Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

2009  m. lapkričio 27 d., Briuselis

Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso atskleidžia naujosios Komisijos sudėtį

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso paskelbė, k aip atsakomybės sritys paskirstytos naujosios Komisijos nariams. Pirmininkas su visais paskirtaisiais Komisijos nariais daug konsultavosi, kad tinkamiems kandidatams pasiūlytų tinkamas pareigas. Pirmininkas įsitikinęs, kad ši Komisija gali sėkmingai įgyvendinti pokyčių darbotvarkę, numatytą politinėse gairėse, jo paskelbtose rugsėjo mėn., kai visos 27 valstybės narės jau buvo pritarusios jo kandidatūrai, bet Europos Parlamentas jo dar nebuvo patvirtinęs naujosios Komisijos pirmininku.

Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Dabar turime ne tik Europos programą, bet ir Europos komandą. Atsižvelgdamas į valstybių narių pasiūlytas kandidatūras, stengiausi suburti tokią kolegiją, kuri galėtų kurti naujas idėjas ir suteikti naują impulsą sprendžiant didžiausias šiandienos Europos problemas. Ši kolegija įgyvendins politines gaires, kurias pateikiau Europos Parlamentui. Esu įsitikinęs, kad ši kolegija imsis ryžtingų Europos gaivinimo ir tvarios piliečiams naudingos socialinės rinkos ekonomikos kūrimo sprendimų. Sudariau stiprią Komisiją, kad ji padėtų Europai atlikti Lisabonos sutartyje numatytą didesnį vaidmenį, be kita ko, sprendžiant tarptautinius klausimus. Vienas pagrindinių šios kolegijos uždavinių – įgyvendinti naująsias Lisabonos sutartimi suteiktas galimybes. Paskirtieji Komisijos nariai prisistatys per sausio mėn. rengiamus Europos Parlamento svarstymus. Parlamentui patvirtinus naująją Komisiją, reikės pradėti dirbti ir siekti rezultatų piliečių labui.“

Naujojoje kolegijoje bus septyni pirmininko pavaduotojai, įskaitant pirmininko pavaduotoją baronienę Catherine Ashton, kuri gruodžio 1  d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai taip pat eis Europos Sąjungos vyriausiojo užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinio pareigas. Trijų pirmininko pavaduotojų pareigas eis moterys. Naująją kolegiją sudarys 27 nariai, įskaitant Pirmininką J. M. Barroso, po vieną iš kiekvienos valstybės narės. Joje yra devynios moterys. Kolegijos nariai atstovauja skirtingoms politinėms partijoms – daugiausia Europos liaudies partijai (EPP), socialistų ir demokratų pažangiajam aljansui (S & D), Liberalų ir demokratų aljansui (ALDE). 14 narių, įskaitant Pirmininką, buvo kadenciją baigusios kolegijos nariai.

Pirmininkas J. M. Barroso gerokai atnaujino savo antrosios kadencijos kolegiją. Jis paskelbė keletą naujų atsakomybės sričių: veiksmų klimato srityje; vidaus reikalų; teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės. Be to, jis perskirstė keletą kitų atsakomybės sričių: švietimo, kultūros, daugiakalbystės ir jaunimo; sveikatos ir vartotojų politikos; pramonės ir verslumo; mokslinių tyrimų ir inovacijų; tarptautinio bendradarbiavimo, humanitarinės pagalbos ir reagavimo į krizes. Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties atsakomybės srityje daug dėmesio bus skiriama įtraukčiai; daug dėmesio ir toliau bus skiriama skaitmeninei darbotvarkei.

Paskirtųjų Komisijos narių pareigos

 • Joaquín ALMUNIA – konkurencija. Komisijos pirmininko pavaduotojas;

 • László ANDOR – užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis;

 • Baronienė Catherine ASHTON – Europos Sąjungos vyriausioji užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinė;

 • Michel BARNIER – vidaus rinka ir paslaugos;

 • Dacian CIOLOS – žemės ūkis ir kaimo plėtra;

 • John DALLI – sveikatos ir vartotojų politika;

 • Maria DAMANAKI – jūrų reikalai ir žuvininkystė;

 • Karel DE GUCHT – prekyba;

 • Štefan FÜLE – Europos Sąjungos plėtra ir Europos kaimynystės politika * ;

 • Johannes HAHN – regionų politika;

 • Connie HEDEGAARD – veiksmai klimato srityje;

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN – moksliniai tyrimai ir inovacijos;

 • Rumiana JELEVA – tarptautinis bendradarbiavimas, humanitarinė pagalba ir reagavimas į krizes*;

 • Siim KALLAS – transportas. Komisijos pirmininko pavaduotojas;

 • Neelie KROES – skaitmeninė darbotvarkė. Komisijos pirmininko pavaduotoja;

 • - Janusz LEWANDOWSKI – biudžetas ir finansinis programavimas;

 • - Cecilia MALMSTRÖM – vidaus reikalai;

 • - Günter OETTINGER – energetika;

 • - Andris PIEBALGS – vystymasis*;

 • - Janez POTOČNIK – aplinka;

 • - Viviane REDING – teisingumas, pagrindinės teisės ir pilietybė. Komisijos pirmininko pavaduotoja;

 • - Olli REHN – ekonomika ir pinigų reikalai;

 • - Maroš ŠEFČOVIČ – institucijų ryšiai ir administravimas. Komisijos pirmininko pavaduotojas.

 • Algirdas ŠEMETA – mokesčiai ir muitų sąjunga, auditas ir kova su sukčiavimu;

 • Antonio TAJANI – pramonė ir verslumas. Komisijos pirmininko pavaduotojas;

 • Androulla VASSILIOU – švietimas, kultūra, daugiakalbystė ir jaunimas.

* pagal sutartis glaudžiai bendradarbiaujant su vyriausiuoju įgaliotiniu / pirmininko pavaduotoju.

Pridedama lentelė, kurioje išsamiau išdėstytos Komisijos nariams skiriamos atsakomybės sritys.

Baronienė C. Ashton bus pirmoji pirmininko pavaduotoja. Tačiau atsižvelgiant į jos specialias pareigas, ypač Taryboje, kai pirmininko nebus, jį pakeis kiti pirmininko pavaduotojai pirmininko nustatyta pirmumo tvarka. Pirmumo tvarka: Viviane Reding, Joaquínas Almunia, Siimas Kallasas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Marošas Šefčovičius.

Tolesni žingsniai

Naująją Komisiją prieš prasidedant kadencijai (kuri tęsis iki 2014  m. spalio 31 d.) turi patvirtinti Europos Parlamentas. Paskirtieji Komisijos nariai sausio 11–19 d. dalyvaus individualiuose Parlamento komitetų svarstymuose. Balsavimas, kuriuo bus tvirtinama visa naujoji Komisija, numatytas sausio 26 d. Remdamasi balsavimo rezultatais, Komisiją skiria Europos Vadovų Taryba. Tuomet Komisija gali pradėti dirbti.

Komisija dirbs remdamasi naujajai Komisijai Pirmininko J. M. Barroso praėjusį rugsėjį nustatytomis politinėmis gairėmis. Jis pabrėžė, kad ES turi imtis lyderės vaidmens ir formuoti globalizacijos procesą remdamasi savo vertybėmis ir interesais. Atsižvelgdamas į pasaulinę tarpusavio priklausomybę, jis sudarė ES pertvarkos darbotvarkę, kuria siekiama kurti Europą didžiausią dėmesį skiriant žmonėms. Jis pabrėžė penkis pagrindinius Europos uždavinius:

 • atkurti ekonomikos augimą dabar ir užtikrinti ilgalaikį tvarumą ir konkurencingumą ateityje;

 • mažinti nedarbą ir didinti socialinę sanglaudą;

 • būtinybę kurti tvarią Europą išnaudoti taip, kad įgytume konkurencinį pranašumą;

 • užtikrinti europiečių saugumą;

 • stiprinti ES piliečių teises ir skatinti jų dalyvavimą.

Prioritetai šiems uždaviniams įgyvendinti bus nustatyti dešimties metų programoje, kuri bus 2020  m. ES vizijos pagrindas; ja siekiama pagyvinti įtraukią socialinę rinkos ekonomiką – skiriamąjį europietiško gyvenimo bruožą. Skirstant pareigas siekta palengvinti šios ambicingos darbotvarkės įgyvendinimą.

Kiekvienam Komisijos nariui skirtuose raštuose, kuriuose išdėstytos jų naujosios pareigos, Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžė, kad Komisija yra pagrindinė varomoji jėga ES siekiant įveikti ateities sunkumus ir pasinaudoti Lisabonos sutartimi suteiktomis galimybėmis. Jis dar kartą pabrėžė savo pasiryžimą vadovautis sumanaus reglamentavimo darbotvarke laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų, siekiant aiškios ES masto papildomos naudos, ypatingą dėmesį skiriant patikimam finansų valdymui ir visapusiškai laikantis Europos Komisijos narių elgesio kodekso. Jis taip pat pabrėžė, kad reikia sėkmingai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kitomis institucijomis, ypač Europos Parlamentu.

Pagrindiniai faktai redaktoriams

26 paskirtųjų Komisijos narių gyvenimo aprašymai su nuotraukomis pateikti

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_ 2009–2014/index_en.htm .

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfol ios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar