Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1808

Bryssel den 24 november 2009

Får lärarna i Europa tillräckligt med fortbildning ?

Idag lägger OECD och Europeiska kommissionen fram sina nya rapport med titeln ”Teachers' Professional development: Europe in International Comparison”. Slutsatsen i rapporten är att lärarna behöver ordentlig återkoppling om sitt arbete för att fullt ut kunna utnyttja möjligheterna till fortbildning. Andra faktorer av betydelse för en lyckad utveckling i yrket är omväxlande fortbildning och bättre arbetsstämning i skolan. Enligt rapporten deltar nästan nio lärare av tio i fortbildning av något slag, och mer än hälften säger att de vill se mer fortbildning. Med utgångspunkt i årets internationella undersökning om undervisning och utbildning (Teaching and Learning International Survey - TALIS), som genomfördes i 23 länder, innehåller rapporten för första gången internationellt jämförbara uppgifter om lärarnas yrkesutveckling.

- D et finns mer än sex miljoner lärare i EU och våra samhällens framtid är beroende av deras förmåga att uppmuntra alla elever till lärande. Om vi vill ha utbildning av hög kvalitet är det av högsta vikt att våra lärare får de bästa möjligheterna att utveckla sina färdigheter, inte bara i början utan under hela yrkeslivet. Genom att uppmuntra dem att utvecklas gör vi läraryrket attraktivt och mer statusfyllt, säger Maro š Š ef č ovi č , EU-kommissionens ledamot med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor, när han presenterar rapporten.

- Utbildningen står och faller med lärarna, och deras fortbildning är väsentlig för att kvaliteten i utbildningssystemen bibehålls. Resultaten från TALIS-undersökningen som presenteras i denna rapport visar att lärare har lust att lära och ständigt bli bättre, men också att utbudet av fortbildning måste vara bättre inriktat på lärarnas behov, tillägger OECD:s generalsekreterare Angel Curia.

De viktigaste resultaten

De vikt igaste resultaten av undersökningen Teachers' Professional Development: Europe in International Comparison är att fortbildning är ett väletablerat inslag i lärarnas yrkesliv. Därför har den betydande potential för förbättring av utbildningen. Emellertid framgår det att lärarna anser att ”krockar med arbetsschemat” hindrar dem från att delta i fortbildning, vilket tyder på att det vore bra med åtgärder för att införliva lärarnas yrkesutveckling mer effektivt med deras arbete som helhet och med skollivet.

På det hela taget pekar resultaten på att systematisk återkoppling till lärarna om deras prestationer är agörande för deras yrkesutveckling och hur man uppfattar dess inverkan. Skolans arbetsmiljö spelar också en viktig roll. Lärare som trivs med sitt arbete och med sin skola har en positiv attityd till yrkesutveckling. För beslutsfattare pekar dessa resultat på att bättre fokus på bedömning, återkoppling och en positiv skolanda kan bidra till att skolorna utvecklas till ”lärandeorganisationer”, där man främjar fortbildning och på så sätt förbättrar undervisningen.

Temarapporten Teachers' Professional Development: Europe in International Comparison har utarbetats av ett forskarlag vid universitetet i nederländska Twente under ledning av professor Jaap Scheerens, som också sammanställt rapporten .

Mer uppgifter om resultaten i rapporten finns i bilagan till detta pressmeddelande.

TALIS - Teaching and Learning International Survey

TALIS står för OECD:s nya undersökning om undervisning och utbildning ( Teaching and Learning International Survey) . Det är den första internationella undersökningen som är inriktad på lärmiljön och lärarnas arbetsförhållanden i skolorna. Undersökningen gäller frågor som påverkar lärare och deras prestationer, så som de ses av skolledningen och lärarna själva. Syftet med undersökningen är att åtgärda stora brister på information vid internationella jämförelser av utbildningssystem.

Undersökningen gjordes med stöd av Europeiska kommissionen och 23 länder deltog, nämligen Australien, Belgien (flamländska språkgemenskapen), Brasilien, Bulgarien, Danmark, Estland, Island, Irland, Italien, Litauen, Malaysia, Malta, Mexiko, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Turkiet, Ungern och Österrike.

I varje land gjordes ett slumpvis urval av cirka 200 skolor, och varje skola fick dels ett formulär som skulle fyllas i av rektorn, dels ett som skulle fyllas i av 20 slumpvis utvalda lärare.

Mer information :

Europeiska kommissionens pressmeddelande (IP/09/926, 16 juni 2009): Lärarnas arbete försvåras av brist på incitament och bråkiga elever

OECD: OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Europeiska kommissionen: Lärarutbildning

Europeiska kommissionens pressmeddelande (IP/09/1145, 16 juli 2009): Key data on education in Europe: Longer schooling, fewer pupils and teachers

Rapporten : http://ec.europa.eu/education/school-education/doc1962_en.htm

APPENDIX

Key messages from "Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison":

  • While 89% of teachers report that they had taken part in "structured professional development activity" over the last 18 months, it is a source of concern that more than 25% of teachers in Denmark, Iceland and the Slovak Republic report they have participated in no professional development at all during this period.

  • When teachers participate in various professional learning activities and spend more days on professional development, they experience a greater impact of professional development on their work.

  • Feedback as part of overall school policy is strongly linked to teachers' professional development and its perceived impact. Moreover, by promoting a positive school climate, school principals can create a supportive environment for teacher learning.

  • More than half the teachers surveyed reported that they wanted more professional development than they received. Among EU teachers, the extent of unmet demand is highest in Portugal, Spain (Spanish teachers also have the highest participation rates) and Bulgaria. Female teachers and younger teachers are most likely to report unmet demand.

  • Conflict with work schedule is the main reason for not engaging in more professional development. In Portugal, Estonia and Spain this is the case for more than 50% of teachers. However, the lack of suitable development activities is also a significant factor.

  • Teachers report the greatest need for development in teaching students with special learning needs, which might be a reflection of the trend towards inclusive rather than segregated education and the growing emphasis on equity. Other areas of particular need are IT teaching skills and student discipline and behaviour.

  • It is striking how positively teachers view the impact of all development activities. However, fewer teachers participate in those types of development (qualification programmes, collaborative research) which they deem to have the highest impact. These activities are the most time intensive and also those for which teachers are more likely to have to pay the full or partial cost.


Side Bar