Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/181

Брюксел, 29 януари 2009 г.

Комисията връчва мотивирано становище на България за несъответствие с Директивата за електроенергията

Комисията реши днес да продължи своите действия срещу България поради неизпълнението на Директива 2003/54/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО.

Комисията счита, че правилата, задължаващи основните производители на електроенергия да продават на заварения производител квота от произведената от тях електроенергия на регулирана цена, може да доведат до нарушения в отварянето на пазара на електроенергия. Комисията смята, че съществуват нередности в прилагането на принципа за достъп на трети страни, който се съдържа в Директивата за електроенергията, и в тръжните правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност към Наредбата за електроенергията.

Мотивираното становище представлява вторият етап в процедурата за нарушение. Сега държавата-членка разполага с два месеца за предприемане на необходимите мерки, за да се съобрази с мотивираното становище. След това Комисията може да реши да отнесе въпроса до Съда на Европейските общности.


Side Bar