Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Brüssel, 27. november 2009

President Barroso tutvustab uut meeskonda

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso teatas täna, kuidas jagunevad portfellid komisjoni uue koosseisu liikmete vahel. President on põhjalikult konsulteerinud kõigi volinikukandidaatidega, et jagada õiged ülesanded õigetele inimestele. President usub, et uus meeskond suudab ellu viia muudatuste kava, mida ta esitles oma poliitiliste suuniste osana septembris pärast seda, kui kõik 27 liikmesriiki olid ta ametisse nimetanud ja enne seda, kui Euroopa Parlament oli ta komisjoni uue koosseisu presidendiks kinnitanud.

President Barroso märkis: „Meil on Euroopa tegevuskava ja nüüd ka Euroopa meeskond. Liikmesriikide esitatud kandidaatide seast olen püüdnud kokku panna komisjoni sellise koosseisu, kes suudab värskete ideede ja uue innuga lahendada neid probleeme, millega Euroopa praegu silmitsi seisab. Komisjon hakkab ellu viima neid poliitilisi suuniseid, mida ma Euroopa Parlamendile esitlesin. Olen veendunud, et komisjoni uus koosseis kannab hoolt Euroopa majanduse elavnemise ja inimeste huvides toimiva jätkusuutliku sotsiaalse turumajanduse eest. Olen pannud kokku tugeva meeskonna, kes suudab ka rahvusvahelisel tasandil täita Euroopa tähtsustunud rolli, nagu sellele on osutatud Lissaboni lepingus. Komisjoni uue koosseisu põhiülesannete hulka kuulub ka Lissaboni lepinguga ettenähtud uute võimaluste kasutamine. Jaanuaris kutsutakse volinikukandidaadid ärakuulamisele Euroopa Parlamenti. Pärast volinike nimekirja heakskiitmist Euroopa Parlamendis tuleb alustada tööga ja näidata kodanikele konkreetseid tulemusi.

Uuel komisjonil on seitse asepresidenti, sealhulgas asepresident paruness Catherine Ashton, kellest pärast Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril saab ühtlasi ka liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Kolm asepresidenti on naised. Uuel komisjonil on koos president Barrosoga 27 liiget, st üks liige igast liikmesriigist. Uues komisjonis on seitse naist. Komisjoni liikmed esindavad erinevaid poliitilisi vaateid; nende hulgas on nii Euroopa Rahvapartei (EPP), Sotsialistide ja Demokraatide Liidu (S & D) kui ka Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) esindajaid. Ametist lahkuva komisjoni liikmetest jätkab 14 liiget, sealhulgas president Barroso.

Oma teise ametiaja komisjoni koosseisule on president Barroso andnud uue ilme. Ta on andnud teada järgmiste uute portfellide loomisest: kliimameetmed; siseküsimused; õigusküsimused, põhiõigused ja kodakondsus. Lisaks on ta ümber korraldanud muid portfelle: haridus, kultuur, mitmekeelsus ja noored; tervise- ja tarbijaküsimused; tööstus ja ettevõtlus; teadus ja innovatsioon; rahvusvaheline koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamine. Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse portfelli raames rõhutatakse nüüd sotsiaalset kaasamist. Digitaalarengu portfelli puhul on rõhuasetus samuti muutunud.

Volinikukandidaatide ülesanded

 • Joaquín ALMUNIA: konkurents, komisjoni asepresident.

 • László ANDOR: tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus.

 • Paruness Catherine ASHTON: liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident.

 • Michel BARNIER: siseturg ja teenused.

 • Dacian CIOLOS: põllumajandus ja maaelu areng.

 • John DALLI: tervise- ja tarbijaküsimused.

 • Maria DAMANAKI: merendus ja kalandusasjad.

 • Karel DE GUCHT: kaubandus.

 • Štefan FÜLE: laienemine ja Euroopa naabruspoliitika. *

 • Johannes HAHN: regionaalpoliitika.

 • Connie HEDEGAARD: kliimameetmed.

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN: teadus ja innovatsioon.

 • Rumiana JELEVA: rahvusvaheline koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamine. *

 • Siim KALLAS: transport, komisjoni asepresident.

 • Neelie KROES: digitaalareng, komisjoni asepresident.

 • Janusz LEWANDOWSKI: eelarve ja finantsplaneerimine.

 • Cecilia MALMSTRÖM: siseküsimused.

 • Günter OETTINGER: energeetika.

 • Andris PIEBALGS: areng.*

 • Janez POTO ČNIK: keskkond.

 • Viviane REDING: õigusküsimused, põhiõigused ja kodakondsus, komisjoni asepresident.

 • Olli REHN: majandus- ja rahaküsimused.

 • Maroš ŠEFČOVIČ: institutsioonidevahelised suhted ja haldusküsimused, komisjoni asepresident.

 • Algirdas ŠEMETA: maksundus ja tolliliit, audit ja pettusevastane võitlus.

 • Antonio TAJANI: tööstus ja ettevõtlus, komisjoni asepresident.

 • Androulla VASSILIOU: haridus, kultuur, mitmekeelsus ja noored.

* Vastavalt lepingutele tihedas koostöös kõrge esindaja / komisjoni asepresidendiga.

Samuti on lisatud tabel portfelli ülesannete üksikasjalikuma kirjeldusega.

Paruness Ashton on komisjoni esimene aseesimees. Võttes aga arvesse tema eriülesandeid eelkõige nõukogus, tagatakse presidendi asendamine tema puudumise korral teiste asepresidentidega presidendi enda poolt kindlaksmääratud tähtsuse järjekorras: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani ja Maroš Šefčovič.

Edasised sammud

Euroopa Parlament peab komisjoni uue koosseisu heaks kiitma enne selle ame tisseasumist. Komisjoni ametiaeg kestab kuni 31. oktoobrini 2014. Volinikukandidaadid kutsutakse parlamendikomiteedesse ärakuulamistele, mis peetakse ajavahemikus 11.–19. jaanuarini. Komisjoni uus koosseis pannakse ühtse nimekirjana hääletamisele 26. jaanuaril. Hääletamistulemuste põhjal määrab komisjoni ametisse Euroopa nõukogu. Alles seejärel saab komisjoni uus koosseis tööle asuda.

Komisjon lähtub oma töös komisjoni poliitilistest suunistest, mida president Barroso esitles septembris. President rõhutas nendes ELi juhtiva rolli tähtsust globaliseerumise kujundamisel selliselt, et sealjuures arvestataks liidu väärtuste ja huvidega. Arvestades vastastikust globaalset seotust, koostas ta muutusi toetava Euroopa Liidu tegevuskava, mille keskmeks on ELi kodanikud. Ta tõi esile viis probleemi, mis Euroopal lahendada tuleb:

 • majanduskasvu uuesti käivitamine ning pikaajalise jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamine tulevikus;

 • töötuse vastu võitlemine ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine;

 • Euroopa jätkusuutlikkuse arendamine tuleb muuta meie konkurentsieeliseks;

 • eurooplaste turvalisuse tagamine;

 • ELi kodanikuaktiivsuse ja osaluse tugevdamine.

Osutatud probleemide lahendamiseks pannakse komisjoni uue koosseisu prioriteedid paika kümneaastases raamistikus, mis ühtlasi hõlmab visiooni EList 2020. aastal, et anda uut hoogu kaasavale sotsiaalsele turumajandusele, mis on Euroopa eluviisi loomulik osa. Portfellide jaotamisel on seda julgetele tulemustele suunatud kava silmas peetud.

Uusi ülesandeid täpsustavates kirjades, mille President Barroso saatis igale volinikule, käsitles ta komisjoni ELi jõupingutuste peamise edasiviiva jõuna, kellel on tähtis roll probleemidele reageerimisel ja Lissaboni lepingust tulenevate uute võimalustega kaasnevate väljakutsete lahendamisel. President kinnitas, et ta töötab edasi aruka reguleerimise tegevuskava kallal, milles võetakse arvesse subsidiaarsust ja proportsionaalsust ning keskendutakse konkreetsele lisaväärtusele ELi tasandil, pöörates erilist tähelepanu usaldusväärsele finantsjuhtimisele ja täielikule kinnipidamisele Euroopa Komisjoni liikmete eetikakoodeksist. Samuti rõhutas ta eduka partnerluse vajadust liikmesriikide ja teiste institutsioonidega, eriti Euroopa Parlamendiga.

Selgitav märkus toimetajatele

26 volinikukandidaadi CVd ja fotod on kättesaadavad järgmisel aadressil:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar