Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Брюксел, 29 януари 2009 г.

20 държави-членки все още не са в съответствие със законодателството на Общността за повишаване на енергийната ефективност

Днес Комисията изпрати мотивирано становище на 20 държави-членки, които не са съобщили за транспонирането в тяхното законодателство на Директивата за осъществяване на енергийни услуги[1]. Директивата цели укрепване и подобряване на ефективността при крайното потребление на енергия чрез предоставяне на рамка за стимули и енергийни услуги.

Въпреки официалното уведомително писмо, изпратено на въпросните държави-членки през юли 2008 г., те все още не са информирали Комисията за пълното транспониране на Директивата в тяхното законодателство. Поради това Комисията пристъпи към втория етап на процедурата за нарушение срещу Белгия, България, Кипър, Чешката република, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швеция и Обединеното кралство.

Директивата установява рамка, в която държавите-членки могат да създадат бизнес климат и инфраструктура за енергийна ефективност в цялата икономика. Директивата се прилага за сгради и в секторите на транспорта, земеделието и промишлеността. Тя създава също така условия за развитието и стимулирането на пазар за енергийни услуги и за осъществяването на други мерки за повишаване на енергийната ефективност, като разглежда ролята на енергоразпределителните предприятия, финансирането на мерките за енергоспестяване, водещата роля на публичния сектор и значението на наличието на информация.

Ангажиментът на държавите-членки на политическо ниво по отношение на енергийната ефективност трябва да бъде подкрепен от законодателни действия на национално равнище.


[1] Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2005 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета


Side Bar