Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Bryssel den 27 november 2009

Barroso presenterar sin nya kommission

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade idag fördelningen av portföljerna i den nya kommissionen. Ordföranden har dessförinnan fört omfattande diskussioner med alla de föreslagna kommissionärerna, för att försäkra sig om att få rätt person på rätt plats. Den kommission som nu har föreslagits är enligt Barroso väl lämpad att driva den agenda för förändring som han presenterade som en del av de politiska riktlinjerna i september, efter det att han av de 27 medlemsstaterna nominerats till ordförande för nästa kommission och innan han godkändes av Europaparlamentet.

José Manuel Barrosos budskap är följande: ”Vi har utvecklat ett program för EU. Nu har vi också en laguppställning. Med utgångspunkt från medlemsstaternas förslag har jag strävat efter att skapa en kommission som kan stå för nytänkande och ny kraft i arbetet med de stora utmaningar EU står inför idag. Den nya kommissionens uppdrag blir att göra verklighet av de politiska riktlinjer jag redogjort för i Europaparlamentet, och jag är övertygad om att den kommer att kunna spela en effektiv roll i arbetet för att styra EU ut ur krisen och i riktning mot en social marknadsekonomi som kommer alla till del. Jag har satt samman en stark kommission som kommer att vara redo att axla det ökade ansvar som Lissabonfördraget ger, inte minst på den internationella arenan. Att ta vara på de möjligheter som följer av det nya fördraget kommer att bli en av den nya kommissionens viktigaste uppgifter. De föreslagna kommissionärerna kommer att inställa sig personligen för utfrågning i Europaparlamentet i januari. Så snart parlamentet röstat och gett sitt godkännande kommer vi att börja vårt arbete för medborgarna.

Det kommer att finnas sju vice ordförande i den nya kommissionen, däribland Catherine Ashton som också fyller funktionen som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik från och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december. Tre av de vice ordförandena är kvinnor. Sammanlagt kommer den nya kommissionen att ha 27 ledamöter – en från varje medlemsstat – inklusive José Manuel Barroso. Nio av de föreslagna ledamöterna är kvinnor. Ledamöterna kommer från flera olika politiska grupper, framför allt Europeiska folkpartiet (PPE), Progressiva förbundet av socialdemokrater (S & D) och Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE). Fjorton av ledamöterna, inklusive ordföranden, har varit ledamöter även i den avgående kommissionen.

Inför sin andra mandatperiod har José Manuel Barroso valt att förnya kommissionen i vissa avseenden, bl.a. genom att skapa ett antal nya portföljer (rubrikerna avskiljs genom semikolon): klimatfrågor; inrikes frågor; rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Han har också valt att omgruppera några av de tidigare portföljerna på följande sätt: utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom; hälsa och konsumentpolitik; näringsliv och företagande; forskning och innovation; internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. Det kommer att läggas större tonvikt vid ett inkluderande samhälle, vilket markeras genom att portföljen nu kallas sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Den separata portföljen för den nya digitala dagordningen kommer också att ge nytt fokus för politiken.

Ansvarsområden för de föreslagna kommissionärerna

 • Joaquín Almunia: Konkurrens. Vice ordförande.

 • László Andor: Sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

 • Catherine Ashton: Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Vice ordförande.

 • Michel Barnier: Inre marknaden och tjänster.

 • Dacian Ciolos: Jordbruk och landsbygdsutveckling.

 • John Dalli: Hälsa och konsumentpolitik.

 • Maria Damanaki: Havsfrågor och fiske.

 • Karel de Gucht: Handel.

 • Štefan Füle: Utvidgning och grannskapspolitik.*

 • Johannes Hahn: Regionalpolitik.

 • Connie Hedegaard: Klimatfrågor.

 • Máire Geoghegan-Quinn: Forskning och innovation.

 • Rumiana Jeleva: Internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering.*

 • Siim Kallas: Transport. Vice ordförande.

 • Neelie Kroes: Digital dagordning. Vice ordförande.

 • Janusz Lewandowski: Budget och ekonomisk planering.

 • Cecilia Malmström: Inrikes frågor.

 • Günter Oettinger: Energi.

 • Andris Piebalgs: Utvecklingsbistånd.*

 • Janez Potočnik: Miljö.

 • Viviane Reding: Rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Vice ordförande.

 • Olli Rehn: Ekonomiska och monetära frågor.

 • Maroš Šefčovič: Vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna samt administration.

 • Algirdas Šemeta: Skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning.

 • Antonio Tajani: Näringsliv och företagande. Vice ordförande.

 • Androulla Vassiliou: Utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

* I nära samarbete med den höga representanten/vice ordföranden i enlighet med fördragen.

En tabell med en närmare beskrivning av de olika portföljerna finns som bilaga till detta pressmeddelande.

Catherine Ashton kommer formellt att vara förste vice ordförande. På grund av hennes särskilda uppdrag, i synnerhet i rådet, kommer uppgiften att er sätta ordföranden i hans frånvaro att skötas av övriga vice ordförande, i följande ordning: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Nästa steg

Den nya kommissionens mandatperiod löper fram till den 31 oktober 2014. Men innan kommissionen kan tillträda måste den godkännas av Europaparlamentet. De föreslagna kommissionärerna kommer var för sig att frågas ut av parlamentets olika utskott under perioden 11–19 januari. Enligt planerna ska parlamentet rösta om godkännande av den nya kommissionen som helhet den 26 januari. På grundval av denna omröstning ska kommissionen sedan utses av Europeiska rådet, varefter den kan inleda sitt uppdrag.

Arbetet kommer att bygga på de politiska riktlinjer för nästa kommission som José Manuel Barroso redogjorde för i september. Där underströks bland annat vikten av att EU visar ledarskap och bidrar till att forma globaliseringen utifrån sina egna värderingar och intressen. Med det ömsesidiga globala beroendet som utgångspunkt skisserades en färdplan för hur EU ska utvecklas och förändras med människornas intressen i centrum. Fem centrala utmaningar för EU ringades in:

 • Att snabbt få igång den ekonomiska tillväxten och arbeta för att garantera långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft.

 • Att bekämpa arbetslösheten och stärka den sociala sammanhållningen.

 • Att göra arbetet för hållbar tillväxt i EU till en konkurrensfördel.

 • Att garantera den europeiska allmänhetens säkerhet.

 • Att stärka EU-medborgarskapet och allmänhetens delaktighet.

De prioriterade åtgärderna för att möta dessa utmaningar kommer att ta form inom en tioårig plan för hur vi vill att EU ska utvecklas fram till år 2020. Centralt för visionen för EU 2020 är att stärka den sociala och inkluderande marknadsekonomi som blivit ett kännetecken för Europa. Portföljerna har således också fördelats på ett sätt som underlättar arbetet för dessa ambitiösa mål.

I José Manuel Barroso s brev till de föreslagna kommissionärerna understryks kommissionens centrala roll för att driva på EU:s arbete med framtidens utmaningar och de nya möjligheter som skapats genom Lissabonfördraget. Han bekräftade också sitt åtagande att använda lagstiftnings­instrumentet på ett väl avvägt sätt, med full hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och med fokus på lagstiftning som ger ett klart mervärde på EU-nivå. Han betonade vidare vikten av en sund ekonomisk förvaltning och full respekt för uppförandekoden för kommissionens ledamöter. Slutligen underströks behovet av ett nära och gott samarbete med medlemsstaterna och övriga EU-institutioner, inte minst Europaparlamentet,

Bakgrundsmaterial för redaktionerna

De 26 föreslagna kommissionärernas meritförteckningar och foton finns nu tillgängliga på

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar