Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

V Bruseli 29. januára 2009

20 členských štátov stále neuplatňuje právne predpisy Spoločenstva zamerané na podporu energetickej účinnosti

Komisia dnes poslala odôvodnené stanovisko dvadsiatim členským štátom, ktoré doteraz neoznámili transpozíciu smernice o energetických službách[1]. Smernica sa zameriava na posilnenie a zlepšenie energetickej účinnosti konečného využitia energie prostredníctvom rámca stimulov a energetických služieb.

Napriek tomu, že týmto členským štátom bola v júli 2008 adresovaná formálna výzva, doteraz neinformovali Komisiu o tom, či smernicu úplne transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia preto iniciovala druhý stupeň konania o porušení proti Belgicku, Bulharsku, Cypru, Českej republike, Fínsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Spojenému kráľovstvu a Švédsku.

Touto smernicou sa ustanovuje rámec, v ktorom členské štáty môžu vytvoriť podnikateľské prostredie a infraštruktúru pre energetickú účinnosť v celom hospodárstve. Smernica sa uplatňuje na odvetvie stavebníctva, dopravy, poľnohospodárstva a priemyslu. Vytvárajú sa ňou zároveň podmienky na rozvoj a podporu trhu s energetickými službami a na ďalšie zlepšovanie opatrení energetickej účinnosti, pričom sa kladie dôraz na úlohu distribútorov energie, financovanie energetických úspor, príkladný prístup verejného sektora a význam dostupnosti informácií.

Záväzok členských štátov týkajúci sa energetickej účinnosti na politickej úrovni sa musí na vnútroštátnej úrovni premietnuť do schválenia konkrétnych právnych aktov.


[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2005 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS


Side Bar