Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1812

Bryssel den 24 november 2009

Europe iska kommissionen välkomnar Europaparlamentets godkännande av genomgripande reformer för att öka konkurrensen och främja konsumenternas rättigheter på EU:s telekommunikationsmarknader

Vid sitt plenummöte i Strasbourg i dag antog Europaparlamentet med bred majoritet över alla politiska läger EU:s reformpaket för telekommunikationsmarknaden. Kommissionens förslag till denna reform hade lagts fram i november 2007 ( IP/07/1677 ). Detta kommer snart att ge 500 miljoner EU-medborgare ökade valmöjligheter genom att konkurrensen på EU:s telekommunikationsmarknader ökar. Denna förändring kommer också att ge bättre täckning med snabba bredbandsanslutningar för internet och förbättrat skydd av personuppgifter i kontakterna med telekom-operatörerna. EU:s konsumenter kommer också att få en rad nya rättigheter, som rätten att byta operatör för sin fasta anslutning eller mobilanslutning på en arbetsdag och att därvid behålla sitt telefonnummer, Rätten att få bättre information om de tjänster de abonnerar och rätten att få information om databrott från sin telekom-operatör. Operatörer måste också erbjuda kunderna möjligheten att skriva kontrakt på högst tolv månader. Enligt de nya EU-bestämmelserna kommer nationella telekom-myndigheter att ha befogenhet att fastställa miniminivåer för kvaliteten på nättjänster och därigenom främja ”nätneutralitet” för den europeiska allmänheten. De europeiska konsumenterna kommer dessutom att få sina grundläggande rättigheter till internettillgång bekräftade och förstärkta genom denna reform. En ny bestämmelse om internetfrihet som Europaparlamentet insisterade på att ta med i paketet, innebär att nationella myndigheter med tanke på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter (som rätten till skydd av privatlivet) bara får begränsa tillgången till internet av förvaltningstekniska skäl om de dessförinnan har genomfört ett rättvis och opartiskt förfarande och en effektiv och väl schemalagd rättslig prövning. Europaparlamentets godkännande av reformen i dag bygger på en politisk överenskommelse mellan parlamentets, rådets och kommissionens förhandlingsrepresentanter som uppnåddes den 5 november i år ( MEMO/09/491 ). Godkännandet innebär att EU:s reformpaket för telekom-marknaden kan träda i kraft i december i år. Sedan har medlemsstaterna arton månader på sig att införliva de nya EU-bestämmelserna i sin nationella telekom-lagstiftning.

”Reformen av EU:s telekom-marknad kommer att medföra större konkurrens på EU:s telekom -marknader, bättre och billigare tjänster för fasta nät, mobilnät och internet för den europeiska allmänheten. Tack vare Europaparlamentets starka stöd i dag har EU lyckats sätta allmänheten i centrum för telekom-lagstiftningen”, sa Viviane Reding, EU:s kommissionär för telekomfrågor . ”EU:s konsumenter kommer att kunna dra stor nytta av den funktionsseparering som införs: detta nya, effektiva verktyg ger de nationella tillsynsmyndigheterna möjlighet att undanröja de konkurrensflaskhalsar som finns kvar på telekom-marknaden och därigenom öka konsumenternas valmöjligheter. Jag är också tacksam över att Europaparlamentet har stött kommissionen med att skapa en mer integrerad inre marknad på telekom-området. Ett mycket synligt tecken på att vi menar allvar med att EU:s telekom-operatörer och telekom-kunder inte längre ska behöva känna av nationella gränser vid nättillgång och tillhandahållande av kommunikationstjänster är inrättandet av det nya europeiska organet för tillsynsmyndigheter inom elektronisk kommunikation (BEREC), som till stor del utarbetats av Europaparlamentets ledamöter. En verklig inre marknad är därmed inom räckhåll för EU:s telekom-operatörer och telekom-kunder.”

Ytterligare upplysningar om de 12 viktigaste reformerna i EU:s nya telekom-paket finns i MEMO/09/513

N ästa steg:

  • Lagstiftningen undertecknas av Europaparlamentets och rådets ordföranden den 25 november.

  • Hela telekom-reformpaketet träder i kraft i och med att det offentliggörs i EU:s officiella tidning (18 december).

  • Det e uropeiska organet för tillsynsmyndigheter inom elektronisk kommunikation (BEREC) inrättas (våren 2010).

  • Telekom-reformpaketet införlivas i nationell lagstiftning i alla 27 medlemsstater (senast i juni 2011).

Ytterligare upplysningar:

Den preliminära texten till d et överenskomna reformpaketet:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar