Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/181

Брюксел, 29 януари 2009 г.

Комисията връчва мотивирано становище на България за несъответствие с Директивата за електроенергията

Комисията реши днес да продължи своите действия срещу България поради неизпълнението на Директива 2003/54/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО.

Комисията счита, че правилата, задължаващи основните производители на електроенергия да продават на заварения производител квота от произведената от тях електроенергия на регулирана цена, може да доведат до нарушения в отварянето на пазара на електроенергия. Комисията смята, че съществуват нередности в прилагането на принципа за достъп на трети страни, който се съдържа в Директивата за електроенергията, и в тръжните правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност към Наредбата за електроенергията.

Мотивираното становище представлява вторият етап в процедурата за нарушение. Сега държавата-членка разполага с два месеца за предприемане на необходимите мерки, за да се съобрази с мотивираното становище. След това Комисията може да реши да отнесе въпроса до Съда на Европейските общности.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website