Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1828

Брюксел, 27 ноември 2009 г.

Езиковата индустрия на ЕС може да се справи с кризата

Според проучване, поръчано от Европейската комисия, езиковата индустрия е засегната от икономическата криза в по-малка степен в сравнение с други отрасли. Първото по рода си проучване, в което се анализира размерът на езиковата индустрия в рамките на целия ЕС обхваща областите писмен и устен превод, локализация и глобализация, субтитриране и дублаж, инструменти за езикови технологии, организиране на многоезични конференции и преподаване на езици. За 2008 г. оборотът на този отрасъл в целия ЕС възлиза на 8,4 милиарда евро. През следващите няколко години се очаква той да нараства с поне 10 % годишно, като прогнозите са до 2015 г. да достигне между 16,5 и 20 милиарда евро. Това е един от най-високите прирасти в индустрията на ЕС.

„Езиковата индустрия има както икономическо, така и стратегическо значение. Икономическото ѝ значение е обосновано от нейния размер, устойчивостта ѝ на сегашната криза и особено от нейния бъдещ потенциал. Стратегическото ѝ значение е от ключово значение за запазване на самоличността и културата на хората и за справяне в глобализирания свят. Настоящото проучване дава по-точен образ на езиковата индустрия в ЕС и е начин тя да излезе на преден план на пазара на труда“ , каза Леонард Орбан, комисар по многоезичието.

Сред особеностите на езиковия пазар са увеличаващото се обединяване между основните представители на отрасъла, но и ниските бариери за навлизане на пазара на писмения и устния превод, което означава, че има много участници и значителна конкуренция. Освен това глобализацията изисква писмени и устни преводи на нови езици, както и нови езикови услуги.

„Отрасълът е различен от това, което беше преди години. В него се появиха но ви области като субтитриране, локализация и редактиране. Следователно професионалистите в тази сфера трябва да придобиват нови умения. Европейската комисия подкрепя развиването на такива умения, например чрез насърчаването на Европейската магистърска програма по писмен превод“ , отбеляза комисар Орбан.

Анализът бе извършен въз основа на въпросници, изпратени до професионални сдружения, национални органи, частни лица, доставчици на езикови услуги и департаменти за езикови услуги. Бяха получени се над 1000 отговора. Проучването включва специални информационни фишове за всяка една от анализираните държави-членки.

За допълнителна информация:

Конференцията, на която ще бъде представено проучването, ще бъде предавана по Интернет на следния уебсайт:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/_vi_fl_300_en/player/index_player.html?id=7853&userlocale=en

Текстът на проучването може да се намери на следния адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

Генерална дирекция „Писмени преводи“: http :// ec . europa . eu / dgs / translation


Side Bar