Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1812

V Bruseli 24. novembra 2009

Európska komisia víta schválenie ambicióznych reforiem Európskym parlamentom, ktoré posilnia hospodársku súťaž a práva spotrebiteľov na európskom trhu telekomunikácií

Európsky parlament dnes na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu drvivou väčšinou oficiálne schválil balík návrhov na reformu predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií, ktorý Komisia navrhla v novembri 2007 ( IP/07/1677 ). V blízkej budúcnosti si tak 500 miliónov občanov EÚ bude môcť vyberať z rozsiahlejšej ponuky vďaka posilnenej hospodárskej súťaži na európskom trhu telekomunikácií, lepšiemu pokrytiu s rýchlym širokopásmovým pripojením na internet v rámci celej Európy a výraznejšiemu posilneniu svojho práva na súkromie, pokiaľ ide o telekomunikačných operátorov. Európski spotrebitelia budú takisto využívať viaceré nové práva, ku ktorým patrí napríklad právo zmeniť operátora pevnej alebo mobilnej siete v priebehu jedného pracovného dňa a nechať si svoje pôvodné číslo, právo na prehľadnejšie informácie o predplatených službách, či právo na informácie poskytnuté telekomunikačnými operátormi v prípade narušenia osobných údajov. Operátori musia spotrebiteľom takisto umožniť podpis zmluvy, platnosť ktorej nepresahuje 12 mesiacov. Podľa nových predpisov EÚ budú môcť navyše národné telekomunikačné regulačné orgány stanoviť aj minimálnu požadovanú úroveň kvality prenosových sieťových služieb v záujme podpory „neutrality siete“ pre európskych občanov. Navyše sa vďaka reforme predpisov o telekomunikáciách znovu potvrdí a posilní základné právo európskych spotrebiteľov na prístup k internetu. Na žiadosť Európskeho parlamentu sa do balíka zahrnulo aj nové ustanovenie o internetovej slobode, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že vzhľadom na základné práva občanov EÚ (vrátane práva na súkromie) môžu vnútroštátne orgány obmedzovať prístup na internet z dôvodov vo verejnom záujme len v prípade, ak toto obmedzenie bolo predtým predmetom spravodlivého a nestranného postupu a účinného a včasného súdneho preskúmania. Dnešné schválenie reformy Európskym parlamentom nadväzuje na politickú dohodu, ktorá sa dosiahla v priebehu rokovaní Parlamentu, Rady a Komisie 5. novembra ( MEMO/09/491 ), a v decembri tohto roku tak budú môcť tieto predpisy nadobudnúť účinnosť. Členské štáty majú 18 mesiacov nato, aby transponovali reformované predpisy EÚ v oblasti telekomunikácií do svojich vnútroštátnych predpisov.

„Reforma EÚ v oblasti telekomunikácií posilní hospodársku súťaž na európskych trhoch telekomunikácií a prinesie lepšie a lacnejšie pevné, mobilné a internetové služby a rýchlejšie pripojenia na internet pre všetkých Európanov. Vďaka výraznej podpore Európskeho parlamentu sa v rámci právnych predpisov o telekomunikáciách stali stredobodom záujmu európski občania ,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre oblasť telekomunikácií. „Pre európskych spotrebiteľov je dobrou správou, že nový silný nástroj funkčného oddelenia pomôže vnútroštátnym regulačným orgánom riešiť pretrvávajúce prekážky hospodárskej súťaže na trhoch telekomunikácií, čím sa rozšíri aj výber pre spotrebiteľov. Takisto som uvítala, že Európsky parlament podporil Komisiu v jej úsilí budovať integrovanejší jednotný trh v oblasti telekomunikácií. Zriadenie nového Európskeho orgánu telekomunikačných regulačných subjektov (BEREC), ktorého inštitucionálny rámec navrhli z väčšej časti poslanci Európskeho parlamentu, je jednoznačným signálom a potvrdzuje naše odhodlanie zabezpečiť, aby európski telekomunikační operátori a spotrebitelia už nemuseli čeliť prekážkam vyplývajúcim z existencie vnútroštátnych hraníc pri prístupe na internet a poskytovaní komunikačných služieb. Skutočný jednotný trh je pre nich na dosah.

Viac informácií o 12 najvýznamnejších reformách v rámci nového balíka predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií je k dispozícii v MEMO/09/513 .

Ďalšie kroky:

  • podpis právnych predpisov predsedami Európskeho parlamentu a Rady 25. novembra,

  • nadobudnutie účinnosti celého reformného balíka v oblasti telekomunikácií a uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ (18. decembra),

  • ustanovenie Európskeho orgánu telekomunikačných regulačných subjektov BEREC (jar 2010),

  • transpozícia reformného balíka v oblasti telekomunikácií do vnútroštátnych právnych systémov 27 členských štátov EÚ (do júna 2011).

Ďalšie informácie:

Predbežné znenie schváleného reformného balíka:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar