Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1824

V Bruselu dne 26. listopadu 2009

Spotřebitelé: EU plánuje rozšířit ochranu cestujících o dovolené

Podle plánů, které dnes Evropská komise předložila ke konzultaci, získají miliony cestujících, kteří si na internetu nebo v klasické cestovní kanceláři zarezervují zájezdové „balíčky“ s kombinacemi letů, hotelů, pronájmem automobilu atd., lepší finanční ochranu, pokud nastane problém. Komise zvažuje možnost rozšířit základní ochranu poskytovanou směrnicí EU z roku 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy – pokud jde o informace, odpovědnost za nevyhovující služby a ochranu v případě platební neschopnosti nebo úpadku – na další generaci „dynamických balíčků“, kdy si spotřebitelé sestavují vlastní balíčky služeb, často online, prostřednictvím jedněch internetových stránek nebo různých partnerských internetových stránek. 23 % spotřebitelů v EU a přes 40 % v zemích, jako jsou Irsko nebo Švédsko, si nyní rezervuje „dynamické balíčky služeb“, přičemž na mnoho z nich se v současnosti nevztahují pravidla EU týkající se ochrany (67 % se chybně domnívá, že se na tyto balíčky ochrana vztahuje). V návaznosti na nedávnou sérii bankrotů leteckých společností se předložený dokument také zabývá možností rozšířit základní ochranu spotřebitelů v případě platební neschopnosti nebo úpadku nad rámec balíčků služeb a dynamických balíčků služeb na vše, včetně samostatně zarezervovaných letenek.

Komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva uvedla: „Potřebujeme přísnou ochranu, aby spotřebitelé, kteří si zarezervovali zájezd, nemuseli mít obavy, a dále rovné podmínky, aby si hospodářské subjekty mohly spravedlivě konkurovat. Obzvláště mi leží na srdci otázka platební neschopnosti nebo úpadku. Každý, kdo viděl v televizi tisíce cestujících, kteří uvízli na letištích po bankrotech Sky Europe, XL, Futura a Zoom, ví, že nyní je vhodná doba zabývat se vážně otázkou, zda by základní ochrana v případě platební neschopnosti nebo úpadku neměla být rozšířena na všechny spotřebitele.“

Současná pravidla

Směrnice EU o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy pochází z roku 1990, kdy byl nejběžnějším typem dovolené dvoutýdenní zájezd zarezervovaný přes cestovní kancelář na základě katalogu. Směrnice EU o souborných službách se vztahuje na předem stanovený zájezd obsahující kombinaci alespoň dvou z následujících položek: 1) doprava, 2) ubytování, 3) jiné služby cestovního ruchu, jako jsou např. prohlídky pamětihodností (je-li tato kombinace prodávána za souhrnnou cenu).

Směrnice poskytuje ochranu v těchto oblastech: informace v katalozích, právo odstoupit od smlouvy bez sankce, odpovědnost za služby (např. nevyhovující hotely) a ochrana v případě bankrotu provozovatele zájezdu nebo letecké společnosti.

6 prioritních oblastí pro přezkum

Směrnice o souborných službách z roku 1990 již není pro dnešní cestovní trh vhodná. Internet a nízkonákladové letecké společnosti změnily obchodní modely a chování spotřebitelů. Spotřebitelé si stále ve větším měřítku sestavují balíčky služeb sami, často přes internet.

Bylo stanoveno 6 prioritních oblastí pro přezkum:

1. Oblast působnosti směrnice o souborných službách: Předložený dokument se zabývá tím, na jaké nové typy zájezdů by se měla směrnice vztahovat. Mohlo by se jednat o tyto typy:

1) Balíčky služeb, které si spotřebitel vybere na internetu najednou na jedněch internetových stránkách.

2) Balíčky služeb sestavené internetovými stránkami, které jsou propojeny partnerskými dohodami. Spotřebitel si může například zarezervovat let online a poté může být přesměrován na partnerskou internetovou stránku, která nabízí hotelové ubytování nebo pronájem automobilu.

3) Další soubory cestovních služeb, na které se směrnice v současnosti nevztahuje, jako např. okružní plavby nebo přeprava, která zahrnuje ubytování (např. cesta lodí nebo vlakem s přenocováním) apod. Podrobnosti viz MEMO/09/523.

2. Informace: Dokument se zabývá tím, jaké informace by měly být spotřebitelům poskytovány, kdy a jakou formou. Stávající směrnice o souborných službách se zaměřuje na katalogy a neuvádí jiná média, např. internetové stránky.

3. Odpovědnost za nevyhovující služby a pomoc spotřebitelům: Dokument předkládá ke konzultaci otázky, kdo by měl být odpovědný za plnění služeb a za pomoc spotřebiteli, který má v průběhu dovolené problémy. V dnešní době je původní rozlišení mezi přepravci, provozovateli zájezdu a cestovními kancelářemi často mlhavé. Může být nejasné, kdo nese v případě problémů odpovědnost.

4. Změny ve smlouvě: Směrnice o souborných službách umožňuje spotřebitelům odstoupit od smlouvy bez sankce, pokud dojde ke změně „základních podmínek“, např. celkové ceny nebo přepravce. Dokument se zabývá tím, zda je zapotřebí změnit stávající pravidla týkající se úpravy cen.

5. Platební neschopnost nebo úpadek: Směrnice o souborných službách požaduje, aby provozovatel zájezdu nebo cestovní kancelář předložili záruky pro zajištění vrácení vložených prostředků a pro návrat spotřebitele v případě bankrotu. Riziko platební neschopnosti nebo úpadku se v nedávné době zvýšilo. V návaznosti na nedávnou sérii bankrotů leteckých společností se dokument zabývá otázkou, zda by základní ochrana v případě platební neschopnosti nebo úpadku neměla být rozšířena na zakoupení samostatných letenek (tj. pouze přepravní služby, které nejsou součástí žádného balíčku), aby cestující získali zpět vložené prostředky nebo se mohli vrátit, pokud by letecká společnost zbankrotovala.

6. Cestovatelské ochranné označení: Dokument posuzuje možnost vytvořit na úrovni EU tzv. „cestovatelské ochranné označení“, které by uvádělo, na které cestovní produkty a/nebo kombinace produktů se vztahuje ochrana podle právních předpisů.

Další kroky

Komise zamýšlí předložit konkrétní návrhy na přezkum směrnice o souborných službách na podzim 2010. Také připravuje přezkum práv cestujících v letecké dopravě, který se bude zabývat širokou škálou spotřebitelských otázek, včetně platební neschopnosti nebo úpadku leteckých společností.

Klíčové události v odvětví souborných služeb pro cesty:

  • Evropa je největším regionálním cestovním trhem na světě s obratem v hodnotě 264 mld. EUR v roce 2008. Tradiční souborné služby (již sestavené nabídky, které se skládají z několika dílčích služeb jako cesta a ubytováni) tvoří 40 % (98,4 mld. EUR) celkového cestovního trhu, souborné služby sestavené spotřebitelem („dynamické balíčky“) 33 % a ostatní cestovní služby 25 % trhu.

  • V současnosti si většina občanů EU (56 % rekreantů z celé Evropy) nekupuje předem stanovený soubor služeb (tradiční souborné služby pro pobyty, na něž se vztahuje směrnice o souborných službách pro cesty), ale raději organizuje svoji dovolenou sama.

  • Stále větší počet rezervací činí spotřebitelé, kteří si svoji dovolenou sestavují sami (dynamické balíčky): jedná se o kombinaci dvou nebo více služeb jako let a ubytování, které nabízí jeden dodavatel nebo jeho dodavatel ve spojení (nebo internetové stránky nabízející souborné služby pro cesty ve spojení s partnerskými internetovými stránkami). Spotřebitel například po internetu provede rezervaci letenky, a pak je přesměrován na partnerskou internetovou stránku, která nabízí ubytování nebo pronájem auta.

  • Je třeba si uvědomit, že do přezkumu nejsou obvykle zahrnuty skutečně oddělené rezervace služeb, tj. jestliže spotřebitel kupuje dílčí služby od různých prodejců / internetových stránek, kteří / které spolu nejsou ve spojení nebo neobchodují pod stejným obchodním označením. Tyto nezávisle sestavované cesty nejsou považovány za součást odvětví souborných služeb pro pobyty.

  • Počet spotřebitelů, kteří si kupují „dynamické balíčky“, velmi rychle roste. V posledních dvou letech využilo dynamických balíčků 23 % občanů EU a více než 40 % občanů některých zemí jako Irsko (46 %) nebo Švédsko (44 %). Velmi vysoký je tento podíl také v zemích jako Slovinsko (42 %) a Itálie (36 %). Podrobnější údaje lze nalézt v tabulce 1 dokumentu MEMO/09/523.

  • Na mnoho dynamických balíčků se v současnosti nevztahuje ochrana EU určená pro souborné služby pro cesty. V důsledku toho nespadá do oblasti působnosti zmíněné směrnice stále větší počet spotřebitelů, kteří si rezervují souborné služby pro pobyty.

  • O jak velkou změnu se jedná, lze dokázat na příkladě turistických letů ze Spojeného království: v roce 1997 chránila směrnice o souborných službách pro cesty 98 % pasažérů, v roce 2005 klesl tento podíl pod 50 %.

  • Je také zřejmé, že si spotřebitelé neuvědomují, že jejich právní ochrana se liší podle toho, jakým způsobem jsou soubory služeb zakoupeny, a to i v případě, že se balíčky skládají ze stejných cestovních služeb. 67 % spotřebitelů, kteří využili dynamických balíčků, na které se směrnice nevztahovala, se mylně domnívalo, že jsou chráněni. Pokud se v případě dynamického balíčku vyskytnou problémy, průměrná ztráta na spotřebitele dosahuje téměř 600 EUR.

  • Více než 50 % spotřebitelů se při nákupu dynamických balíčků nebo nezávisle sestavovaných cest domnívá, že jsou v případě krachu letecké společnosti chráněni. Za současné situace tomu tak v mnoha případech není.

  • Mezi spotřebiteli vzrostla obava z úpadku společností, neboť riziko platební neschopnosti se v poslední době zvýšilo. Od listopadu 2005 do září 2008 vyhlásilo úpadek 29 leteckých společností1. Například ve Francii došlo v roce 2008 ke 125 případům úpadku cestovních agentur, které postihly více než 9 000 spotřebitelů, zatímco v roce 2006 bylo vyhlášeno 95 úpadků (s následky pro více než 2 500 spotřebitelů)2. Dopad úpadku na rekreanty se lišil podle toho, zda byly letenky zakoupeny jako součást souborných služeb pro pobyty. Vzhledem k tomu, že se trendy v oblasti cestování od přijetí směrnice v roce 1990 výrazně změnily, je třeba si především položit otázku, zda by se na letenky prodávané v rámci souborných služeb měla vztahovat jiná ochrana v případě platební neschopnosti než na letenky prodávané samostatně.

Konzultační dokument

Konzultační období probíhá od 26. listopadu 2009 do 7. února 2010.

Internetové stránky pro e-konzultaci:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_cs.htm.

Více informací o souborných službách pro cesty:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm

1 :

Studie Evropské komise o ochraně spotřebitele proti úpadku v oblasti letectví (Study on Consumer Protection against Aviation Bankruptcy).

2 :

Francouzský cestovní záruční fond (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme).


Side Bar