Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

V Bruseli 27. novembra 2009

Predseda Komisie Barroso predstavil svoj nový tím

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso dnes oznámil pridelenie portfólií dezignovaným členom novej Komisie. Predseda uskutočnil so všetkými dezignovanými komisármi podrobné konzultácie s cieľom zabezpečiť čo najvhodnejšie rozdelenie postov. Predseda Barroso zastáva názor, že tento tím dokáže zrealizovať program zmien, ktorý vytýčil vo svojich politických usmerneniach predložených v septembri po tom, ako bol nominovaný všetkými 27 členskými štátmi na post predsedu budúcej Európskej komisie a pred schválením tejto nominácie Európskym parlamentom.

Predseda Barroso uviedol: „Máme európsky program a teraz už máme aj európsky tím. Na základe nominácií členských štátov som sa snažil navrhnúť kolégium, ktoré bude schopné prinášať nové myšlienky a stimuly pri riešení najväčších výziev, ktorým Európa v súčasnosti čelí. Úlohou tohto kolégia bude implementácia politických usmernení, ktoré som predložil Európskemu parlamentu. Som presvedčený, že toto kolégium bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri smerovaní Európy k obnove a vytvoreniu udržateľného sociálneho trhového hospodárstva fungujúceho v prospech ľudí. Zostavil som silnú Komisiu zodpovedajúcu posilnenej úlohe Európy, ktorú umožňuje Lisabonská zmluva, a to aj v celosvetovom meradle. Jednou z kľúčových úloh tohto kolégia bude uviesť do života nové možnosti, ktoré Lisabonská zmluva poskytuje. Dezignovaní komisári sa predstavia Európskemu parlamentu počas vypočutí v januári. Po schválení Európskym parlamentom nastane čas, aby komisári začali vykonávať svoje úlohy a dosahovať výsledky v prospech občanov.“

Nové kolégium bude mať 7 podpredsedov vrátane podpredsedníčky barónky Catherine Ashtonovej, ktorá bude zároveň aj vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku po tom, čo Lisabonská zmluva dňa 1. decembra nadobudne platnosť. Tri z podpredsedníckych postov budú zastávať ženy. Nové kolégium bude mať 27 členov vrátane predsedu Barrosa, jedného z každého členského štátu. Bude medzi nimi 9 žien. Členovia kolégia pochádzajú z rôznych politických zoskupení, najmä z Európskej ľudovej strany (EPP), z Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov (S & D) a z Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE). Štrnásť členov, vrátane predsedu Barrosa, už pôsobilo na komisárskych postoch v odchádzajúcej Komisii.

Predseda Barroso dal kolégiu svojho druhého funkčného obdobia novú podobu. Oznámil niekoľko nových portfólií: opatrenia na ochranu klímy; vnútorné záležitosti; spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Mnoho ďalších portfólií zreorganizoval: vzdelávanie, kultúra, viacjazyčnosť a mládež; zdravie a ochrana spotrebiteľa; priemysel a podnikanie; výskum a inovácia; medzinárodná spolupráca, humanitárna pomoc a reakcia na krízy. V rámci portfólia zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia sa bude klásť nový dôraz na začlenenie a portfólio digitálnej agendy prinesie obnovené zameranie na túto problematiku.

Zoznam dezignovaných komisárov a ich portfólií

 • Joaquín ALMUNIA: Hospodárska súťaž. Podpredseda Komisie.

 • László ANDOR: Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

 • Barónka Catherine ASHTON: Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie.

 • Michel BARNIER: Vnútorný trh a služby.

 • Dacian CIOLOS: Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

 • John DALLI: Zdravie a ochrana spotrebiteľa.

 • Maria DAMANAKI: Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo.

 • Karel DE GUCHT: Obchod.

 • Štefan FÜLE: Rozšírenie a susedská politika. *

 • Johannes HAHN: Regionálna politika.

 • Connie HEDEGAARD: Opatrenia na ochranu klímy.

 • Máire GEOGHEGAN-QUINN: Výskum a inovácia.

 • Rumiana JELEVA: Medzinárodná spolupráca, humanitárna pomoc a reakcia na krízy. *

 • Siim KALLAS: Doprava. Podpredseda Komisie.

 • Neelie KROES: Digitálna agenda. Podpredsedníčka Komisie.

 • Janusz LEWANDOWSKI: Rozpočet a finančné plánovanie.

 • Cecilia MALMSTRÖM: Vnútorné záležitosti.

 • Günter OETTINGER: Energetika.

 • Andris PIEBALGS: Rozvoj.*

 • Janez POTOČNIK: Životné prostredie.

 • Viviane REDING: Spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Podpredsedníčka Komisie.

 • Olli REHN: Hospodárske a menové záležitosti.

 • Maroš ŠEFČOVIČ: Podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu.

 • Algirdas ŠEMETA: Dane, colná únia, audit a boj proti podvodom.

 • Antonio TAJANI: Priemysel a podnikanie. Podpredseda Komisie.

 • Androulla VASSILIOU: Vzdelávanie, kultúra, viacjazyčnosť a mládež.

* V úzkej spolupráci s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou v súlade so zmluvami.

V prílohe je pripojená tabuľka s podrobnejším opisom zodpovednosti súvisiacej s jednotlivými portfóliami.

Barónka Ashtonová bude prvou podpredsedníčkou Komisie. Avšak s prihliadnutím na jej osobitné funkcie, najmä v Rade, zastúpenie predsedu Komisie počas jeho neprítomnosti budú zabezpečovať ostatní podpredsedovia podľa ním stanoveného poradia, a to: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Ďalšie kroky

Európsky parlament musí schváliť novú Komisiu pred jej nástupom do funkčného obdobia, ktoré potrvá do 31. októbra 2014. Individuálne vypočutia dezignovaných komisárov parlamentnými výbormi sa budú konať 11. – 19. januára. Hlasovanie o schválení novej Komisie ako celku je stanovené na 26. januára. Na základe tohto schválenia bude Komisia menovaná Európskou radou a následne môže začať vykonávať svoje funkcie.

Jej činnosť bude vychádzať z politických usmernení, ktoré pre budúcu Komisiu vytýčil predseda Barroso v septembri minulého roku. Vyzdvihol v nich potrebu vedúceho postavenia EÚ a procesu globalizácie založeného na jej hodnotách a záujmoch. Za východiskový bod považuje globálnu vzájomnú závislosť, pričom stanovil pre EÚ program premien, v ktorom majú ľudia prvoradý význam. Zdôraznil päť kľúčových výziev, ktorým Európa čelí:

 • o pätovne naštartovať hospodársky rast a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť pre budúcnosť,

 • b ojovať proti nezamestnanosti a opätovne posilniť našu sociálnu súdržnosť,

 • p remeniť výzvu udržateľnej Európy na našu konkurenčnú výhodu,

 • z aistiť bezpečnosť Európanov,

 • p osilniť občianstvo EÚ a účasť na rozhodovaní.

Priority na zvládnutie týchto výziev budú stanovené v desaťročnom rámcovom období na naplnenie vízie EÚ do roku 2020 a oživenie inkluzívneho sociálneho trhového hospodárstva, ktoré je symbolom európskeho životného štýlu. Portfóliá boli pridelené tak, aby ich štruktúra zodpovedala cieľom tohto ambiciózneho programu.

Predseda Barroso vo svojich listoch jednotlivým komisárom, v ktorých stanovuje ich nové rozdelenie úloh, zdôraznil zásadnú úlohu Komisie ako hybnej sily úsilia EÚ riešiť budúce výzvy, ako aj nové možnosti, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva. Zopakoval svoj záväzok podieľať sa na inteligentnej regulačnej agende, ktorá bude v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality a bude zameraná na zrejmú pridanú hodnotu na úrovni EÚ, ďalej venovať osobitnú pozornosť zdravému finančnému riadeniu a v plnej miere rešpektovať kódex správania členov Európskej komisie. Zdôraznil tiež potrebu úspešného partnerstva s členskými štátmi a ďalšími inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom.

Poznámka pre editorov

Životopisy a fotografie 26 dezignovaných komisárov sú k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/i ndex_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar