Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1812

Brüssel, 24. november 2009

Euroopa Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi heakskiitu põhjalikele reformidele, millega tugevdatakse konkurentsi ja tarbijaõigusi Euroopa telekommunikatsiooniturul

Täna Strasbourgis toimunud täiskogu istungil kiitis Euroopa Parlament erakondadeülese valdava enamuse häältega ametlikult heaks ELi telekommunikatsiooni reformipaketi, mille kohta komisjon oli teinud ettepaneku novembris 2007 ( IP/07/1677 ). 500 miljonil ELi kodanikul on tarbijatena peagi rohkem valikuvõimalusi tänu suuremale konkursile Euroopa telekommunikatsiooniturul, samuti paraneb interneti-lairibaühenduste levik kogu Euroopas ja juurdub tarbijate eraelu puutumatuse põhimõte nende suhetes telekommunikatsioonioperaatoritega. Lisaks tekib tarbijatel hulk uusi õigusi, nagu näiteks õigus vahetada tava- või mobiiltelefonioperaatorit ühe tööpäeva jooksul ja samas säilitada oma telefoninumber, õigus olla tellitud teenustest paremini informeeritud ning õigus saada telekommunikatsioonioperaatorilt teada, kui nende andmekaitse-eeskirju on rikutud. Samuti peavad operaatorid andma tarbijatele võimaluse sõlmida leping, mis ei kesta kauem kui 12 kuud. ELi uute eeskirjade alusel on riiklikel telekommunikatsiooni eest vastutavatel asutustel ka voli kehtestada võrguteenuste minimaalsed kvaliteedinormid, et edendada Euroopa kodanike "netineutraalsust". Lisaks kinnitatakse ja tugevdatakse telekommunikatsioonireformiga Euroopa tarbijate põhiõigusi internetile juurdepääsu alal. Uus säte internetivabaduse kohta, mis on lisatud paketti Euroopa Parlamendi nõudmisel, kinnitab, et arvestades ELi kodanike põhiõigusi, sealhulgas õigust eraelu puutumatusele, ei või liikmesriikide asutused piirata juurdepääsu internetile avalike huvidega seotud põhjustel, välja arvatud juhul, kui enne seda on toimunud õiglane ja erapooletu menetlus ning see on tulemuslikult ja õigeaegselt kohtus läbi vaadatud. Euroopa Parlamendi tänane heakskiit lähtub 5. novembril parlamendi, nõukogu ja komisjoni läbirääkijate sõlmitud poliitilisest kokkuleppest ( MEMO/09/491 ). See sillutab teed ELi telekommunikatsioonireformi jõustumisele käesoleva aasta detsembris. Seejärel on liikmesriikidel 18 kuud aega, et reformitud ELi telekommunikatsiooni-eeskirjad oma siseriiklikku õigusse üle võtta.

„ELi telekommunikatsioonireform toob Euroopa telekommunikatsiooniturule rohkem konkurentsi ja võimaldab kõigile eurooplastele paremaid ja odavamaid tava- ja mobiiltelefoni- ning internetiteenuseid ja kiiremat internetiühendust. Tänu Euroopa Parlamendi tänasele tugevale toetusele on Euroopa asetanud telekommunikatsiooniregulatsiooni alal oma kodanikud esiplaanile,“ ütles ELi telekommunikatsioonivolinik Viviane Reding. „Euroopa tarbijatele on heaks uudiseks, et uus võimas funktsioonipõhise eraldamise abinõu võimaldab siseriiklikel seadusandjatel lahendada konkurentsi kitsaskohti, mis seni on telekommunikatsiooniturul visalt püsinud, ning suurendab seega tarbijate valikuvõimalusi. Samuti on mul heameel, et Euroopa Parlament on toetanud komisjoni tema püüdluses luua telekommunikatsiooni valdkonnas integreeritum ühtne turg. Uue Euroopa telekommunikatsiooniorgani BEREC loomine, mille institutsioonilise ülesehituse on suuremalt jaolt välja töötanud Euroopa Parlamendi liikmed, annab väga nähtavalt märku, et kui me ütleme, et Euroopa telekommunikatsioonioperaatorid ja tarbijad ei tohiks võrkupääsul ja kommunikatsiooniteenuste osutamisel ja kasutamisel tajuda riigipiire, siis mõtleme me seda tõsiselt. Euroopa telekommunikatsioonioperaatorite ja tarbijate jaoks on tõeline ühtne turg jõudnud käeulatusse.

ELi telekommunikatsioonipaketi 12 kõige olulisema reformiga saab tutvuda lingil MEMO/09/513 .

Järgmised sammud:

  • Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistuja allkirjastavad õigusaktid 25. novembril;

  • kogu telekommunikatsiooni reformipakett jõustub selle avaldamisel Euroopa Liidu Teatajas (18. detsember);

  • Euroopa telekommunikatsioonisektori reguleerivate asutuste töörühma (BEREC) loomine (kevad 2010);

  • telekommunikatsiooni reformipaketi ülevõtmine 27 liikmesriigi õigusaktidesse (juuniks 2011).

Lisateave:

Kokkulepitud reformipaketi esialgne tekst:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar