Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Brüssel, 29. jaanuar 2009

20 liikmesriiki ei vasta ikka veel energiatõhusust edendavate ühenduse õigusaktide nõuetele

Täna saatis komisjon põhjendatud arvamused kahekümnele liikmesriigile, kes ei ole teatanud energiateenuste direktiivi[1] ülevõtmisest. Kõnealuse direktiivi eesmärk on tõhustada energia lõpptarbimist stiimuleid ja energiateenuseid hõlmava raamistiku kaudu.

Vaatamata kõnealustele liikmesriikidele 2008. aasta juulis saadetud ametlikule kirjale, ei ole nad komisjonile ikka veel teatanud kõnealuse direktiivi täielikust ülevõtmisest siseriiklikesse õigusaktidesse. Seetõttu on komisjon algatanud Belgia, Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Läti, Leedu, Luksemburgi, Madalmaade, Poola, Portugali, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Rootsi ja Ühendkuningriigi suhtes rikkumismenetluse teise etapi.

Kõnealuses direktiivis sätestatakse raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel luua ärikliima ja infrastruktuurid, mis edendavad energiatõhusust kogu majanduses. Kõnealust direktiivi kohaldatakse ehitus-, transpordi-, põllumajandus- ja tööstussektoris. Direktiiv loob tingimused energiateenuste turu arendamiseks ja edendamiseks ning teiste energiatõhusust suurendavate meetmete pakkumiseks, käsitledes energiatarnijate rolli, energiasäästu finantseerimist, avaliku sektori eeskuju osatähtsust ja teabe kättesaadavuse olulisust.

Liikmesriikide kohustust järgida energiatõhususe põhimõtteid poliitilisel tasandil tuleb kinnitada vastavate õigusaktide vastuvõtmisega siseriiklikul tasandil.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/32/EÜ, 5. aprill 2006, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ.


Side Bar