Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1812

Bruxelles, den 24. november 2009

Mere konkurrence og stærkere forbrugerrettigheder - Europa-Kommissionen byder velkommen til Europa-Parlamentets godkendelse af de gennemgribende reformer på EU's telemarkeder

Med et bredt, tværpolitisk flertal har Europa-Parlamentet nu godkendt EU's telereformpakke, som Kommissionen fremsatte forslaget til i november 2007 ( IP/07/1677 ) . Det skete i dag på Parlamentets plenarmøde i Strasbourg. Snart får EU's 500 millioner borgere udvidet deres valgmuligheder i kraft af mere konkurrence på telemarkederne og bedre dækning med hurtige bredbåndsforbindelser over hele Europa. Samtidig styrkes deres rettigheder til beskyttelse af privatlivets fred over for teleudbyderne. Forbrugerne får desuden en række nye rettigheder, herunder retten til at skifte fastnet- eller mobiludbyder på en enkelt arbejdsdag uden at skulle skifte nummer, retten til bedre oplysninger om de ydelser, de abonnerer på, og retten til oplysninger fra deres teleudbyder om brud på datasikkerheden. Udbyderne skal også give forbrugerne mulighed for at indgå aftaler, der ikke løber i mere end 12 måneder. De nye EU-regler giver de nationale telemyndigheder beføjelser til at stille mindstekrav til kvaliteten af nettransmissionstjenester for på den måde at fremme "internettets neutralitet" for borgerne i Europa. Dertil kommer, at telereformen bekræfter og styrker de europæiske forbrugeres grundlæggende ret til internetadgang. I en ny bestemmelse om internettets frihed, som kom med i pakken efter vedholdende krav fra Europa-Parlamentet, gøres det klart, at hensynet til EU-borgernes grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af privatlivets fred, hindrer de nationale myndigheder i at begrænse internetadgangen af hensyn til almenvellet uden en forudgående, retfærdig og upartisk procedure og uden effektiv og rettidig domstolskontrol. Europa-Parlamentets godkendelse af reformen i dag kommer, efter at forhandlere fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen nåede til politisk enighed den 5. november ( MEMO/09/491 ). Dermed kan reformen træde i kraft til december, hvorpå medlemsstaterne har 18 måneder til at indføje EU's reformerede teleregler i deres tilsvarende nationale retsforskrifter.

"EU's telereform vil skabe mere konkurrence på telemarkederne i Europa, de vil give bedre og billigere faste og mobile internettjenester og hurtigere internetforbindelser for alle europæere. Takket være den stærke støtte fra Europa-Parlamentet i dag har EU sat borgerne i centrum for reguleringen af telesektoren," siger EU's tele­kommissær, Viviane Reding. "Det er godt nyt for Europas forbrugere, at det effektive nye værktøj, som går under betegnelsen 'funktionel adskillelse', vil hjælpe de nationale telemyndigheder med at løse op for de hårdnakkede flaskehals­problemer med konkurrencen og dermed øge forbrugernes valgmuligheder. Jeg er også glad for, at Europa-Parlamentet har støttet Kommissionens indsats for at øge integrationen på det indre marked for telekommunikation. Oprettelsen af BEREC, et nyt fællesorgan for europæiske telemyndigheder, hvis struktur europaparlamentari­kerne i vid udstrækning har præget, er et tydeligt tegn på, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at Europas teleudbydere og forbrugere ikke længere bør mærke noget til nationale grænser, når de skal have adgang til nettene og benytte kommunikations­tjenesterne. Nu er et virkeligt enhedsmarked for Europas teleudbydere og forbrugere inden for rækkevidde."

Du kan læse mere om de 12 vigtigste reformer i EU’s nye telepakke her: MEMO/09/513 .

De næste skridt:

  • Retsakterne underskrives af Europa-Parlamentets og Rådets formænd den 25. november.

  • Hele telereformpakken træder i kraft, når den offentliggøres i EU-Tidende (18. december).

  • BEREC, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, oprettes (foråret 2010).

  • Telereformpakken indarbejdes i de 27 EU-medlemsstaters nationale ret (frem til juni 2011).

Yderligere oplysninger:

Den foreløbige ordlyd af den vedtagne reformpakke kan findes på dette websted:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar