Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Bryssel den 29 januari 2009

Tjugo medlemsstater följer fortfarande inte lagstiftningen om ökad energieffektivitet

I dag sände kommissionen motiverade yttranden till tjugo medlemsstater som inte har anmält några genomförandeåtgärder för direktivet om energitjänster[1]. Direktivet syftar till att befästa och öka effektiviteten i slutanvändningen av energi genom att ge ramar för incitament och tjänster på energiområdet.

Trots att kommissionen sände formella underrättelser till dessa medlemsstater i juli 2008, har de ännu inte underrättat kommissionen om att direktivet införlivats i sin helhet med respektive lands nationella lagstiftning. Kommissionen har därför inlett det andra steget i överträdelseförfarandet mot Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

Genom direktivet införs ramar, inom vilka medlemsstaterna kan skapa ett affärsklimat och en infrastruktur som gynnar energieffektivitet inom hela sina ekonomier. Det ska tillämpas inom sektorerna för bygg och anläggning, transporter, jordbruk och industri. Det skapar också förutsättningar för att utveckla och främja en marknad för energitjänster och för att sätta i gång andra åtgärder för ökad energieffektivitet som är inriktade på energidistributörernas funktion, finansieringen av energisparandet, den offentliga sektorns uppgift att agera som föregångare och vikten av tillgång till information.

Medlemsstaternas politiska åtagande när det gäller energieffektivitet måste följas upp med lagstiftning på nationell nivå.


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2005 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG


Side Bar