Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/ 1812

Βρυξέλλες , 24 Νοεμβρίου 2009

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σ τις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και τα δικαιώματα των καταναλωτών στις ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών

Στη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειας στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ευρεία διακομματική πλειοψηφία, ενέκρινε επίσημα τη δέσμη των μεταρρυθμίσεων της ΕΕ στις τηλεπικοινωνίες, που είχε προτείνει η Επιτροπή το Νοέμβριο του 2007 ( IP/07/1677 ). 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ σύντομα θα ωφεληθούν από τη διεύρυνση των δυνατοτήτων επιλογής των καταναλωτών χάρη στην αύξηση του ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών, από καλύτερη κάλυψη με ταχείες διαδικτυακές ευρυζωνικές συνδέσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς και από την ισχυρότερη εδραίωση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα αποκτήσουν επίσης σημαντικό αριθμό νέων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα να αλλάζουν εταιρία σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας διατηρώντας τον αριθμό τους μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα• το δικαίωμα να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες όπου είναι συνδρομητές• και το δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων από τον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό τους. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα της υπογραφής μιας σύμβασης η οποία δεν θα διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ, οι εθνικές αρχές τηλεπικοινωνιών θα έχουν επιπλέον την εξουσία να καθορίζουν ελάχιστα επίπεδα ποιότητας για τις υπηρεσίες δικτυακής μετάδοσης, έτσι ώστε να προωθηθεί η «δικτυακή ουδετερότητα» για τους ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον, με τη μεταρρύθμιση στις τηλεπικοινωνίες, θα επανεπιβεβαιωθούν και θα ενισχυθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μια νέα διάταξη σχετικά με την ελευθερία στο Διαδίκτυο, που περιλήφθηκε στη δέσμη έπειτα από πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθιστά σαφές ότι, ενόψει των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για λόγους δημόσιας πολιτικής, εάν δεν έχει προηγηθεί δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία, καθώς και αποτελεσματικός και έγκαιρος δικαστικός έλεγχος. Η σημερινή έγκριση της μεταρρύθμιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλεται σε πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν, στις 5 Νοεμβρίου, διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή ( MEMO/09/491 ). Η έγκριση προετοιμάζει το έδαφος για την έναρξη ισχύος της κοινοτικής μεταρρύθμισης για τις τηλεπικοινωνίες, τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 18 μήνες για να ενσωματώσουν τη μεταρρύθμιση των κοινοτικών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες στην εθνική τους τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία.

« Η μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιών της ΕΕ θα φέρει περισσότερο ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών, καλύτερη και φθηνότερη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως και ταχύτερες συνδέσεις στο Διαδίκτυο για όλους τους Ευρωπαίους. Χάρη στην ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα, η Ευρώπη έθεσε τους πολίτες στο επίκεντρο της ρύθμισης των τηλεπικοινωνιών», δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για τις Τηλεπικοινωνίες. «Είναι μια καλή είδηση για τους καταναλωτές της Ευρώπης ότι το νέο ισχυρό εργαλείο του λειτουργικού διαχωρισμού θα βοηθήσει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές όταν αντιμετωπίζουν επίμονες στενώσεις του ανταγωνισμού στις αγορές τηλεπικοινωνιών, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές των καταναλωτών. Είμαι επίσης ευγνώμων που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την Επιτροπή στην προσπάθεια να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη ενιαία αγορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η δημιουργία του νέου ευρωπαϊκού φορέα για τις τηλεπικοινωνίες (BEREC), το θεσμικό πλαίσιο του οποίου έχει κατ’ ουσία σχεδιαστεί από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί σαφή δήλωση της σοβαρής μας δέσμευσης ότι οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί και οι καταναλωτές δεν πρέπει πλέον να αισθάνονται τα εθνικά σύνορα όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο και την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών. Είναι πλέον εφικτή μια γνήσια ενιαία αγορά για τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς και τους καταναλωτές.»

Σχετικά με τις 12 σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της νέας δέσμης μέτρων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες , βλέπε MEMO/09/513

Τα επόμενα βήματα :

  • Υπογραφή του νομοθετικού μέτρου από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου ·

  • Έναρξη ισχύος του συνόλου της μεταρρυθμιστικής δέσμης για τις τηλεπικοινωνίες με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (18 Δεκεμβρίου)·

  • Συγκρότηση του ευρωπαϊκού οργάνου των ρυθμιστικών αρχών για τις τηλεπικοινωνίες, BEREC (άνοιξη 2010)·

  • Μεταφορά της μεταρρυθμιστικής δέσμης για τις τηλεπικοινωνίες στην εθνική νομοθεσία στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (το αργότερο έως τον Ιούνιο του 201 1).

Περισσότερες πληροφορίες :

Προσωρινό κείμενο της συμφωνημένης δέσμης μεταρρυθμίσεων :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar