Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/ 09/ 1826

Βρυξέλλες , 26 Νοεμβρίου 2009

Η Επιτροπή εγκρίνει 275 εκατ. ευρώ για την εκρίζωση, την επιτήρηση και τον έλεγχο των νοσημάτων των ζώων

Σήμερα , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδοτικό πακέτο 275 εκατ. ευρώ για την στήριξη προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των νοσημάτων των ζώων το 2010. Τα 224 ετήσια ή πολυετή προγράμματα που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την ΕΕ αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των ζώων που έχουν αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Η μεγάλη συνεισφορά της ΕΕ στα εν λόγω προγράμματα αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στα μέτρα εκρίζωσης των νόσων, για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

Η Επίτροπος της ΕΕ για την υγεία, Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε σχετικά: « Το σύνθημα της στρατηγικής μας για την υγεία των ζώων είναι «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία». Αν η εξάπλωση ορισμένων νοσημάτων των ζώων δεν προληφθεί, είναι δυνατό να επηρεάσει τόσο την υγεία των ζώων όσο και την υγεία του κοινού. Γι’αυτόν το λόγο, δίνουμε προτεραιότητα σε προγράμματα που καλύπτουν νόσους που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο».

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή εγκρίνει προγράμματα για την εκρίζωση και την επιτήρηση νοσημάτων των ζώων, για τον έλεγχο ζωονόσων όπως η σαλμονέλα, για την επιτήρηση και την εκρίζωση των ΜΣΕ και για την επιτήρηση της γρίπης των πτηνών. Τα εν λόγω εγκεκριμένα προγράμματα λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή από την ΕΕ.

Για το 2010, έχουν εγκριθεί 224 προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης για τις νοσήματα των ζώων και τις ζωονόσους, για τα οποία τα κράτη μέλη επιθυμούν να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα για το 2010.

Προγράμματα εκρίζωσης νοσημάτων των ζώων

Για το έτος 2010, εγκρίθηκε η χρηματοδοτική υποστήριξη της Κοινότητας για 76 ετήσια ή πολυετή προγράμματα εκρίζωσης 10 σημαντικών νοσημάτων των ζώων. Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ στα εν λόγω προγράμματα είναι περίπου 174 εκατ. ευρώ. Ο αυξημένος προϋπολογισμός για το 2010 οφείλεται κυρίως σε κονδύλια για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σε πολλά κράτη μέλη και για την έγκριση, για πρώτη φορά, προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών για το ΗΒ. Τα προγράμματα φυματίωσης είναι δαπανηρά και η ΕΕ θα χορηγήσει 12 εκατ. ευρώ στην Ιρλανδία, 10 εκατ. ευρώ στο ΗΒ και 7,5 εκατ. ευρώ στην Ισπανία.

Στο πλαίσιο της εν λόγω χρηματοδότησης, δίνεται προτεραιότητα στις νόσους με πιθανότητα μετάδοσης στον άνθρωπο. Δαπανώνται σημαντικά ποσά για την εκρίζωση της βρουκέλλωσης, της φυματίωσης και της λύσσας . Μετά την επιτυχία των προγραμμάτων κατά τα τελευταία έτη, με τα οποία έχει εκριζωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου η λύσσα στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας το 2010 θα επικεντρωθεί στα κράτη μέλη στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, με χρηματοδότηση σχεδόν 12 εκατ. ευρώ προς το σκοπό αυτό. Η λύσσα εξαπλώνεται από μολυσμένα άγρια ζώα και τα σχετικά προγράμματα επικεντρώνονται στην ανοσοποίηση των άγριων ζώων με τη διά στόματος χορήγηση εμβολίου μέσα σε δολώματα.

Προγράμματα ελέγχου ζωονόσων

Τα προγράμματα σαλμονέλας επεκτάθηκαν περαιτέρω φέτος με τη συμπερίληψη δραστηριοτήτων σε εκτροφεία γαλοπούλας (πλέον καλύπτονται οι γαλοπούλες κρεατοπαραγωγής, ωοτοκίας και οι κτηνοτρόφοι). Ιστορικά, η απορρόφηση των κονδυλίων για τη σαλμονέλα είναι δύσκολη στην πρόβλεψη και οι πόροι συχνά δεν απορροφώνται επαρκώς, καθώς μεγάλο μέρος των δαπανών εξαρτάται από τη σφαγή των μολυσμένων σμηνών, των οποίων η αξία ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το στάδιο παραγωγής.

Έχει προβλεφθεί χρηματοδοτική συνεισφορά 26 εκατ. ευρώ για τον έλεγχο της ζωονοσογόνου σαλμονέλας σε σμήνη πουλερικών ( Gallus gallus ) και γαλοπουλών ( Meleagris gallopavo ) σε 25 κράτη μέλη.

Επιτήρηση της γρίπης των πτηνών

Επίσης, τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν τις δραστηριότητες επιτήρησης της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά κατά το 2010 με τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ όσον αφορά τις δαπάνες για τις εργαστηριακές δοκιμές και τις δειγματοληψίες άγριων πτηνών . Θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω επιτήρηση αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την ανίχνευση πρώιμων κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής και χαμηλής παθογένειας και αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη τα προηγούμενα έτη, καθιστώντας δυνατή την πρώιμη ανίχνευση της γρίπης στα άγρια πτηνά προτού μολυνθούν τα σμήνη που προορίζονται για το εμπόριο .

Προγράμματα επιτήρησης και εκρίζωσης των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ)

Η γενική τάση είναι θετική και κάθε χρόνο βελτιώνεται χάρη στη σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων επιτήρησης και εκρίζωσης στα περισσότερα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή συμφώνησε να διαθέσει 67 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να συνδράμει τα κράτη μέλη όσον αφορά την υποχρεωτική παρακολούθηση των ΜΣΕ, καθώς και για τα μέτρα εκρίζωσης της ΣΕΒ και της τρομώδους νόσου του προβάτου. Τα αιτήματα από τα κράτη μέλη για εκρίζωση της ΣΕΒ (δηλ. σφαγή κλάσεων ζώων που έχουν μολυνθεί με ΣΕΒ) έχουν μειωθεί παράλληλα με τη μείωση των νέων κρουσμάτων ΣΕΒ, τα οποία συν τοις άλλοις έχουν γίνει κάπως απρόβλεπτα. Το δεύτερο έτος του ειδικού πολυετούς προγράμματος εκρίζωσης της τρομώδους νόσου του προβάτου που υποβλήθηκε από την Κύπρο περιλαμβάνεται, ενώ έχουν προβλεφθεί κονδύλια που υπερβαίνουν τα 8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/legisl_en.htm


Side Bar