelse af en regeringskonference om ændring af de eksisterende traktater

 • Juli til oktober 2007: regeringskonferencen

 • godkendelse af traktaten på Det Europæiske Råds uformelle møde den 18.-19. oktober 2007

 • 12 december 2007: Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens formænds proklamation af charteret om grundlæggende rettigheder

 • 13 december 2007: undertegnelse af den nye traktat i Lissabon

 • December 2007 - november 2009: ratifikation i alle 27 medlemsstater

 • 1. december 2009: traktatens ikrafttræden

Lissabontraktaten kan læses her: http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar