Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1819

Bryssel den 25 november 2009

Statligt stöd: Kommissionen godkänner Sveriges ordning för exportkreditförsäkringar

Europeiska kommissionen har med stöd i EG-fördragets regler om statligt stöd godkänt en åtgärd som Sverige vidtagit för att begränsa de negativa återverkningarna av nuvarande finanskris på exportföretag. Kommissionen har funnit att åtgärden ligger i linje med dess tillfälliga ram för åtgärder för statligt stöd för att underlätta tillgången till finansiering under den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen ( se IP/08/1993 ). Exempelvis krävs det enligt åtgärden att ersättningen är marknadsorienterad och inbegriper försäkringsskydd som f.n. inte finns tillgängliga på den privata marknaden. Kommissionen godkänner åtgärden giltighet t.o.m. den 31 december 2010.

Kommissionsledamot Neelie Kroes med ansvar för konkurrensfrågor: ”Den svenska ordningen förser exportföretag med det försäkringsskydd de behöver, samtidigt som den innehåller adekvata spärrar för att undvika undanträngning av privata företag från kreditförsäkringsmarknaden.”

Enligt den anmälda ordningen kommer statliga Exportkreditnämnden att erbjuda företag etablerade i Sverige, som inte kunnat få skydd på den privata marknaden, kortfristiga exportkreditförsäkringar. Endast ekonomiskt sunda transaktioner kan komma i fråga för stöd enligt denna ordning. Exportkreditnämndens del i risken är beroende av köparens kreditvärdighet och den politiska risknivå som beror på var köparen är etablerad. Täckningsgraden skulle maximalt vara 90 % för både kommersiell och politisk risk, vilket innebär att exportföretagen själva måste ta på sig minst 10 % av den underliggande risken.

Kommissionen konstaterar att åtgärden är förenlig med villkoren i den tillfälliga ramen för statligt stöd till företag under krisen (se IP/08/1993 ). Åtgärden uppfyller bl.a. följande kriterier:

  • Det föreligger tillräckliga bevis på att det nödvändiga skyddet, som en konsekvens av finanskrisen, inte är tillgängligt på den privata försäkringsmarknaden.

  • De försäkringspremier som Exportkreditnämnden tar ut är knutna till premierna på den privata marknaden, i enlighet med reglerna i kommissionens meddelande om kortfristiga exportkreditförsäkringar. Försäkringspremierna är fastställda på en sådan nivå att de ger ett incitament för exportföretag att vända sig till privata försäkringsbolag så snart det finns tillgång till skydd på den privata marknaden.

Vidare innehåller åtgärden spärrar som förhindrar att ekonomiskt osunda transaktioner och aktörer som inte skulle ha fått skydd på normala marknadsvillkor kan bli föremål för åtgärden på ett otillbörligt sätt.

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer NN605/2009 i registret över statligt stöd GD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem väl har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på Internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i e-nyhetsbrev för statligt stöd .


Side Bar