Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1855

Брюксел, 1 декември 2009 г.

Европейската комисия приветства влизането в сила на Договора от Лисабон

Договорът от Лисабон влиза в сила днес , 1 декември 2009 г. Случаят ще бъде отбелязан с церемония в Лисабон, съвместно организирана от португалското правителство, шведското председателство и Европейската комисия. Комисията смята, че новият договор предоставя значителни нови ползи за гражданите и ще разреши институционалните дебати за предвидимото бъдеще. Това ще позволи на Европейския съюз да се съсредоточи изцяло върху управлението на гладкото излизане от икономическата и финансова криза и напредването със стратегията за „по-зелен“ икономически растеж за 2020 г.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Договорът от Лисабон поставя гражданите в центъра на европейския проект. Радвам се, че вече имаме подходящите институции, за да действаме, и период на стабилност, за да можем да съсредоточим цялата си енергия върху осигуряването за нашите граждани на това, от което се нуждаят.“

Договорът от Лисабон изменя действащия в момента Договор за ЕС и за ЕО, без да ги заменя. Той ще осигури на Съюза правната рамка и инструменти, необходими за посрещане на бъдещите предизвикателства и за отговаряне на исканията на гражданите.

Договорът от Лисабон ще гарантира, че европейските граждани могат да изказват мнението си по европейските въпроси и че основните им права ще бъдат включени в харта. ЕС ще бъде по-добре подготвен да изпълнява очакванията в сферата на енергетиката, изменението на климата, трансграничната престъпност и имиграцията. Той ще има и по-силен глас на международната сцена.

Сред ключовите подобрения са:

 • един по-демократичен, отворен и отчитащ се за действията си Съюз — Европейският парламент и националните парламенти вече ще имат много повече думата в процеса на вземане на решения на ЕС, а гражданите ще имат правото да знаят какво техните министри решават на равнище ЕС. Всички европейски граждани ще имат възможността да влияят на предложените закони на ЕС.

 • един по-ефективен Съюз — чрез ефективни и усъвършенствани институции. Решенията относно свързаните със закона и реда въпроси ще се вземат по-бързо и по-последователно, предоставяйки на ЕС по-голяма възможност да се бори с престъпността, тероризма и трафика на хора.

 • повече права за европейците — ценностите и целите на ЕС ще бъдат определени по-ясно от всякога. А Хартата за основните права ще получи същия правен статут като самите договори на ЕС.

 • по-изявен участник на световната сцена — създадени са нови длъжности като част от работата да се внесе повече съгласуваност между различните направления на външната политика, като дипломацията, сигурността, търговията и хуманитарната помощ.

Тези подобрения предоставят на Съюза възможността да осъществи промяна, да осигури по-голяма сигурност и просперитет за европейците и да разгърне възможностите им да оформят глобализацията.

10 примера за ползи за европейските граждани

 • Право на гражданите да отправят искане до Комисията да предложи нова инициатива (инициатива на европейските граждани)

 • По-добра защита за гражданите посредством новия статут на Хартата за основните права

 • Дипломатическа и консулска защита за всички граждани на ЕС при пътуване и живеене в чужбина

 • Взаимопомощ срещу природни или причинени от човека катастрофи в Съюза, като наводнения и горски пожари

 • Нови възможности за справяне с трансграничните ефекти от енергийната политика, гражданска защита и борба със сериозни трансгранични заплахи за здравето

 • Общи действия във връзка с борбата с престъпните групи, които вкарват незаконно хора през границите

 • Общи правила за избягване на търсенето на най-благоприятни условия за получаване на убежище, когато в различни държави-членки се подават различни молби за убежище

 • Борба с тероризма чрез замразяването на активи

 • По-демократичен подход към вземането на решения на ЕС (засилена роля на Европейския парламент и на националните парламенти)

 • Способност за осигуряване на спешна финансова помощ на трети държави

Основни моменти във връзка с Договора от Лисабон:

 • Юни 2007 г: мандат на Европейския съвет за междуправителствена конференция за изменение на съществуващите договори

 • Юли—октомври 2007 г.: междуправителствена конференция

 • Одобряване на договора на неофициалното заседание на Европейския съвет на 18—19 октомври 2007 г.

 • 12 декември 2007 г.: обявяване на Хартата за основните права от председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

 • 13 декември 2007 г.: подписване на новия договор в Лисабон

 • Декември 2007 г. — ноември 2009 г.: процедури по ратифициране в 27-те държави-членки

 • 1 декември 2009 г.: влизане на договора в сила

Копие на Договора от Лисабон може да бъде намерено на следния адрес: http://europa.eu/lisbon_treaty


Side Bar