Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1824

Брюксел, 26 ноември 2009 г.

Потребители: ЕС възнамерява да разшири защитата при ваканционните пътувания

С плановете, които Европейската комисия представи днес за консултации, се цели милионите пътуващи, които резервират пакетни туристически ваканции, комбиниращи полети, хотели, коли под наем и т.н. по Интернет или в туристическите агенции, да получат по-стабилна финансова защита при възникване на проблеми. Комисията провежда консултации относно разширяването на обхвата на минималните гаранции, предвидени в директивата от 1990 г. относно пакетните туристически пътувания по отношение на информацията, отговорността при услуги с по-нисък стандарт и защитата в случай на несъстоятелност, така че да бъде включено и следващото поколение „динамични пакети“, при които потребителите създават собствени пакетни туристически пътувания, най-често по Интернет чрез даден уебсайт или различни партньорски уебсайтове. Понастоящем 23 % от потребителите в ЕС и над 40 % от потребителите в страни като Ирландия и Швеция резервират „динамични пакети“, много от които в момента не са в обхвата на правилата на ЕС за защита (67 % от потребителите погрешно смятат, че са защитени). Предвид неотдавнашния бум на фалити на авиокомпании в документа се разглежда и възможността в обхвата на минималната защита при несъстоятелност за потребителите да се включат освен пакетните туристически пътувания и всички динамични пакети, в това число и самостоятелните самолетни билети.

Европейският комисар по въпросите на потребителите, Меглена Кунева, каза по този повод: „Нуждаем се от солидна защита, така че резервиращите пакетни туристически ваканции потребители да имат спокойствието, което заслужават, а също и от еднакви правила, за да бъде конкуренцията на равни начала. Особено ме притеснява въпросът за несъстоятелността. Всеки, който е видял по телевизията хилядите летовници, блокирани на летищата след фалита на компании като „Sky Europe“, „XL“, „Futura“ и „Zoom“, знае, че сега е моментът да се постави ясно въпросът относно разширяването на минималната защита за всички потребители в случай на несъстоятелност.“

Действащите правила

Директивата относно пакетните туристически пътувания датира от 1990 г., когато най-често срещаният вид ваканция беше двуседмичен пакет, резервиран чрез туристическа агенция въз основа на брошура. В обхвата на директивата относно пакетните туристически пътувания попадат предварително договорените пакети, комбиниращи най-малко два от следните елементи: 1) транспорт, 2) настаняване, 3) други туристически услуги като обиколки за разглеждане на забележителности (продавани на цена, която включва всички разходи).

Директивата предвижда защита, в чийто обхват попадат: информацията в брошурите, правото на отказване от пътуването без санкция, отговорността за услугите (напр. хотели с по-нисък стандарт) и защита, в случай че туристическият оператор или авиокомпанията фалира.

6 приоритетни области за преразглеждане

В контекста на днешния пазар на туристически услуги директивата относно пакетните туристически пътувания от 1990 г. вече не е подходяща. Интернет и нискобюджетните авиокомпании доведоха до промяна в бизнес моделите и поведението на потребителите. Все по-голяма част от резервациите се правят от самите потребители, които създават собствени пакети, често в Интернет.

Бяха определени 6 приоритетни области за преразглеждане:

1. Обхватът на директивата за пакетните туристически пътувания: документът разглежда видовете нови пакетни туристически ваканции, които следва да попаднат в обхвата на директивата. Сред тях биха могли да бъдат:

1) Пакетите, съставени наведнъж от самия потребител в Интернет чрез един и същ уебсайт.

2) Пакетите, съставени от уебсайтове, свързани помежду си от партньорско споразумение Така например, потребителят може да резервира полет по Интернет и след това да бъде пренасочен към уебсайт, който предлага настаняване в хотел или коли под наем.

3) Други договорености за пътувания, които в момента не попадат в обхвата на директивата, като круизи, пътувания, включващи настаняване (напр. пътуване с нощен влак или кораб) и други. Вж. MEMO/09/523 за повече информация.

2. Информация: в документа се поставя за дискусия въпросът каква информация да се предоставя на потребителите, в кой момент и в какъв формат. Понастоящем вниманието в директивата относно пакетните туристически пътувания е насочено към брошурите и в нея не се споменават други средства, като например уебсайтове.

3. Отговорност за услуги с по-нисък стандарт и съдействие на потребителите: в документа се обсъжда въпросът чия следва да бъде отговорността за изпълнението на услугите и за оказването на съдействие на потребителите, натъкнали се на проблеми по време на ваканцията. В днешно време старите разделения между превозвачи, туроператори и туристически агенции често са неясни. Поради това може да не е ясно чия е отговорността, когато възникнат проблеми.

4. Промени в договора: директивата позволява на потребителите да се откажат от даден договор без санкция, ако „основни елементи“, като например цялостната цена или превозвачът, бъдат променени. В документа се взема предвид въпросът дали има нужда от промяна на съществуващите правила за преразглеждане на цените.

5. Несъстоятелност: директивата изисква от туроператора или туристическата агенция да предостави гаранции относно възстановяването на платените суми и репатрирането на потребителя в случай на несъстоятелност. Напоследък рискът от несъстоятелност се увеличи.

Предвид неотдавнашния бум на фалити на авиокомпании в документа се разглежда възможността в обхвата на минималната защита при несъстоятелност да бъдат включени и самостоятелните самолетните билети (т.е. независими пътнически споразумения, които не са част от пакет), така че на пътниците да се възстановяват платените суми или да се гарантира репатрирането им, ако авиокомпанията фалира.

6. Етикет „Пътуването защитено“: в документа се обсъжда възможността да се въведе на равнището на ЕС етикет за защитено пътуване, с който да се указва кои пътнически продукти и/или комбинация от продукти за защитени съгласно законодателството.

Какво предстои?

Комисията смята да представи конкретни предложения за преразглеждане на директивата относно пакетните туристически пътувания през есента на 2010 г. Освен това понастоящем Комисията изготвя проект за преразглеждане на правата на пътниците, ползващи въздушен транспорт, в който ще разгледа широка гама въпроси, свързани с потребителите, в това число и несъстоятелността на авиокомпаниите.

Основни тенденции в сектора на пакетните туристически пътувания:

  • Европа е най-големият регионален пазар за пътувания в света с продажби в размер на 246 милиарда евро през 2008 г. Традиционните пакети (предварително окомплектовани сделки, включващи редица елементи като пътуване и настаняване) представляват 40 % (98,4 милиарда евро) от целия пазар на туристическите пътувания, докато делът на динамичните пакети възлиза на 33 %, а на другите пътнически споразумения — на 25 % от пазара.

  • Понастоящем по-голямата част от гражданите на ЕС (56 % от почиващите в целия ЕС) предпочитат да организират сами почивката си, вместо да закупят предварително определени туристически пакети (традиционните пакетни туристически ваканции, попадащи в обхвата на директивата относно пакетните туристически пътувания).

  • Все по-голям брой резервации се правят от потребители, които изготвят свои собствени туристически пакети (динамични пакети), при което пътниците сами групират две или повече услуги, напр. полет и настаняване, от един доставчик или от свързани в търговско отношение доставчици, или уебсайтове, предлагащи пакетни услуги заедно с други партньорски уебсайтове. Така например потребителят може да резервира по Интернет полет и след това да бъде пренасочен към партньорски сайт, предлагащ хотелско настаняване или коли под наем.

  • Важно е да се отбележи, че истински отделните резервации, при които потребителят купува различните елементи от различни доставчици/уебсайтове, които не са свързани помежду си или не са под една и съща търговска марка, по принцип не попадат в обхвата на преразглеждането. Тези „независими пътнически споразумения” не се считат за част от сектора на пакетните туристически ваканции.

  • Броят на потребителите, които резервират „динамични пакети”, нараства с бурни темпове. През последните 2 години 23 % от гражданите на ЕС са използвали динамични пакети, но тази цифра надхвърля 40 % в страни като Ирландия (46 %) или Швеция (44 %), и е също така много висока в страни като Словения (42 %) и Италия (36 %). За по-подробна информация вж. таблица 1 в MEMO/09/523.

  • Много динамични пакети понастоящем не попадат в обхвата на защитата, осигурявана от ЕС за пакетните туристически пътувания. Вследствие на това все по-голям брой потребители, които резервират пакетни туристически ваканции, се оказват извън обхвата на директивата. Мащабът на промяната може да се онагледи чрез съпоставяне на данните за 1997 г., когато 98 % от пътниците, заминаващи от Обединеното кралство с ваканционни полети, са били защитени от директивата на ЕС относно пакетните туристически пътувания, с данните за 2005 г., когато този дял е бил под 50 %.

  • Също така е ясно, че потребителите не си дават сметка, че разполагат с различна правна защита в зависимост от начина, по който пакетите са закупени, дори и ако елементите на пътуването в пакета са еднакви. 67 % от потребителите, участвали в проучването и използвали „динамичен пакет”, който не попада в обхвата на директивата, погрешно са смятали, че са били защитени. В случай на проблеми с динамичен пакет загубите на потребителите възлизат средно на близо 600 евро.

  • Над 50 % от потребителите вярват, че, когато купуват динамични пакети или сключват независими пътнически споразумения, са защитени в случай на фалит на авиокомпанията. Понастоящем в много случаи това не е така.

  • Опасенията на потребителите, свързани с обявяването на фалит, станаха по-сериозни с оглед на неотдавна нарасналия риск от изпадане в несъстоятелност. В периода от ноември 2005 г. до септември 2008 г. 29 авиокомпании бяха обявени във фалит . Така например през 2008 г. във Франция е имало и 125 фалита на туроператори, засегнали над 9000 потребители, в сравнение с 95 фалита (засегнали малко над 2500 потребители) през 2006 г. Последиците за почиващите са били различни в зависимост от това дали билетите са били закупени като част от пакетна туристическа ваканция или не. Тъй като тенденциите при пътуванията се промениха съществено спрямо 1990 г., когато директивата бе приета, е особено важно да се постави въпросът дали следва да има различна защита за самолетните билети, продадени в пакет, и продадените като самостоятелни продукти самолетни билети.

Документ за консултация

Периодът за провеждане на консултацията е от 26.11.2009 г. до 7.2.2010 г.

Консултация онлайн:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_en.htm

За по-подробна информация относно пакетните туристически пътувания вж.

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm


Side Bar